SFS 2007:1088 Förordning om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion

071088.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:381) med
tingsrättsinstruktion;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:381) med tings-

rättsinstruktion

dels att 1, 7, 35 och 59 §§ samt rubriken närmast före 7 § ska ha följande

lydelse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 1 a och 8 a §§,

av följande lydelse.

1 §

1 I varje tingsrätt finns en lagman som är administrativ chef för tingsrät-

ten. Lagmannen ansvarar för verksamheten och ska se till att den bedrivs ef-
fektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges
medlemskap i Europeiska unionen samt att tingsrätten hushållar väl med sta-
tens medel.

I tingsrätterna finns också chefsrådmän, rådmän, fastighetsråd, miljöråd,

tingsfiskaler, tingsnotarier, beredningsjurister, inskrivningsjurister och andra
anställda.

Om inte annat anges, ska vad som föreskrivs i denna förordning om råd-

man också tillämpas på chefsrådman.

Med hovrätten avses i denna förordning den hovrätt under vilken tingsrät-

ten hör.

1 a § Lagmannen är skyldig att vid tingsrätten genomföra den interna styr-
ning och kontroll som Domstolsverket ansvarar för enligt förordningen
(2007:1073) med instruktion för Domstolsverket.

Myndighetsförordningens tillämpning

7 § Följande föreskrifter i myndighetsförordningen (2007:515) tillämpas
på tingsrätterna:

6 § om allmänna uppgifter,
8 § om arbetsgivarpolitik,
19 § om kostnadsmässiga konsekvenser, och
21 § om myndighetens beslut.
Bestämmelserna i 19 och 21 §§ gäller dock endast i fråga om administra-

tiva ärenden.

1 Senaste lydelse 2002:798.

SFS 2007:1088

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1088

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

8 a § En tingsrätt får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett en-
skilt fall besluta vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller ytt-
randen i administrativa ärenden.

35 §

2 Lagmannen får uppdra åt en avdelning eller någon som är anställd

vid tingsrätten eller vid en länsrätt, en hyresnämnd eller Rättshjälpsmyndig-
heten på samma ort som tingsrätten att i sitt ställe avgöra administrativa
ärenden.

Lagmannen får dock endast uppdra åt en chefsrådman att meddela förord-

nanden enligt 16–22 §§. I de tingsrätter som har flera kansliorter får lagman-
nen i stället utse en rådman på varje kansliort där någon chefsrådman inte
tjänstgör att meddela sådana förordnanden.

59 §

3 Tingsrättens beslut i andra administrativa ärenden än anställnings-

ärenden får överklagas hos Domstolsverket, om inte något annat är särskilt
föreskrivet.

Tingsrättens beslut i fråga om vikariat för en ordinarie domare får över-

klagas hos Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Nämndens beslut
i sådana ärenden får inte överklagas.

Beslut om indelningen av domare på organisatoriska enheter, om att ett

visst mål eller ärende ska tilldelas en viss organisatorisk enhet samt om för-
delningen av ansvar för ett visst mål eller ärende får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2005:1099.

3 Senaste lydelse 2002:798.