SFS 2007:1089 Förordning om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion

071089.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:382) med
länsrättsinstruktion;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:382) med länsrätts-

instruktion

dels att 1, 6 och 49 §§ samt rubriken närmast före 6 § ska ha följande ly-

delse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 1 a och 7 a §§,

av följande lydelse.

1 § I varje länsrätt finns en lagman som är administrativ chef för länsrät-
ten. Lagmannen ansvarar för verksamheten och ska se till att den bedrivs ef-
fektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges
medlemskap i Europeiska unionen samt att länsrätten hushållar väl med sta-
tens medel.

I länsrätterna finns också chefsrådmän, rådmän, assessorer, länsrätts- fis-

kaler, länsrättsnotarier och andra anställda.

Om inte annat anges, ska vad som föreskrivs i denna förordning om råd-

man också tillämpas på chefsrådman.

Med kammarrätten avses i denna förordning den kammarrätt under vilken

länsrätten hör.

1 a § Lagmannen är skyldig att vid länsrätten genomföra den interna styr-
ning och kontroll som Domstolsverket ansvarar för enligt förordningen
(2007:1073) med instruktion för Domstolsverket.

Myndighetsförordningens tillämpning

6 § Följande föreskrifter i myndighetsförordningen (2007:515) tillämpas
på länsrätterna:

6 § om allmänna uppgifter,
8 § om arbetsgivarpolitik,
19 § om kostnadsmässiga konsekvenser, och
21 § om myndighetens beslut.
Bestämmelserna i 19 och 21 §§ gäller dock endast i fråga om administra-

tiva ärenden.

SFS 2007:1089

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1089

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

7 a § En länsrätt får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett en-
skilt fall besluta vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller ytt-
randen i administrativa ärenden.

49 §

1 Länsrättens beslut i andra administrativa ärenden än anställnings-

ärenden får överklagas hos Domstolsverket, om inte något annat är särskilt
föreskrivet.

Länsrättens beslut i fråga om vikariat för en ordinarie domare får överkla-

gas hos Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Nämndens beslut i
sådana ärenden får inte överklagas.

Beslut om indelningen av domare på organisatoriska enheter, om att ett

visst mål eller ärende ska tilldelas en viss organisatorisk enhet samt om för-
delningen av ansvar för ett visst mål eller ärende får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén

(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2003:327.