SFS 2007:1090 Förordning om ändring i förordningen (1999:704) om förordnande av sakkunniga ledamöter i miljödomstol

071090.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:704) om
förordnande av sakkunniga ledamöter i
miljödomstol;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1999:704) om förordnande

av sakkunniga ledamöter i miljödomstol ska ha följande lydelse.

1 § Sakkunniga ledamöter i miljödomstol förordnas av Tjänsteförslags-
nämnden för domstolsväsendet. Nämndens beslut om förordnande får inte
överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

SFS 2007:1090

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007