SFS 2007:1087 Förordning om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

071087.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:380) med
kammarrättsinstruktion;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:380) med kammar-

rättsinstruktion

1

dels att 2, 9, 40 och 55 §§ samt rubriken närmast före 9 § ska ha följande

lydelse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 2 a och 8 a §§,

av följande lydelse.

2 § Kammarrättspresidenten är administrativ chef för kammarrätten. Kam-
marrättspresidenten ansvarar för verksamheten och ska se till att den bedrivs
effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges
medlemskap i Europeiska unionen samt att kammarrätten hushållar väl med
statens medel.

2 a § Kammarrättspresidenten är skyldig att vid kammarrätten genomföra
den interna styrning och kontroll som Domstolsverket ansvarar för enligt
förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket.

8 a § I en arbetsordning ska kammarrätten meddela de föreskrifter som be-
hövs om kammarrättens organisation och formerna för kammarrättens verk-
samhet.

En kammarrätt får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett enskilt

fall besluta vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden
i administrativa ärenden.

Myndighetsförordningens tillämpning

9 § Följande föreskrifter i myndighetsförordningen (2007:515) tillämpas
på kammarrätterna:

6 § om allmänna uppgifter,
8 § om arbetsgivarpolitik,
19 § om kostnadsmässiga konsekvenser, och
21 § om myndighetens beslut.
Bestämmelserna i 19 och 21 §§ gäller dock endast i fråga om administra-

tiva ärenden.

1 Förordningen omtryckt 2001:985.

SFS 2007:1087

Utkom från trycket
den 7 december 2007

2 SFS 2007:1073-1109

background image

2

SFS 2007:1087

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

40 § Som kammarrättsassessor får anställas endast den som har tjänstgjort

1. under ett år som kammarrättsfiskal,
2. under två år som lagman, rådman eller fiskal i länsrätt, och
3. under ett år som adjungerad ledamot i kammarrätt.
En hovrättsassessor får anställas för att utföra en kammarrättsassessors ar-

betsuppgifter.

För fiskal som tjänstgjort i domstol med administrativa uppgifter får hälf-

ten av den tjänstgöringstiden, upp till och med sex månader, jämställas med
tjänstgöring som fiskal i länsrätt.

I andra fall än som avses i tredje stycket jämställs med tjänstgöring som

fiskal i länsrätt upp till och med sex månaders tjänstgöring i annan domstol
eller domstolsliknande nämnd under förutsättning att fiskalen har tjänstgjort
minst sex månader som länsrättsfiskal före den tid som önskas tillgodoräk-
nas.

55 §

2 Kammarrättens beslut i andra administrativa ärenden än anställ-

ningsärenden får överklagas hos Domstolsverket, om inte något annat är sär-
skilt föreskrivet.

Kammarrättens beslut i fråga om vikariat för ordinarie domare får över-

klagas hos Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Nämndens beslut
i sådana ärenden får inte överklagas.

Beslut om indelningen av domare på organisatoriska enheter, om att ett

visst mål eller ärende ska tilldelas en viss organisatorisk enhet samt om för-
delningen av ansvar för ett visst mål eller ärende får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2006:1418.

;