SFS 2007:1091 Lag om offentlig upphandling

071091.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om offentlig upphandling;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna
bestämmelser

Lagens innehåll

1 § I denna lag finns föreskrifter om

– lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser

(1 kap.),

– definitioner (2 kap.),
– tröskelvärden (3 kap.),
– upphandlingsförfaranden (4 kap.),
– ramavtal (5 kap.),
– tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor i förfrågningsun-

derlag m.m. (6 kap.),

– annonsering av upphandling (7 kap.),
– tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud m.m.

(8 kap.),

– kommunikation, information och dokumentation (9 kap.),
– uteslutning av leverantörer (10 kap.),
– kontroll av leverantörers lämplighet och val av deltagare m.m. (11 kap.),
– tilldelning av kontrakt (12 kap.),
– byggkoncessioner (13 kap.),
– projekttävlingar på tjänsteområdet (14 kap.),
– upphandling som inte omfattas av direktivet (15 kap.), och
– överprövning, skadestånd m.m. (16 kap.).
Till lagen hör följande bilagor:
– Förteckning över byggentreprenadkontrakt (bilaga 1)
– Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster) (bilaga 2)
– Förteckning över tjänstekontrakt (B-tjänster) (bilaga 3)
– Definition av vissa tekniska specifikationer (bilaga 4)

1 Prop. 2007/08:128, bet. 2007/08:FiU7, rskr. 2007/08:31.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om
samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor
och tjänster (EUT L 134, 30/04/2004 s. 1, Celex 32004L0018), senast ändrat genom
kommissionens förordning (EG) nr 2083/2005 (EUT L 333, 20.12.2005, s. 28, Celex
32005R2083).

SFS 2007:1091

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1091

Lagens tillämpningsområde

2 § Denna lag gäller för offentlig upphandling av byggentreprenader, va-
ror och tjänster samt av byggkoncessioner. Lagen gäller även när upphand-
lande myndigheter anordnar projekttävlingar. Vad som avses med offentlig
upphandling och upphandlande myndighet anges i 2 kap. 13 § respektive
19 §.

Endast 15 och 16 kap. tillämpas i fråga om offentlig upphandling som
1. avser tjänster enligt bilaga 3 (B-tjänster),
2. avser andra kontrakt, vars värde understiger de tröskelvärden som

anges i lagen,

3. görs på försvarsområdet och som avser varor eller tjänster som omfat-

tas av artikel 296 i EG-fördraget, eller

4. omfattas av sekretess eller andra särskilda begränsningar med hänsyn

till rikets säkerhet.

I fråga om offentlig upphandling som avser tjänster som anges i bilaga 2

(A-tjänster) tillämpas inte 13 och 14 kap.

En upphandling som avser både A-tjänster och B-tjänster skall anses vara

en upphandling av A-tjänster om värdet av A-tjänsterna överstiger värdet av
B-tjänsterna. I annat fall skall upphandlingen i sin helhet anses vara en upp-
handling av B-tjänster.

I fråga om tjänstekoncessioner gäller endast 1 kap. 12 §.

Undantag från lagens tillämpningsområde

Upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

3 § Denna lag gäller inte för upphandling som

1. omfattas av lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten,

energi, transporter och posttjänster, eller

2. är undantagen enligt 1 kap. 12, 21, 22 eller 23 § i den lagen.

Teletjänster

4 § Denna lag gäller inte för kontrakt som huvudsakligen syftar till att ge
en upphandlande myndighet möjlighet att tillhandahålla eller driva publika
telenät eller att för allmänheten tillhandahålla teletjänster.

Upphandling enligt andra internationella regler

5 § Denna lag gäller inte upphandling som omfattas av andra bestämmel-
ser och görs enligt

1. ett internationellt avtal mellan någon av staterna inom Europeiska eko-

nomiska samarbetsområdet (EES) och någon annan stat för ett projekt som
är gemensamt för de avtalsslutande staterna,

2. upphandlingsförfaranden som har överenskommits i ett internationellt

avtal med anknytning till stationering av militär personal, eller

3. upphandlingsförfaranden som har överenskommits i en internationell

organisation.

background image

3

SFS 2007:1091

Särskilda undantag

6 § Denna lag gäller inte för kontrakt som avser

1. förvärv av fastighet, arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, servi-

tutsrätt eller någon annan rättighet till fastighet, dock gäller lagen för upp-
handling av finansiella tjänster med anledning av kontrakt som avses i denna
punkt,

2. anskaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av program-

material avsett för radio- och TV-program samt upphandling av sändnings-
tid,

3. skiljemanna- eller förlikningsuppdrag,
4. finansiella tjänster i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller

överlåtelse av värdepapper eller andra finansiella instrument,

5. anställningar,
6. forsknings- och utvecklingstjänster, med undantag för sådana vilkas re-

sultat endast tillkommer en upphandlande myndighet i den egna verksamhe-
ten och betalas av myndigheten, eller

7. verksamhet som rör förvaltning av statsskulden eller som avser tjänster

från en centralbank.

Med fastighet enligt första stycket 1 avses det som enligt jordabalken ut-

gör eller tillhör en fastighet. Befintlig byggnad som tillhör någon annan än
ägaren till jorden skall också anses utgöra en fastighet. Detsamma gäller så-
dana tillbehör till byggnaden som avses i 2 kap. 2 och 3 §§ jordabalken, om
de tillhör byggnadens ägare.

Tjänstekontrakt som tilldelas på grund av ensamrätt

7 § Denna lag gäller inte för tjänstekontrakt som en upphandlande myn-
dighet tilldelar en annan upphandlande myndighet som på grund av lag eller
annan författning har ensamrätt att utföra tjänsten.

Kompletterande byggentreprenadkontrakt i samband med byggkoncessioner

8 § Denna lag skall inte tillämpas på kompletterande byggentreprenader
som varken ingår i det ursprungliga koncessionsprojektet eller det ursprung-
liga kontraktet om

1. de genom oförutsedda omständigheter har blivit nödvändiga för arbe-

tets utförande enligt beskrivningen i koncessionsprojektet eller kontraktet,
förutsatt att kontraktet tilldelas den ursprungliga leverantören,

2. de kompletterande arbetena inte utan stora tekniska eller ekonomiska

olägenheter för den upphandlande myndigheten kan skiljas från det ur-
sprungliga upphandlingskontraktet, eller

3. de är absolut nödvändiga för att kontraktet skall kunna fullföljas.
Undantaget i första stycket gäller dock inte om det sammanlagda värdet

av kontraktet överstiger hälften av det ursprungliga kontraktets värde.

background image

4

SFS 2007:1091

Allmänna bestämmelser

Principer för offentlig upphandling

9 § Upphandlande myndigheter skall behandla leverantörer på ett likvär-
digt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett
öppet sätt. Vid upphandlingar skall vidare principerna om ömsesidigt erkän-
nande och proportionalitet iakttas.

Rätten att få delta i en offentlig upphandling

10 § En anbudssökande eller anbudsgivare, som enligt bestämmelser i det
land i vilket verksamheten är etablerad har rätt att leverera den tjänst som
kontraktet är avsett för, får inte uteslutas från att delta i en offentlig upp-
handling endast på grund av krav på att leverantören skall vara en fysisk
eller en juridisk person.

När det gäller tjänste- och byggentreprenadkontrakt eller varukontrakt

som också omfattar tjänster eller monterings- och installationsarbeten får ju-
ridiska personer uppmanas att i anbudet eller anbudsansökan uppge namn
och yrkeskvalifikationer på de personer som skall utföra tjänsterna.

11 § Grupper av leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna ett anbud
och att lämna ett anbud. Den upphandlande myndigheten får inte ställa upp
villkor om att sådana grupper skall ha en bestämd juridisk form för att få
lämna en anbudsansökan eller ett anbud. Myndigheten får dock begära att en
grupp skall ha en viss juridisk form när den blivit tilldelad kontraktet, om det
krävs för att kontraktet skall kunna fullgöras på ett godtagbart sätt.

Beviljande av särskilda rättigheter eller ensamrätt att utöva offentlig
tjänsteverksamhet

12 § Om en upphandlande myndighet beviljar någon annan än en upp-
handlande myndighet särskilda rättigheter eller ensamrätt att bedriva verk-
samhet i det allmännas intresse, skall den handling varigenom denna rätt be-
viljas innehålla en bestämmelse som innebär att innehavaren av rättigheten
eller ensamrätten skall iaktta principen om icke-diskriminering på grund av
nationalitet när den tilldelar tredje man varukontrakt.

2 kap. Definitioner

Allmänna definitioner

1 § Med anbudssökande avses den som ansöker om att få delta i ett selek-
tivt eller förhandlat förfarande eller i ett urvalsförfarande enligt 15 kap.

2 § Med anknutet företag avses

1. företag över vilket en upphandlande myndighet har ett bestämmande

inflytande,

2. företag som kan utöva ett bestämmande inflytande över en upphand-

lande myndighet, och

background image

5

SFS 2007:1091

3. företag som tillsammans med en upphandlande myndighet står under

bestämmande inflytande av ett annat företag på grund av ägande eller finan-
siellt deltagande eller på grund av de regler företaget lyder under.

Ett bestämmande inflytande skall anses finnas om en upphandlande myn-

dighet direkt eller indirekt, i förhållande till ett företag, innehar mer än hälf-
ten av andelarna i företaget eller kontrollerar majoriteten av röstetalet på
grund av aktieägande eller motsvarande eller kan utse mer än halva antalet
ledamöter i företagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

3 § Med byggentreprenadkontrakt avses ett kontrakt som

1. avser utförande eller både projektering och utförande av arbete som är

hänförligt till en verksamhet som anges i bilaga 1, eller

2. medför att ett byggnadsverk realiseras, oavsett hur kontraktet utformas,

enligt krav som ställs upp av den upphandlande myndigheten.

Med byggnadsverk avses det samlade resultatet av bygg- och anlägg-

ningsarbeten, om resultatet självständigt kan fullgöra en teknisk eller ekono-
misk funktion.

4 § Med byggkoncession avses ett kontrakt av samma slag som ett byggen-
treprenadkontrakt men som innebär att ersättningen helt eller delvis utgörs
av rätt att utnyttja anläggningen.

5 § Med CPV-nomenklaturen avses den gemensamma terminologi vid of-
fentlig upphandling som antagits genom Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om gemensam termi-
nologi vid offentlig upphandling (CPV)

3, ändrad genom kommissionens för-

ordning (EG) nr 2151/2003

4.

Om NACE- eller CPC-nomenklaturen i bilagorna 1–3 avviker från CPV-

nomenklaturen har dessa företräde.

6 § Med elektroniska medel avses medel som överför signaler via tråd eller
radiovågor, på optisk väg eller via andra elektromagnetiska överföringsme-
dier.

7 § Med erkända organ avses sådana provnings- och kalibreringslaborato-
rier samt organ för inspektion och certifiering som uppfyller tillämpliga eu-
ropeiska standarder.

8 § Med förfrågningsunderlag avses sådant underlag för anbud som en
upphandlande myndighet tillhandahåller en leverantör.

9 § Med förhandlat förfarande avses ett förfarande där den upphandlande
myndigheten inbjuder utvalda leverantörer och förhandlar om kontraktsvill-
koren med en eller flera av dem.

10 § Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som

3 EGT L 340, 16.12.2002, s. 1–562 (Celex 32002R2195).

4 EGT L 329, 16.12.2003, s. 1–270 (Celex 32003R2151).

background image

6

SFS 2007:1091

1. sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera

leverantörer,

2. avser utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller tillhanda-

hållande av tjänster, och

3. undertecknas av parterna eller signeras av dem med en elektronisk sig-

natur.

11 § Med leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller varor
eller tjänster eller utför byggentreprenader.

Med leverantör avses också grupper av leverantörer.

12 § Med offentligt styrda organ avses sådana bolag, föreningar, delägar-
förvaltningar, särskilt bildade samfällighetsföreningar och stiftelser som till-
godoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte
är av industriell eller kommersiell karaktär, och

1. som till största delen är finansierade av staten, en kommun, ett lands-

ting eller en upphandlande myndighet,

2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, ett landsting

eller en upphandlande myndighet, eller

3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet le-

damöter är utsedda av staten, en kommun, ett landsting eller en upphand-
lande myndighet.

13 § Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upp-
handlande myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal
avseende varor, tjänster eller byggentreprenader.

14 § Med projekttävling avses en tävling som är öppen för alla och som
anordnas av en upphandlande myndighet i syfte att förvärva en ritning eller
en projektbeskrivning som en jury utsett till vinnande bidrag.

15 § Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upp-
handlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa
villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod.

16 § Med selektivt förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer kan
ansöka om att få delta men endast anbudssökande som inbjuds av den upp-
handlande myndigheten att delta får lämna anbud.

17 § Med tjänstekoncession avses ett kontrakt av samma slag som ett
tjänstekontrakt men som innebär att ersättningen för tjänsterna helt eller del-
vis utgörs av rätt att utnyttja tjänsten.

18 § Med tjänstekontrakt avses ett kontrakt som gäller utförande av tjäns-
ter enligt bilaga 2 eller 3 (A- eller B-tjänster) och som inte utgör ett byggen-
treprenadkontrakt enligt 3 § eller ett varukontrakt enligt 21 §.

Ett kontrakt som avser varor och som även omfattar A- eller B-tjänster

skall behandlas som ett tjänstekontrakt, om värdet av tjänsterna är högre än
värdet av varorna.

background image

7

SFS 2007:1091

Ett kontrakt som avser A- eller B-tjänster och omfattar verksamhet som

hänförs till byggentreprenader enligt bilaga 1, men som är underordnad kon-
traktets ändamål i övrigt, skall behandlas som ett tjänstekontrakt.

19 § Med upphandlande myndighet avses statliga och kommunala myn-
digheter.

Vid tillämpning av denna lag skall med myndighet jämställas
1. beslutande församlingar i kommuner och landsting, och
2. offentligt styrda organ som avses i 12 §, samt
3. sammanslutningar av en eller flera myndigheter enligt första stycket

eller församlingar enligt 1 eller sammanslutningar av ett eller flera organ
enligt 2.

20 § Med upphandlarprofil avses en sammanställning av uppgifter som är
tillgängliga på Internet och som innehåller information om den upphand-
lande myndigheten och dess upphandlingar.

21 § Med varukontrakt avses ett kontrakt som gäller köp, leasing, hyra
eller hyrköp av varor under förutsättning att kontraktet inte skall anses ut-
göra ett byggentreprenadkontrakt enligt 3 § eller ett tjänstekontrakt enligt
18 § andra stycket.

Ett kontrakt skall behandlas som ett varukontrakt även om det omfattar

monterings- och installationsarbeten avseende varorna, om värdet av arbe-
tena är mindre än värdet av varorna.

22 § Med öppet förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer får
lämna anbud.

Definitioner som gäller endast 15 kap.

23 § Med direktupphandling avses ett förfarande utan krav på anbud.

24 § Med förenklat förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer
har rätt att delta, deltagande leverantörer skall lämna anbud och den upp-
handlande myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

25 § Med urvalsförfarande avses ett förfarande där alla leverantörer har
rätt att ansöka om att få lämna anbud, den upphandlande myndigheten inbju-
der vissa leverantörer att lämna anbud och den upphandlande myndigheten
får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

3 kap. Tröskelvärden

Tröskelvärdenas storlek

1 § Denna lag skall tillämpas på kontrakt vilkas värde beräknas uppgå till
minst de belopp (tröskelvärden) som Europeiska gemenskapernas kommis-
sion vid varje tid har beslutat eller lämnat meddelande om, om kontraktet
avser

background image

8

SFS 2007:1091

1. a) varor som upphandlas av en central statlig myndighet, i fråga om så-

dana myndigheter inom försvarsområdet dock endast då kontraktet avser
produkter som anges i bilaga V till Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid of-
fentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster

5, senast ändrat

genom kommissionens förordning (EG) nr 2083/2005

6,

1. b) tjänster som upphandlas av en central statlig myndighet, om inte

annat följer av andra stycket,

2. varor och tjänster i andra fall än som avses i 1, eller
3. byggentreprenader.
Vid upphandling som görs av en central statlig myndighet tillämpas

samma tröskelvärde som gäller enligt första stycket 2, om upphandlingen
avser

1. sådana forsknings- och utvecklingstjänster som omfattas av kategori 8 i

bilaga 2,

2. sådana telekommunikationstjänster i kategori 5 i bilaga 2, vilkas refe-

rensnummer i CPV-nomenklaturen motsvarar referensnumren CPC 7524,
7525 och 7526, eller

3. sådana tjänster som anges i bilaga 3 (B-tjänster).
Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdena i

euro och svenska kronor samt en förteckning över de försvarsprodukter som
avses i första stycket 1. a).

Särskilda bestämmelser om tröskelvärden vid projekttävlingar finns i

14 kap. 2 och 3 §§.

Värdet av kontraktet skall beräknas exklusive mervärdesskatt.

Kontrakt som subventioneras med mer än hälften av en upphandlande
myndighet

2 § Denna lag skall tillämpas på kontrakt som upphandlas av någon annan
än en upphandlande myndighet eller av en upphandlande myndighet för nå-
gon annans räkning, om mer än hälften av kostnaden för kontraktet täcks av
direkta bidrag från en upphandlande myndighet och kontraktets värde beräk-
nas uppgå till minst de belopp (tröskelvärden) som Europeiska gemenska-
pernas kommission vid varje tid har beslutat eller lämnat meddelande om,
om kontraktet avser

1. en byggentreprenad som gäller uppförande av sjukhus, anläggningar

för sport, rekreation och fritid, skol- eller universitetsbyggnader eller bygg-
nader för administrationsändamål, eller

2. tjänster som har samband med en byggentreprenad som avses i 1.
Den upphandlande myndighet som lämnar ett sådant bidrag skall se till att

bestämmelserna i denna lag tillämpas om kontraktet upphandlas av någon
annan än myndigheten.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdena i

euro och svenska kronor.

5 EUT L 134, 30/04/2004, s. 1, (Celex 32004L0018).

6 EUT L 333, 20.12.2005, s. 28, (Celex 32005R2083).

background image

9

SFS 2007:1091

Beräkning av värdet av ett kontrakt

3 § Värdet av kontrakt som avses i 1 eller 2 § skall uppskattas till det totala
belopp som skall betalas enligt kontraktet. Vid beräkningen skall options-
och förlängningsklausuler beaktas som om de utnyttjats. Vidare skall de pre-
mier och ersättningar som den upphandlande myndigheten planerar att be-
tala till anbudssökande eller anbudsgivare räknas in i värdet.

4 § Beräkningen av värdet av ett kontrakt skall avse värdet vid den tid-
punkt då en annons om upphandlingen enligt 7 kap. 1 § skickas ut eller, om
en sådan annons inte krävs, vid den tidpunkt då den upphandlande myndig-
heten bjuder in leverantörer till anbudsgivning.

Förbud i vissa fall mot att dela upp en upphandling

5 § En byggentreprenad eller en planerad anskaffning av en viss mängd
varor eller tjänster får inte delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna om
upphandling över tröskelvärdena i denna lag.

6 § Värdet av ett kontrakt som avser både varor och tjänster skall omfatta
det totala värdet av kontraktet. I det totala värdet skall även värdet av monte-
rings- och installationsarbeten räknas in.

Upphandling av delkontrakt

7 § Om en planerad byggentreprenad eller anskaffning av tjänster respek-
tive anskaffning av likartade varor kan innebära att flera kontrakt upphand-
las samtidigt i form av delkontrakt, skall det sammanlagda värdet av delkon-
trakten beaktas vid tillämpningen av 1 §. Om tröskelvärdet då överskrids,
skall varje enskild upphandling av delkontrakt göras enligt bestämmelserna
om upphandling över tröskelvärdena i denna lag.

Första stycket andra meningen behöver inte tillämpas för ett delkontrakt

vars värde understiger 80 000 euro när det gäller tjänster eller varor och
1 000 000 euro när det gäller byggentreprenader.

Andra stycket gäller bara om det sammanlagda värdet av sådana delkon-

trakt inte överstiger 20 procent av det sammanlagda värdet av alla delkon-
trakten.

Vid upphandling av sådana delkontrakt som undantas med stöd av denna

paragraf skall 15 kap. tillämpas.

Byggentreprenadkontrakt

8 § Vid beräkningen av värdet av ett byggentreprenadkontrakt skall kost-
naden för entreprenaden och värdet av varor och tjänster som den upphand-
lande myndigheten tillhandahåller entreprenören för att entreprenaden skall
kunna fullgöras räknas in.

Värdet av varor och tjänster som inte krävs för att entreprenaden skall

kunna fullgöras får inte ingå i beräkningen av värdet, om det skulle medföra
att lagens regler om upphandling över tröskelvärdena inte blir tillämpliga på
upphandlingen av dessa varor och tjänster.

background image

10

SFS 2007:1091

Varukontrakt som löper på viss tid eller på obestämd tid

9 § Värdet av ett kontrakt som är avsett att gälla leasing, hyra eller hyrköp
av varor och som löper på en bestämd tid om högst tolv månader skall beräk-
nas till den totala kostnaden för kontraktet under löptiden.

För varukontrakt som avser längre löptid skall värdet beräknas till den to-

tala kostnaden inklusive varans uppskattade restvärde.

För varukontrakt som löper på obestämd tid eller vilkas löptid inte kan be-

stämmas skall värdet beräknas till månadskostnaden multiplicerad med talet
48.

Varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer eller som
skall förnyas

10 § Värdet av ett varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer
eller som skall förnyas inom viss tid, skall beräknas med ledning av

1. det verkliga totala värdet av en följd av liknande kontrakt som upp-

handlats under den föregående tolvmånadersperioden eller under det föregå-
ende räkenskapsåret, om möjligt justerat med hänsyn till förutsebara änd-
ringar i kvantitet eller värde under den tolvmånadersperiod som följer efter
det första kontraktet, eller

2. det uppskattade totala värdet av en följd av kontrakt som kommer att

upphandlas under den tolvmånadersperiod som följer på den första leveran-
sen eller, om räkenskapsåret är längre än tolv månader, under räkenskaps-
året.

Valet av beräkningsmetod får inte göras i avsikt att kringgå bestämmel-

serna om upphandling över tröskelvärdena i denna lag.

Vissa tjänstekontrakt

11 § Värdet av ett tjänstekontrakt skall beräknas med utgångspunkt i

1. när det gäller försäkringstjänster: den premie som skall betalas och an-

dra former av ersättning,

2. när det gäller banktjänster och andra finansiella tjänster: arvoden, pro-

visioner, ränta och andra former av ersättning, och

3. när det gäller kontrakt som avser projektering: arvoden eller den provi-

sion som skall betalas och andra former av ersättning.

12 § Om ett tjänstekontrakt upphandlas utan att något totalpris anges, skall
värdet av kontraktet vara det uppskattade totala värdet av tjänsterna under
kontraktets löptid, om denna är högst 48 månader och av månadsvärdet mul-
tiplicerat med talet 48, om löptiden är längre eller om kontraktet löper på
obestämd tid.

Ramavtal

13 § Värdet av ett ramavtal skall beräknas till det högsta sammanlagda
värdet av samtliga de kontrakt som planeras under ramavtalets löptid.

background image

11

SFS 2007:1091

4 kap. Upphandlingsförfaranden

Öppet, selektivt och förhandlat förfarande

1 § Vid offentlig upphandling skall öppet eller selektivt förfarande använ-
das.

Förhandlat förfarande med eller utan föregående annonsering får dock an-

vändas under de förutsättningar och på det sätt som anges i 2–9 §§.

Förhandlat förfarande med föregående annonsering

2 § Förhandlat förfarande med föregående annonsering får användas

1. om de anbud som lämnats vid ett öppet eller ett selektivt förfarande är

ogiltiga eller inte kan godtas med hänsyn till vad som föreskrivs i

a) 1 kap. 10 § andra stycket om att juridiska personer i vissa fall skall

uppge namn och yrkeskvalifikationer på personer som skall utföra en tjänst
som omfattas av upphandlingen,

b) 6 kap. 9 § andra och fjärde styckena om att otillåtna alternativa anbud

inte får beaktas respektive att endast alternativa anbud som uppfyller ställda
minimikrav får beaktas,

c) 6 kap. 11 § om att en anbudsgivare skall ange hur stor del som kan

komma att läggas ut på tredje man,

d) 6 kap. 12 § andra stycket om att anbudsgivare och anbudssökande skall

bekräfta att hänsyn tagits till bestämmelserna om arbetarskydd och arbets-
villkor vid utformning av anbudet,

e) 9 kap. 8 § andra stycket om att en leverantör skall förtydliga och kom-

plettera handlingar som getts in,

f) 10 kap. om uteslutning av leverantörer,
g) 11 kap. om kontroll av leverantörers lämplighet och val av leverantörer

m.m., eller

h) 12 kap. om tilldelning av kontrakt,
2. om det som skall upphandlas är av sådant slag eller förenat med sådana

risker att det på grund av särskilda omständigheter inte går att ange något to-
talpris i förväg,

3. för finansiella och intellektuella tjänster som är av sådan art att det inte

går att utarbeta tillräckligt exakt förfrågningsunderlag för att kunna genom-
föra upphandlingen genom att välja det bästa anbudet enligt bestämmelserna
för öppna eller selektiva förfaranden, eller

4. för byggentreprenad, som endast har forsknings-, provnings- eller ut-

vecklingsändamål och som inte syftar till vinst eller till att täcka forsknings-
och utvecklingskostnader.

Första stycket 1 gäller bara om villkoren för kontraktet i förhållande till

den tidigare upphandlingen inte ändras väsentligt.

3 § Vid förhandlat förfarande med föregående annonsering skall en upp-
handlande myndighet förhandla med anbudsgivarna om de anbud som de
har lämnat, för att anpassa anbuden till de krav som myndigheten har angett
i annonsen om upphandling och i förfrågningsunderlaget samt för att få fram
det bästa anbudet enligt 12 kap. 1 §.

background image

12

SFS 2007:1091

4 § En upphandlande myndighet får i annonsen eller i förfrågningsunderla-
get ange att förhandlat förfarande med föregående annonsering skall äga
rum i successiva steg för att minska det antal anbud som förhandlingen skall
omfatta. Därvid skall de tilldelningskriterier tillämpas som anges i annonsen
om upphandlingen eller i förfrågningsunderlaget. Det slutliga antalet anbud
skall alltid vara så stort att effektiv konkurrens uppnås, under förutsättning
att det finns ett tillräckligt antal lämpliga anbudssökande eller anbudsgivare.

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering

5 § En upphandlande myndighet får använda förhandlat förfarande utan
föregående annonsering vid tilldelning av kontrakt som avser byggentrepre-
nader, varor och tjänster om

1. det vid ett öppet eller selektivt förfarande inte lämnats några anbudsan-

sökningar eller inte lämnats några anbud eller inte lämnats några lämpliga
anbud och de ursprungliga villkoren för kontraktet inte ändrats väsentligt,

2. det som skall upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl eller på

grund av ensamrätt kan fullgöras av endast en viss leverantör, eller

3. det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet, men synnerlig brådska,

orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses av den upphandlande
myndigheten gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid öppet, selektivt eller
förhandlat förfarande med föregående annonsering.

Om Europeiska gemenskapernas kommission begär det, skall den upp-

handlande myndigheten i en rapport till kommissionen redovisa sådana
ärenden där bestämmelsen i första stycket 1 har tillämpats av myndigheten.

6 § I de fall som avses i 2 § 1 får en upphandlande myndighet avstå från att
annonsera om upphandling, om den i ett förhandlat förfarande bjuder in en-
dast anbudsgivare som uppfyller kraven i 10 och 11 kap. och som i ett före-
gående öppet eller selektivt förfarande har lämnat anbud som uppfyller de
formella kraven vid upphandlingen. I förfarandet får inte andra än sådana
anbudsgivare delta.

7 § En upphandlande myndighet får använda förhandlat förfarande utan
föregående annonsering för tilldelning av varukontrakt om

1. det gäller varor som framställs endast för forsknings-, experiment-, stu-

die- eller utvecklingsändamål, och kontraktet inte syftar till vinst eller till att
täcka forsknings- och utvecklingskostnader och under förutsättning att det
inte försämrar möjligheten till konkurrens vid en senare kontraktstilldelning
som i första hand har ett sådant syfte,

2. det gäller kompletterande leveranser av varor från den ursprungliga le-

verantören om

a) varorna är avsedda som antingen delvis utbyte av eller tillägg till tidi-

gare leveranser, och

b) ett byte av leverantör skulle medföra att den upphandlande myndighe-

ten tvingades anskaffa varor som skulle vara tekniskt oförenliga med de
först anskaffade eller leda till oproportionerliga tekniska svårigheter avse-
ende drift och underhåll,

3. det gäller varor som noteras och omsätts på en råvarumarknad, eller

background image

13

SFS 2007:1091

4. det är möjligt att anskaffa varor på särskilt förmånliga villkor genom att

köpa i samband med att en leverantör upphört med sin verksamhet eller trätt
i likvidation eller försatts i konkurs eller är föremål för motsvarande förfa-
rande.

Ett varukontrakt enligt första stycket 2 får gälla under längre tid än tre år

endast om det finns särskilda skäl.

8 § En upphandlande myndighet får använda förhandlat förfarande utan
föregående annonsering om

1. det gäller kompletterande byggentreprenader eller tjänster som inte in-

går i det ursprungliga projektet eller ingår i det ursprungliga kontraktet om

a) kompletteringarna på grund av oförutsedda omständigheter krävs för

att kontraktet skall kunna fullgöras,

b) de skall utföras av den ursprungliga leverantören,
c) de inte utan stora tekniska eller ekonomiska olägenheter för den upp-

handlande myndigheten kan skiljas från det ursprungliga kontraktet, eller

d) de kan avskiljas och är absolut nödvändiga för att kontraktet skall

kunna fullföljas, eller

2. det gäller en ny byggentreprenad eller tjänst som är en upprepning av

tidigare byggentreprenader eller tjänster under förutsättning

a) att de nya arbetena ingår i ett projekt som tidigare varit föremål för ett

öppet eller selektivt förfarande,

b) att arbetena tilldelas samma leverantör,
c) att det nya kontraktet är i överensstämmelse med det ursprungliga pro-

jektet,

d) att värdet av det nya kontraktet ingått i beräkningen av värdet av det ur-

sprungliga projektet enligt bestämmelserna i 3 kap., samt

e) att det i samband med den ursprungliga upphandlingen annonserats att

det nu avsedda förfarandet kunde komma att användas.

Det sammanlagda värdet av kontrakt som avses i första stycket 1 får inte

överstiga hälften av det ursprungliga kontraktets värde.

Det förfarande som avses i första stycket 2 får tillämpas under högst tre år

efter det att det ursprungliga kontraktet slöts.

Projekttävling

9 § En upphandlande myndighet får använda förhandlat förfarande utan
föregående annonsering om det är fråga om ett tjänstekontrakt som följer på
en projekttävling som anordnats enligt 14 kap., under förutsättning att kon-
traktet enligt tävlingsreglerna skall tilldelas vinnaren eller en av vinnarna av
tävlingen.

Om en tävling avslutats med att fler än en vinnare utsetts, skall samtliga

vinnare inbjudas att delta i förhandlingar.

background image

14

SFS 2007:1091

5 kap. Ramavtal

Tillämpliga bestämmelser

1 § En upphandlande myndighet får ingå ramavtal med tillämpning av
bestämmelserna om offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och
tjänster i denna lag.

Tilldelning av kontrakt

2 § Kontrakt som grundar sig på ett ramavtal skall tilldelas enligt 4, 6 eller
7 §. Ett sådant kontrakt får slutas endast mellan en upphandlande myndighet
och en leverantör som är part i ramavtalet.

Vid tilldelning av kontrakt som grundar sig på ett ramavtal får parterna

inte väsentligt avvika från villkoren i ramavtalet.

Ramavtalets löptid

3 § Ett ramavtal får löpa under längre tid än fyra år endast om det finns
särskilda skäl.

Ramavtal med en enda leverantör

4 § Om ett ramavtal ingåtts med en enda leverantör, skall villkoren i ett
kontrakt som grundar sig på ramavtalet överensstämma med villkoren i ram-
avtalet.

Vid tilldelningen av sådana kontrakt får den upphandlande myndigheten

skriftligen samråda med den leverantör som är part i ramavtalet och vid be-
hov uppmana leverantören att komplettera sitt anbud.

Ramavtal med flera leverantörer

5 § Om ett ramavtal ingås med flera leverantörer, i enlighet med 6 eller
7 §, skall dessa vara minst tre, om det finns ett tillräckligt antal leverantörer
som uppfyller urvalskriterierna och ett tillräckligt antal godtagbara anbud
som uppfyller de tilldelningskriterier enligt 12 kap. 1 § andra stycket som
angetts i förfrågningsunderlaget till ramavtalet.

6 § Om ramavtal ingåtts med flera leverantörer enligt 5 § får tilldelning av
kontrakt som grundar sig på ramavtalet ske genom tillämpning av villkoren i
ramavtalet utan förnyad inbjudan att lämna anbud.

Kontrakt skall tilldelas den leverantör som har lämnat det bästa anbudet

på grundval av de villkor som angetts i ramavtalet.

7 § Om ramavtal ingåtts med flera leverantörer enligt 5 § och om inte alla
villkor är angivna i ramavtalet, skall parterna inbjudas att på nytt lämna an-
bud i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet. Dessa villkor får om
det är nödvändigt preciseras och vid behov kompletteras med andra villkor
som angetts i förfrågningsunderlaget till ramavtalet.

Vid tillämpning av första stycket skall

background image

15

SFS 2007:1091

1. den upphandlande myndigheten för varje kontrakt som skall tilldelas

skriftligen samråda med de leverantörer som kan genomföra kontraktet,

2. den upphandlande myndigheten ange en tidsfrist som är tillräcklig för

att lämna in anbud för varje särskilt kontrakt, med hänsyn tagen till upp-
handlingens art och omfattning,

3. anbuden lämnas skriftligen och den upphandlande myndigheten inte ta

del av innehållet i dem innan den angivna svarstiden har löpt ut, och

4. den upphandlande myndigheten tilldela varje enskilt kontrakt till den

anbudsgivare som har lämnat det bästa anbudet på grundval av de tilldel-
ningskriterier som angetts i förfrågningsunderlaget till ramavtalet.

6 kap. Tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor i
förfrågningsunderlag m.m.

Tekniska specifikationer

1 § Tekniska specifikationer skall ingå i annonsen om upphandling, för-
frågningsunderlaget eller de kompletterade handlingarna. Specifikationerna
skall vara utformade på något av de sätt som anges i 2 och 3 §§.

När det är möjligt bör specifikationerna bestämmas med hänsyn till krite-

rier avseende tillgänglighet för personer med funktionshinder eller utform-
ning med tanke på samtliga användares behov.

Tekniska specifikationer som hänvisar till en standard

2 § De tekniska specifikationerna skall, om inte 3 § tillämpas, vara utfor-
made med hänvisning till de tekniska specifikationer som definieras i bilaga
4, och i turordning hänvisa till

1. svensk standard som överensstämmer med europeisk standard,
2. europeiskt tekniskt godkännande,
3. gemensam teknisk specifikation,
4. internationell standard,
5. annat tekniskt referenssystem som utarbetats av europeiska standardi-

seringsorgan, eller

6. annan svensk standard, svenskt tekniskt godkännande eller svensk tek-

nisk specifikation om projektering, beräkning och utförande av byggentre-
prenader samt materialanvändning.

Varje hänvisning som avses i första stycket skall följas av orden ”eller lik-

värdigt”.

Första stycket gäller inte, om det i någon annan författning finns avvi-

kande bestämmelser.

Tekniska specifikationer i form av prestanda- eller funktionskrav

3 § En upphandlande myndighet får ange de tekniska specifikationerna
som prestanda- eller funktionskrav. I dessa krav kan miljöegenskaper ingå.
Kraven skall vara så utformade att föremålet för upphandlingen klart fram-
går.

background image

16

SFS 2007:1091

En upphandlande myndighet får hänvisa till de tekniska specifikationerna

enligt 2 § som ett sätt för leverantören att visa att de uppställda prestanda-
eller funktionskraven enligt första stycket är uppfyllda.

En upphandlande myndighet får ange de tekniska specifikationerna ge-

nom hänvisning till specifikationerna enligt 2 § i fråga om vissa egenskaper
och till prestanda- eller funktionskraven enligt första stycket i fråga om
andra egenskaper.

Uppgifter om ursprung, tillverkning m.m.

4 § De tekniska specifikationerna får inte innehålla uppgifter om ursprung,
tillverkning eller särskilt framställningssätt eller hänvisningar till varu-
märke, patent, typ, ursprung eller tillverkning, om detta leder till att vissa
företag gynnas eller missgynnas.

Sådana uppgifter och hänvisningar får dock förekomma i specifikatio-

nerna, om det annars inte är möjligt att beskriva föremålet för upphand-
lingen tillräckligt preciserat och begripligt. En sådan uppgift eller hänvis-
ning skall följas av orden "eller likvärdigt".

Likvärdiga lösningar

5 § Om en upphandlande myndighet väljer att hänvisa till tekniska specifi-
kationer enligt 2 §, får den inte förkasta ett anbud enbart på grund av att va-
rorna eller tjänsterna inte överensstämmer med specifikationer som den har
hänvisat till, om anbudsgivaren i sitt anbud kan visa att de föreslagna lös-
ningarna på ett likvärdigt sätt uppfyller kraven enligt de tekniska specifika-
tionerna.

6 § Om en upphandlande myndighet väljer att i enlighet med 3 § ange pre-
standa- eller funktionskrav, får den inte på grund av dessa krav förkasta ett
anbud, om anbudsgivaren kan visa att anbudet överensstämmer med

1. en nationell standard som överensstämmer med en europeisk standard,
2. ett europeiskt tekniskt godkännande,
3. en gemensam teknisk specifikation,
4. en internationell standard, eller
5. ett tekniskt referenssystem, som har utarbetats av ett europeiskt stan-

dardiseringsorgan.

Första stycket gäller under förutsättning att standardenliga byggentrepre-

nader, varor eller tjänster uppfyller de prestanda- eller funktionskrav som
den upphandlande myndigheten har ställt upp.

Miljömärken

7 § Om en upphandlande myndighet anger miljöegenskaper i form av pre-
standa- eller funktionskrav enligt 3 §, får den använda detaljerade specifika-
tioner, eller vid behov delar av dessa, som fastställts för miljömärken, om

1. specifikationerna är lämpliga för att definiera egenskaperna hos de

varor eller tjänster som skall upphandlas,

2. kraven för märket har utarbetats på grundval av vetenskapliga rön, och
3. märkena är tillgängliga för alla berörda parter.

background image

17

SFS 2007:1091

Den upphandlande myndigheten får ange att varor eller tjänster som är

försedda med ett sådant miljömärke skall antas motsvara de tekniska specifi-
kationer som angetts i förfrågningsunderlaget men skall godta även annat
lämpligt bevis för att så är fallet.

Erkända organ

8 § Upphandlande myndigheter skall godta intyg från organ som är
erkända i ett EES-land.

Anbud med alternativa utföranden

9 § Skall en upphandlande myndighet anta det ekonomiskt mest fördelak-
tiga anbudet, får den tillåta anbudsgivare att lämna anbud med alternativa
utföranden.

En upphandlande myndighet skall i annonsen om upphandlingen ange om

den godkänner anbud med alternativa utföranden. Om detta inte anges, är
anbud med alternativa utföranden inte tillåtna.

En upphandlande myndighet som tillåter anbud med alternativa utföran-

den skall i förfrågningsunderlaget ange vilka minimikrav som gäller för så-
dana anbud och de särskilda villkor som gäller för hur de skall presenteras.

Endast sådana anbud som uppfyller minimikraven får beaktas vid upp-

handlingen.

10 § Vid tilldelning av varu- eller tjänstekontrakt får en upphandlande
myndighet som har tillåtit anbud med alternativa utföranden enligt 9 § inte
förkasta ett sådant anbud enbart på grund av att det, om det antas, skulle bli
ett tjänstekontrakt i stället för ett varukontrakt eller ett varukontrakt i stället
för ett tjänstekontrakt.

Underentreprenad

11 § I förfrågningsunderlaget får en upphandlande myndighet begära att
anbudsgivaren i anbudet anger hur stor del av kontraktet som kan komma att
läggas ut på tredje man och vilka underleverantörer som föreslås.

Information om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd och
arbetsvillkor

12 § En upphandlande myndighet får i förfrågningsunderlaget upplysa om
vilka organ som kan lämna en anbudssökande eller anbudsgivare informa-
tion om de bestämmelser om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd och ar-
betsvillkor som kommer att gälla vid de tjänster eller byggentreprenader
som skall omfattas av kontraktet.

Om den upphandlande myndigheten lämnar sådana upplysningar avse-

ende arbetarskydd och arbetsvillkor, skall den begära att anbudssökande
eller anbudsgivare bekräftar att hänsyn har tagits till bestämmelserna om
sådana villkor vid utformningen av anbudet.

Första och andra styckena skall inte påverka tillämpningen av bestämmel-

serna i 12 kap. 3 § om granskning av onormalt låga anbud.

background image

18

SFS 2007:1091

Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt

13 § En upphandlande myndighet får ställa särskilda sociala, miljömässiga
och andra villkor för hur ett kontrakt skall fullgöras. Dessa villkor skall
anges i annonsen om upphandling eller i förfrågningsunderlaget.

7 kap. Annonsering av upphandling

Obligatorisk och icke-obligatorisk annonsering av upphandlingar

1 § En upphandlande myndighet som avser att tilldela ett kontrakt eller
ingå ett ramavtal skall annonsera upphandlingen, om inte något annat följer
av 4 kap. 5–8 §§.

Information om planerade upphandlingar (förhandsannonsering)

2 § En upphandlande myndighet som vill tillämpa bestämmelserna om för-
kortning av tidsfrister i 8 kap. 4 § skall i en annons lämna information om de
kontrakt eller ramavtal som myndigheten avser att tilldela respektive ingå
under de närmast följande tolv månaderna (förhandsannonsering).

Annonsering om resultatet av en upphandling (efterannonsering)

3 § En upphandlande myndighet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått
ett ramavtal skall till Europeiska gemenskapernas kommission skicka en an-
nons om upphandlingsresultatet senast 48 dagar efter det att kontraktet till-
delats eller ramavtalet ingåtts (efterannonsering).

Bestämmelserna i första stycket gäller inte för tilldelning av kontrakt som

görs med stöd av ett ramavtal som ingåtts i enlighet med denna lag.

8 kap. Tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och
anbud m.m.

Förhållanden som skall beaktas när tidsfristernas längd bestäms

1 § När tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud be-
stäms av den upphandlande myndigheten skall särskild hänsyn tas till hur
komplicerad upphandlingen är och hur lång tid som leverantörer kan antas
behöva för att utarbeta anbuden. Dock skall tidsfristerna i detta kapitel
iakttas.

Tidsfrist vid öppet förfarande

2 § Vid öppet förfarande skall tidsfristen för att komma in med anbud vara
minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för
publicering, om inte något annat följer av 4–8 §§.

background image

19

SFS 2007:1091

Tidsfrister vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med
föregående annonsering

3 § Vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående an-
nonsering skall tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar vara
minst 37 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för
publicering.

Vid selektivt förfarande skall tidsfristen för att komma in med anbud vara

minst 40 dagar från den dag då en inbjudan enligt 10 § skickades till utvalda
anbudssökande.

Det som anges i första och andra styckena gäller om inte något annat

följer av 4–8 §§.

Tidsfrist efter förhandsannonsering

4 § Om den upphandlande myndigheten har förhandsannonserat enligt
7 kap. 2 §, bör tidsfristen för att komma in med anbud vid öppet eller selek-
tivt förfarande vara minst 36 dagar och får inte i något fall vara kortare än 22
dagar från den dag då annonsen skickades för publicering.

De tidsfrister som anges i första stycket får användas endast om
1. förhandsannonsen innehöll de uppgifter som anges i bilaga VII A till

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004
om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentrepre-
nader, varor och tjänster

7, senast ändrat genom kommissionens förordning

(EG) nr 2083/2005

8, i den mån uppgifterna var tillgängliga vid tidpunkten

för förhandsannonseringen, och

2. minst 52 dagar, men högst 12 månader, gått från den dag då förhands-

annonsen skickades för publicering.

Förkortad tidsfrist vid användning av elektroniska medel

5 § Om en annons utarbetas och skickas med elektroniska medel, får tids-
fristerna enligt 2 och 4 §§ för att komma in med anbud vid öppet förfarande
och tidsfristen enligt 3 § första stycket för att komma in med anbudsansök-
ningar vid selektivt eller förhandlat förfarande med föregående annonsering,
förkortas med sju dagar.

6 § Tidsfristerna för att komma in med anbud vid öppet och selektivt för-
farande får, utöver vad som följer av 5 §, förkortas med fem dagar, om den
upphandlande myndigheten med elektroniska medel ger fri, direkt och full-
ständig tillgång till hela förfrågningsunderlaget från den dag då annonsen
om upphandlingen skickades till Europeiska gemenskapernas kommission
för publicering. Den Internetadress där förfrågningsunderlaget finns till-
gängligt skall anges i annonsen.

7 EUT L 134, 30/04/2004, s. 1, (Celex 32004L0018).

8 EUT L 333, 20.12.2005, s. 28, (Celex 32005R2083).

background image

20

SFS 2007:1091

Förlängning av tidsfrister

7 § Tillhandahålls inte hela förfrågningsunderlaget och kompletterande
upplysningar, trots att detta begärts i god tid, inom de tidsfrister som anges i
9 och 12 §§, skall fristerna för att komma in med anbud förlängas så att alla
leverantörer skall kunna få kännedom om all den information som behövs
för att utarbeta ett anbud.

Bestämmelserna i första stycket gäller även om anbud inte kan lämnas

annat än efter ett besök på plats.

Förkortade tidsfrister på grund av tidsbrist i vissa fall

8 § Om det, vid selektivt förfarande eller vid förhandlat förfarande med fö-
regående annonsering, på grund av tidsbrist inte är möjligt att tillämpa de
tidsfrister som anges i detta kapitel, får en upphandlande myndighet ange att
tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar, räknat från den dag då
annonsen om upphandling skickades för publicering, skall vara minst
15 dagar eller, om annonsen skickades med elektroniska medel, minst
10 dagar.

Under förutsättning av tidsbrist får en upphandlande myndighet ange att

tidsfristen för att komma in med anbud vid selektivt förfarande skall vara
minst 10 dagar från den dag då inbjudan att lämna anbud skickades.

Tillhandahållande av förfrågningsunderlag vid öppet förfarande

9 § Om en upphandlande myndighet vid öppet förfarande inte enligt 6 §
ger fri, direkt och fullständig tillgång genom elektroniska medel till hela för-
frågningsunderlaget, skall förfrågningsunderlaget skickas till en leverantör
senast sex dagar efter det att begäran att få ut handlingarna har tagits emot.
Detta gäller dock bara om leverantörens begäran har gjorts i god tid före ut-
gången av tidsfristen för att lämna anbud.

Den upphandlande myndigheten skall på begäran av en leverantör lämna

ut kompletterande upplysningar om förfrågningsunderlaget senast sex dagar
före angiven sista dag för att komma in med anbud, under förutsättning att
en sådan begäran har gjorts i god tid.

Inbjudan att komma in med anbud eller att förhandla

Skriftlig inbjudan att komma in med anbud eller att förhandla vid selektivt
respektive förhandlat förfarande

10 § Vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående
annonsering skall en upphandlande myndighet vid ett och samma tillfälle
skicka en skriftlig inbjudan till samtliga utvalda anbudssökande att komma
in med anbud eller att förhandla.

Inbjudan skall innehålla förfrågningsunderlaget. Om förfrågningsunderla-

get är direkt tillgängligt med elektroniska medel, är det dock tillräckligt att
inbjudan innehåller en uppgift om var underlaget hålls tillgängligt.

En inbjudan skall dessutom innehålla minst uppgift om

background image

21

SFS 2007:1091

1. tidsfristen för att begära kompletterande handlingar, om det är aktuellt,

samt belopp och betalningssätt, om det skall betalas en avgift för handling-
arna,

2. sista dag för att ta emot anbud samt till vilken adress anbudet skall

skickas och på vilket eller vilka språk det skall skrivas,

3. en hänvisning till annonsen om upphandlingen,
4. vilka handlingar som skall bifogas,
5. den inbördes viktningen av kriterierna för tilldelning av kontrakt eller

kriteriernas prioritetsordning, om dessa upplysningar inte framgår av annon-
sen om upphandling eller av förfrågningsunderlaget och

6. övriga uppgifter av betydelse för upphandlingen.

Om någon annan än den upphandlande myndigheten skall lämna ut
förfrågningsunderlaget

11 § Om någon annan än den upphandlande myndigheten på begäran skall
lämna ut hela eller delar av förfrågningsunderlaget, skall adressen anges i in-
bjudan. Om en tidsfrist gäller för en sådan begäran och om en avgift skall
betalas för de begärda handlingarna, skall upplysning om fristen och avgif-
ten samt betalningsvillkor anges i inbjudan.

De begärda handlingarna skall skickas till leverantörerna så snart som

möjligt efter det att begäran har tagits emot.

Tillhandahållande av kompletterande handlingar och upplysningar vid
selektivt och förhandlat förfarande

12 § Den upphandlande myndigheten skall vid selektivt och förhandlat
förfarande lämna ut kompletterande upplysningar om förfrågningsunderla-
get eller kompletterande handlingar senast sex dagar före angiven sista dag
för att komma in med anbud, förutsatt att sådana upplysningar begärts i god
tid.

Vid påskyndat förfarande enligt 8 § andra stycket skall denna tidsfrist

vara fyra dagar.

9 kap. Kommunikation, information och dokumentation

Regler för kommunikation

1 § Anbudsansökningar och anbud skall lämnas skriftligen om inte något
annat följer av andra eller tredje stycket.

En upphandlande myndighet får bestämma att anbudsansökningar och an-

bud skall lämnas med något elektroniskt medel.

Myndigheten får tillåta att en anbudsansökan görs per telefon.
Myndigheten skall i en annons ange hur anbudsansökningar får lämnas

och i en annons eller ett förfrågningsunderlag ange hur anbud får lämnas.

2 § Vid kommunikation med elektroniska medel skall dessa vara icke-
diskriminerande, allmänt tillgängliga och möjliga att använda tillsammans
med sådan maskin- och programvara som i allmänhet används.

background image

22

SFS 2007:1091

3 § Information om de specifikationer som är nödvändiga för elektronisk
inlämning av anbudsansökningar och anbud, inbegripet kryptering, skall
finnas tillgänglig för alla berörda parter.

En upphandlande myndighet får kräva att elektroniska anbud skall vara

försedda med en avancerad elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om
kvalificerade elektroniska signaturer.

En upphandlande myndighet skall ha sådan utrustning att den elektroniskt

kan ta emot anbudsansökningar, anbud, ritningar och planer på ett säkert
sätt. Utrustningen skall vara försedd med sådana säkerhetsanordningar att
vissa uppgifter går att få fram, att bara behöriga personer skall få tillgång till
uppgifterna och att det skall gå att spåra om någon obehörig har tagit del av
uppgifterna.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om säkerhetsanordningarna.

Skyldighet att lämna in intyg m.m.

4 § Vid användning av elektroniska medel enligt 1 § skall anbudssökande
och anbudsgivare före utgången av tidsfristen för att lämna anbudsansökan
eller anbud i annan form lämna in sådana handlingar som avses i 10 kap. 3 §,
11 kap. 6, 7, 9, 11, 12 och 14–16 §§ om de inte finns tillgängliga i elektro-
nisk form.

Bekräftelse av ansökan om att få lämna anbud

5 § En upphandlande myndighet får begära att en anbudsansökan som görs
per telefax skall bekräftas genom ett annat elektroniskt medel enligt 3 §
andra stycket eller genom en egenhändigt undertecknad handling som är
myndigheten tillhanda före utgången av den tidsfrist som myndigheten
anger.

Har en anbudsansökan gjorts per telefon, skall en bekräftelse skickas före

utgången av ansökningstiden.

Den upphandlande myndigheten skall i annonsen om upphandling ange

sådana villkor som avses i första och andra styckena.

Uppgifter från leverantörer skall bevaras säkert

6 § Kommunikation, informationsutbyte och lagrade uppgifter som rör ett
upphandlingsärende skall bevaras säkert.

Öppnande av anbud

7 § Den upphandlande myndigheten får inte ta del av innehållet i anbuds-
ansökningarna och anbuden förrän tidsfristen för att komma in med anbuds-
ansökan respektive anbud har gått ut.

Försändelser med anbud skall, samtidigt och så snart som möjligt efter an-

budstidens utgång, öppnas vid en förrättning där minst två personer som ut-
setts av den upphandlande myndigheten skall delta. Anbuden skall föras upp
i en förteckning, som skall bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. På
begäran av en anbudsgivare skall dessutom en av en handelskammare utsedd
person närvara. Kostnaderna för detta skall betalas av den som framställt
begäran.

background image

23

SFS 2007:1091

Rättelse av fel, förtydligande och komplettering

8 § En upphandlande myndighet får tillåta att en anbudssökande eller an-
budsgivare rättar en uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat
uppenbart fel i anbudsansökan eller anbudet.

Myndigheten får begära att en anbudsansökan eller ett anbud förtydligas

eller kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkur-
rensbegränsning. Myndigheten får också begära att en leverantör förtydligar
eller kompletterar handlingar som getts in och som avses i 10 och 11 kap.

Information till leverantörer

Underrättelse om beslut

9 § En upphandlande myndighet skall snarast möjligt skriftligen underrätta
anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som fattats om att sluta
ett ramavtal eller att tilldela ett kontrakt och om skälen för besluten.

En sådan underrättelse skall lämnas även när en upphandlande myndighet

beslutar att avbryta en upphandling för vilken det har gått ut inbjudan att
lämna anbud samt vid beslut att göra om upphandlingen.

Upplysningar på begäran av en leverantör

10 § En upphandlande myndighet skall till den anbudssökande eller an-
budsgivare som begär det lämna upplysningar om skälen för att leverantö-
rens ansökan har avslagits eller anbud förkastats.

En upphandlande myndighet skall på begäran av en anbudsgivare som har

lämnat ett godtagbart anbud lämna upplysningar om utformningen av och de
relativa fördelarna med det valda anbudet samt namnet på den anbudsgivare
som tilldelats kontraktet eller parterna i ramavtalet.

Upplysningar enligt första och andra styckena skall lämnas snarast möj-

ligt och senast inom 15 dagar från det att en skriftlig begäran kom in.

Anbudsgivare är bunden av sitt anbud

11 § En upphandlande myndighet skall i förfrågningsunderlaget ange den
tid som en anbudsgivare skall vara bunden av sitt anbud. Vid öppet för-
farande skall det anges i annonsen om upphandling.

En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren har fått

underrättelse enligt 9 § första stycket eller upplysningar enligt 10 §.

Protokoll

12 § En upphandlande myndighet skall för varje upphandling upprätta ett
protokoll där bl.a. skall framgå skälen till att

1. ett anbud som ansetts vara onormalt lågt förkastats,
2. ett kontrakt eller ramavtal inte tilldelats en leverantör, och
3. förhandlat förfarande enligt bestämmelserna i 4 kap. 2–8 §§ tillämpats.
En upphandlande myndighet är skyldig att på Europeiska gemenskaper-

nas kommissions begäran sända protokollet eller huvuddragen i det till kom-
missionen.

background image

24

SFS 2007:1091

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vad ett protokoll skall inne-

hålla.

Bevarande av handlingar

13 § När en upphandling har avslutats skall en upphandlande myndighet
som inte omfattas av arkivlagen (1990:782) på betryggande sätt förvara an-
budsansökningar och anbud med tillhörande beskrivningar, modeller och rit-
ningar samt anbudsförteckningar, sammanställningar, protokoll och lik-
nande.

Handlingarna skall bevaras minst fyra år från den dag då kontraktet tillde-

lades.

10 kap. Uteslutning av leverantörer

Omständigheter som skall medföra uteslutning av leverantörer

1 § En upphandlande myndighet skall utesluta en leverantör från att delta i
en offentlig upphandling, om myndigheten får kännedom om att leverantö-
ren enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som innefattar

1. sådan brottslighet som avses i artikel 2.1 i rådets gemensamma åtgärd

98/733/RIF av den 21 december 1998 beslutad av rådet på grundval av arti-
kel K 3 i fördraget om Europeiska unionen om att göra deltagande i en kri-
minell organisation i Europeiska unionens medlemsstater till ett brott

9,

2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj

1997 om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europe-
iska unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i
Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är del-
aktiga i

10, respektive artikel 3.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/742/RIF av

den 22 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i fördra-
get om Europeiska unionen rörande korruption inom den privata sektorn

11,

3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utar-

betats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om
skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen

12, eller

4. penningtvätt enligt definitionen i artikel 1 i rådets direktiv 91/308/EEG

av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet
används för tvättning av pengar

13, ändrat genom Europaparlamentets och

rådets direktiv 2001/97/EG

14.

Är leverantören en juridisk person, skall leverantören uteslutas om en

företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet.

Om det finns grundad anledning anta att en leverantör skall uteslutas med

stöd av första stycket, får myndigheten begära att leverantören visar att det
inte finns någon grund för uteslutning.

Om det finns särskilda skäl, får en upphandlande myndighet avstå från att

utesluta en leverantör som dömts för brottslighet enligt första stycket.

9 EGT L 351, 29.12.1998, s. 1 (Celex 31998F0733).

10 EGT C 195, 25.6.1997, s. 1 (Celex 31997F0625/01/).

11 EGT L 358, 31.12.1998, s. 2 (Celex 31998F0742).

12 EGT C 316, 27.11.1995, s. 48 (Celex 31995F1127/03/).

13 EGT L 166, 28.6.1991, s. 77 (Celex 31991L0308).

14 EGT L 344, 28.12.2001, s. 76 (Celex 32001L0097).

background image

25

SFS 2007:1091

Omständigheter som får medföra uteslutning av leverantörer

2 § En leverantör får uteslutas från att delta i en upphandling, om leveran-
tören

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är före-

mål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkas-
tad näringsförbud,

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvalt-

ning, ackord eller annat liknande förfarande,

3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutöv-

ningen,

4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upp-

handlande myndigheten kan visa detta,

5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter el-

ler skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller

6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar

eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna bestäm-
melse.

Är leverantören en juridisk person, får leverantören uteslutas om en före-

trädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i första
stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4.

Myndigheten får begära att en leverantör visar att det inte finns någon

grund för att utesluta leverantören med stöd av första stycket 1, 2, 3 eller 5.

Intyg och bevis angående leverantör

3 § Den upphandlande myndigheten skall som bevis för att det inte finns
grund för att utesluta en leverantör godta utdrag ur officiellt register eller an-
nan likvärdig handling när det gäller ett förhållande som avses i 1 § eller 2 §
första stycket 1, 2 eller 3 och intyg från behörig myndighet när det gäller ett
förhållande som avses i 2 § första stycket 5.

Om sådana handlingar eller intyg som avses i första stycket inte utfärdas i

leverantörens hemland eller ursprungsland eller inte omfattar samtliga de
fall som avses i 1 § eller 2 § första stycket 1–3 kan de ersättas av en utsaga
som har avgetts på heder och samvete eller av en liknande försäkran.

Om en leverantör är registrerad i en officiell förteckning över godkända

leverantörer i ett land inom EES, får det antas att leverantören uppfyller de
förutsättningar som anges i 1 § eller i 2 § första stycket 1–5.

11 kap. Kontroll av leverantörers lämplighet och val av
deltagare m.m.

Inledande bestämmelser

1 § Innan kontrakt tilldelas enligt 12 kap. skall den upphandlande myndig-
heten kontrollera lämpligheten hos de leverantörer som inte har uteslutits
enligt 10 kap. 1 och 2 §§.

2 § En upphandlande myndighet får ställa krav på en lägsta nivå för an-
budssökandes och anbudsgivares ekonomiska samt tekniska och yrkesmäs-
siga kapacitet. Dessa skall överensstämma med bestämmelserna i 7–15 §§.

3 SFS 2007:1073-1109

background image

26

SFS 2007:1091

Omfattningen av den information som avses i 6–15 §§ samt de lägsta nivå-
erna för den kapacitet som krävs för ett visst kontrakt skall ha samband med
kontraktsföremålet och stå i proportion till detta.

De krav på kapacitet som ställs upp skall framgå av annonsen om upp-

handling.

Begränsning av antalet anbudssökande i upphandlingsförfaranden

3 § Vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående an-
nonsering får den upphandlande myndigheten begränsa antalet anbudssö-
kande som den kommer att bjuda in att lämna anbud eller att förhandla.

Den upphandlande myndigheten skall i annonsen ange
1. vilka kriterier eller regler som den kommer att tillämpa vid valet av an-

budssökande, och

2. det lägsta antal anbudssökande som kommer att inbjudas och, om ett

högsta antal kommer att inbjudas, detta antal.

4 § Antalet anbudssökande som bjuds in att delta vid ett selektivt förfa-
rande och vid ett förhandlat förfarande med föregående annonsering skall
vara tillräckligt stort för att en effektiv konkurrens skall kunna uppnås. An-
talet anbudssökande som bjuds in att delta vid ett selektivt förfarande får inte
vara mindre än fem och vid förhandlat förfarande med föregående annonse-
ring inte mindre än tre.

5 § En upphandlande myndighet skall bjuda in minst det antal anbuds-
sökande som angetts enligt 3 § andra stycket 2.

Om antalet anbudssökande, som uppfyller de i annonsen angivna kraven

och urvalskriterierna (de kvalificerade anbudssökande), är lägre än det i an-
nonsen angivna lägsta antal som kommer att bjudas in, får den upphand-
lande myndigheten fortsätta förfarandet genom att bjuda in de kvalificerade
anbudssökande som har begärt att få delta.

Krav på registrering

6 § Den upphandlande myndigheten får begära att en anbudssökande och
anbudsgivare visar att han eller hon är registrerad i aktiebolags- eller han-
delsregister eller motsvarande register, som förs i det land där leverantörens
verksamhet är etablerad.

I stället för det som anges i första stycket kan en anbudssökande och an-

budsgivare avge en utsaga på heder och samvete eller vidta annan liknande
åtgärd eller visa upp ett intyg.

I samband med förfaranden för tilldelning av tjänstekontrakt får den upp-

handlande myndigheten begära att en anbudssökande eller anbudsgivare vi-
sar att han eller hon har ett särskilt tillstånd eller liknande i sitt hemland, om
detta krävs för att tillhandahålla den aktuella tjänsten.

background image

27

SFS 2007:1091

Leverantörers ekonomiska ställning

Bevis på den ekonomiska ställningen

7 § Bevis på en leverantörs ekonomiska kapacitet kan utgöras av

1. uppgift om företagets samlade omsättning och, i förekommande fall,

omsättningen för det verksamhetsområde som upphandlingen gäller för de
tre senaste verksamhetsåren eller den kortare tid under vilken verksamheten
bedrivits,

2. balansräkningar eller utdrag ur dem, eller
3. intyg från banker eller, i förekommande fall, bevis på relevant ansvars-

försäkring för verksamheten.

8 § Den upphandlande myndigheten skall i annonsen om upphandling eller
i inbjudan att lämna anbud ange vilken eller vilka av de i 7 § nämnda hand-
lingarna och uppgifterna som skall visas upp samt vilka andra handlingar
som skall visas upp. En balansräkning eller utdrag ur den behöver endast vi-
sas upp om den skall offentliggöras enligt lagstiftningen i det land där leve-
rantören är hemmahörande.

9 § Om en leverantör har ett godtagbart skäl för att inte visa de handlingar
och uppgifter som den upphandlande myndigheten begär, får leverantören
visa sin ekonomiska kapacitet med någon annan handling som den upphand-
lande myndigheten finner lämplig.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

10 § Om den upphandlande myndigheten har ställt krav på en leverantörs
tekniska och yrkesmässiga kapacitet skall denna kontrolleras och bedömas
enligt 11 och 12 §§.

Bevis på teknisk kapacitet

11 § Den upphandlande myndigheten skall i annonsen om upphandling
eller i inbjudan att lämna anbud ange på vilket eller vilka av de sätt som
anges i andra stycket som en leverantör skall styrka sin tekniska kapacitet.

Den tekniska kapaciteten får styrkas endast på ett eller flera av följande

sätt:

1. genom en förteckning över slutförda byggentreprenader under de fem

senaste åren, åtföljd av intyg om att de viktigaste byggentreprenaderna ut-
förts på ett tillfredsställande sätt med uppgift om värde, tidpunkt och plats
för byggentreprenaderna och huruvida de utfördes enligt gängse branschnor-
mer och slutfördes på ett korrekt sätt,

2. genom en förteckning över de viktigaste varuleveranser eller tjänster

som utförts under de tre senaste åren med uppgift om värde och tidpunkt
samt huruvida det varit fråga om privata eller offentliga mottagare,

3. genom uppgifter om den tekniska personal och de tekniska organ som

ansvarar för kvalitetskontrollen eller som berörs på annat sätt, vare sig de di-
rekt tillhör leverantörens företag eller inte, och, i fråga om byggentreprena-
der, uppgifter om den tekniska personal och de tekniska organ som entrepre-
nören kan förfoga över för att genomföra entreprenaden,

background image

28

SFS 2007:1091

4. genom en beskrivning av varuleverantörens eller tjänsteleverantörens

tekniska utrustning och av de metoder som leverantören använder för att
säkra kvaliteten samt av företagets undersöknings- och forskningsresurser,

5. när det är fråga om komplexa varor eller tjänster eller, om det finns sär-

skilda skäl, varor eller tjänster avsedda för ett särskilt ändamål, genom en
kontroll som skall utföras av den upphandlande myndigheten själv eller på
dennas vägnar av ett behörigt organ i leverantörens etableringsland, förutsatt
att detta organ ger sitt samtycke,

6. genom uppgifter om tjänsteleverantörens eller entreprenörens utbild-

nings- och yrkeskvalifikationer eller motsvarande uppgifter om ledande per-
soner i företaget, särskilt om den eller dem som skall ansvara för tillhanda-
hållande av tjänsterna eller leda byggentreprenaden,

7. när det är fråga om byggentreprenader eller tjänster, genom uppgifter

om de miljöskyddsåtgärder leverantören kommer att tillämpa när kontraktet
fullgörs, om det med hänsyn till vad kontraktet avser behövs sådana upp-
gifter,

8. genom en uppgift om antalet anställda i medeltal per år hos tjänsteleve-

rantören eller entreprenören och antalet anställda med ledningsfunktion
under de tre senaste åren,

9. genom en uppgift om vilka verktyg, maskiner och teknisk utrustning

som tjänsteleverantören eller entreprenören förfogar över för att fullgöra
kontraktet,

10. genom en upplysning om hur stor del av kontraktet som tjänsteleve-

rantören kan komma att lägga ut på underleverantörer, eller

11. när det gäller varor som skall levereras, genom prover, beskrivningar

eller fotografier, vars äkthet skall styrkas om den upphandlande myndighe-
ten begär det, eller genom intyg som upprättas av officiella institutioner för
kvalitetskontroll eller enheter för sådan kontroll av erkänd kompetens och av
vilka det skall framgå att varor som är klart identifierade genom referenser
överensstämmer med vissa specifikationer eller standarder.

Om det är nödvändigt skall den behöriga myndigheten sända intyg enligt

andra stycket 1 direkt till den upphandlande myndigheten.

Om en mottagare enligt andra stycket 2 är en upphandlande myndighet,

skall intyg som utfärdats eller attesterats av denna myndighet lämnas. Om
mottagaren inte är en upphandlande myndighet, skall intyg från köparen
lämnas eller, om detta inte är möjligt, en försäkran från leverantören lämnas.

En kontroll enligt andra stycket 5 skall avse en varuleverantörs tillverk-

ningskapacitet eller en tjänsteleverantörs tekniska kapacitet och, om det be-
hövs, leverantörens undersöknings- och forskningsresurser samt åtgärder för
kvalitetskontroll.

Tillgång till andra företags kapacitet

12 § En leverantör får vid behov och när det gäller ett visst kontrakt åbe-
ropa andra företags ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Leve-
rantören skall genom att tillhandahålla ett åtagande från företagen i fråga el-
ler på annat sätt visa att leverantören kommer att förfoga över nödvändiga
resurser när kontraktet skall fullgöras.

background image

29

SFS 2007:1091

Leverantörers yrkeskunnande

13 § Vid bedömningen av en leverantörs förmåga att fullgöra ett varukon-
trakt som innefattar monterings- eller installationsarbeten, tjänster eller
byggentreprenad, får särskild vikt fästas vid yrkeskunnande, effektivitet,
erfarenhet och tillförlitlighet.

Kvalitetssäkringsstandarder

14 § Om en upphandlande myndighet kräver att leverantören visar upp ett
intyg utfärdat av ett oberoende organ om att leverantören iakttar vissa kvali-
tetssäkringsstandarder, skall myndigheten hänvisa till kvalitetssäkringssy-
stem som bygger på relevanta europeiska standarder på området och vilka
kvalitetssäkringssystem är certifierade av organ som uppfyller europeiska
standarder för certifiering.

Myndigheten skall godkänna likvärdiga intyg från andra organ som är eta-

blerade inom EES. Den skall även godta andra bevis på likvärdiga kvalitets-
säkringsåtgärder som lämnas av leverantörer.

Standarder för miljöledning

15 § Om en upphandlande myndighet i de fall som avses i 11 § andra
stycket 7 kräver att få tillgång till ett av ett oberoende organ upprättat certifi-
kat som intygar att leverantören uppfyller vissa miljöledningsstandarder,
skall myndigheten hänvisa till förordning (EG) nr 761/2001 av den 19 mars
2001 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljöled-
nings- och miljöredovisningsordning

15 (EMAS) eller till miljöledningsstan-

darder som bygger på relevanta europeiska eller internationella standarder.
Miljöledningsstandarderna skall vara certifierade av organ som uppfyller
gemenskapslagstiftningen eller internationella standarder för certifiering.

Myndigheten skall godta likvärdiga intyg från andra organ som är etable-

rade inom EES. Den skall även godta andra bevis på likvärdiga miljöled-
ningsåtgärder som lämnas av leverantörer.

Officiella förteckningar

16 § Om en leverantör är registrerad i en officiell förteckning över god-
kända leverantörer i ett land inom EES eller innehar ett certifikat utfärdat av
ett certifieringsorgan som uppfyller europeiska standarder för certifiering, får
det antas att leverantören uppfyller de förutsättningar och krav som anges i

1. 10 kap. 1 §, 2 § första stycket 1–4 och 6, samt i detta kapitel 6 §, 7 §

första stycket 1 och 2 samt 11 § andra stycket 1, 3, 6, 8 och 9 när det gäller
byggentreprenörer,

2. 11 § 2–5 och 11 när det gäller varuleverantörer, eller
3. 11 § 2 och 4–10 när det gäller tjänsteleverantörer.

15 EGT L 114, 24.04.2001, s. 1 (Celex 32001R0761).

background image

30

SFS 2007:1091

12 kap. Tilldelning av kontrakt

Alternativa grunder för tilldelning av kontrakt

1 § En upphandlande myndighet skall anta antingen

1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den upphand-

lande myndigheten, eller

2. det anbud som innehåller det lägsta priset.
Vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelak-

tiga, skall myndigheten ta hänsyn till olika kriterier som är kopplade till fö-
remålet för kontraktet, såsom pris, leverans- eller genomförandetid, miljö-
egenskaper, driftkostnader, kostnadseffektivitet, kvalitet, estetiska, funktio-
nella och tekniska egenskaper, service och tekniskt stöd.

En upphandlande myndighet skall i annonsen om upphandlingen eller i

förfrågningsunderlaget ange vilken grund för tilldelning av kontraktet som
kommer att tillämpas.

Viktning av kriterier

2 § Den upphandlande myndigheten skall ange hur sådana kriterier som
avses i 1 § andra stycket kommer att viktas inbördes vid bedömningen av
vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Kriterieviktningen får
anges som intervall med en lämplig största tillåtna spridning.

Om det enligt den upphandlande myndigheten inte är möjligt att ange

viktningen av de olika kriterierna, skall dessa anges i fallande prioritetsord-
ning.

Viktningen av kriterierna eller kriteriernas prioritetsordning skall anges i
1. annonsen om upphandlingen,
2. förfrågningsunderlaget, eller i
3. en inbjudan att lämna anbud eller att delta i förhandlingar.

Onormalt låga anbud

3 § En upphandlande myndighet får förkasta ett anbud om den finner att
priset är onormalt lågt. Anbudet får dock förkastas först sedan myndigheten
skriftligen begärt en förklaring till det låga anbudet och inte fått ett tillfreds-
ställande svar.

En begäran om förklaring kan gälla
1. om anbudsgivaren kan utnyttja särskilt kostnadseffektiva metoder att

fullgöra kontraktet,

2. om anbudsgivaren kan utnyttja tekniska lösningar eller ovanligt gynn-

samma förhållanden för att fullgöra kontraktet,

3. egenarten hos de varor, tjänster eller byggentreprenader som föreslås av

anbudsgivaren,

4. om anbudsgivaren iakttar de bestämmelser om arbetarskydd och arbets-

förhållanden som gäller på den ort där kontraktet skall fullgöras, och

5. om anbudsgivaren fått möjlighet att erhålla statligt stöd.
Den upphandlande myndigheten skall ge anbudsgivaren tillfälle att yttra

sig över myndighetens skäl för att förkasta anbudet med beaktande av de
lämnade förklaringarna.

background image

31

SFS 2007:1091

4 § Om en upphandlande myndighet finner att ett anbud är onormalt lågt
på grund av att anbudsgivaren har fått statligt stöd, får myndigheten begära
en förklaring av anbudsgivaren. Kan anbudsgivaren inte efter en sådan begä-
ran och inom en skälig tidsfrist som angetts av den upphandlande myndighe-
ten visa att det är fråga om ett med EG-fördraget förenligt stöd, får anbudet
förkastas.

En upphandlande myndighet som förkastar ett anbud enligt första stycket

skall underrätta Europeiska gemenskapernas kommission om det.

13 kap. Byggkoncessioner

Tillämpningsområdet

1 § Om inte något annat följer av 1 kap. tillämpas bestämmelserna i detta
kapitel vid upphandling av en byggkoncession, om kontraktet har ett värde
som uppgår till minst det belopp (tröskelvärde) som Europeiska gemenska-
pernas kommission vid varje tid har beslutat eller lämnat meddelande om.
Värdet skall beräknas enligt de regler för byggentreprenader som gäller
enligt 3 kap. 3–5, 7 och 8 §§.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdena i

euro och svenska kronor.

Annonsering

2 § En upphandlande myndighet skall annonsera upphandling av byggkon-
cessioner.

Tidsfrister för ansökan om att tilldelas en byggkoncession

3 § Tidsfristen för att komma in med ansökningar om att tilldelas en bygg-
koncession skall vara minst 52 dagar från den dag då annonsen om upphand-
ling skickades för publicering.

Tidsfrister får förkortas enligt 8 kap. 5 § och förlängas enligt 8 kap. 7 §.

Underentreprenad

4 § En upphandlande myndighet får i förfrågningsunderlaget ange som
villkor

1. att den som ansöker om att tilldelas en koncession skall lägga ut minst

30 procent av kontraktsvärdet på tredje man, med möjlighet för de sökande
att öka denna andel, eller

2. att sökandena i sina anbud anger hur stor andel av koncessionens totala

värde som de avser att lägga ut på tredje man.

Den minsta andel av koncessionsvärdet som skall läggas ut på tredje man

enligt första stycket 1 skall anges i koncessionsavtalet.

background image

32

SFS 2007:1091

Koncessionshavares skyldigheter

Annonsering

5 § Om den som tilldelas en byggkoncession inte är en upphandlande
myndighet, skall kontraktet innehålla villkor om att koncessionshavaren, om
han avser att tilldela tredje man ett byggentreprenadkontrakt, som uppgår till
det värde (tröskelvärde) som Europeiska gemenskapernas kommission vid
varje tid har beslutat eller lämnat meddelande om, skall annonsera sådan
upphandling och ange tidsfrister enligt andra och tredje styckena.

Annonseringen skall ske enligt föreskrifterna i 7 kap. 1 §. Annonsering

krävs dock inte i sådana fall då en upphandlande myndighet enligt 4 kap. 5
eller 8 § har fått använda förhandlat förfarande utan föregående annonse-
ring.

Tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud skall

anges enligt 8 kap. 3 §. Tidsfrister får förkortas enligt 8 kap. 5 och 6 §§ och
förlängas enligt 8 kap. 7 §.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdena i

euro och svenska kronor.

Företag som går samman och anknutna företag

6 § Om flera företag går samman för att erhålla en byggkoncession, skall
inte något av dem anses som tredje man. Detsamma gäller ett anknutet före-
tag.

En uttömmande förteckning över företag som avses i första stycket skall

bifogas ansökan om att tilldelas en byggkoncession.

14 kap. Projekttävlingar på tjänsteområdet

Tillämpningsområdet

1 § Detta kapitel skall tillämpas på projekttävlingar som

1. ingår i ett förfarande för tilldelning av ett tjänstekontrakt, eller
2. innefattar priser eller ersättningar till deltagarna.
Första stycket gäller endast om tröskelvärdet uppgår till minst det belopp

som framgår av 2 §.

Tröskelvärden för projekttävlingar

2 § Tröskelvärdet vid projekttävlingar är de värden som Europeiska ge-
menskapernas kommission vid varje tid har beslutat eller lämnat medde-
lande om, om tävlingen

1. anordnas av en central statlig myndighet,
2. a) anordnas av en annan upphandlande myndighet, eller
2. b) anordnas av alla upphandlande myndigheter och avser sådana forsk-

nings- och utvecklingstjänster som omfattas av kategori 8 i bilaga 2 (A-
tjänster), telekommunikationstjänster i kategori 5 i bilagan, vilkas positioner
i CPV-nomenklaturen motsvarar referensnumren CPC 7524, 7525 och 7526
eller sådana tjänster som anges i bilaga 3 (B-tjänster).

background image

33

SFS 2007:1091

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdena i

euro och svenska kronor.

3 § Tröskelvärdet vid projekttävlingar som ingår i en tjänsteupphandling
skall beräknas till värdet av tjänstekontraktet med i förekommande fall till-
lägg för värdet av det tjänstekontrakt som senare kan tilldelas vinnaren eller
en av vinnarna i tävlingen. I värdet skall även de priser och ersättningar som
skall betalas till deltagarna inräknas.

Val av deltagare

4 § En projekttävling får begränsas till ett visst antal tävlingsdeltagare.
Den upphandlande myndigheten skall ange kriterier för urvalet av deltagare.

Antalet tävlingsdeltagare som inbjuds skall vara så stort att effektiv kon-

kurrens uppnås.

Annonsering

5 § En upphandlande myndighet som avser att anordna en projekttävling
skall annonsera tävlingen och resultatet av denna (efterannonsering).

Kommunikation och information

6 § I fråga om kommunikation och information skall bestämmelserna i 9
kap. 1–6 §§ och 7 § första stycket tillämpas på motsvarande sätt på projekt-
tävlingar.

Juryn och dess sammansättning

7 § En jury skall utse vinnande bidrag i en projekttävling. Ledamöterna i
juryn skall vara fysiska personer som är oberoende i förhållande till delta-
garna i projekttävlingen. Om det krävs särskilda yrkesmässiga kvalifikatio-
ner för att få delta i en projekttävling, skall minst en tredjedel av ledamö-
terna i juryn ha motsvarande kvalifikationer.

Juryns beslut

8 § Juryn skall vara självständig i sina yttranden och beslut.

Ett tävlingsbidrag får presenteras för juryn endast på ett sådant sätt att det

inte framgår vem som har lämnat ett enskilt bidrag. Anonymiteten skall
gälla fram till dess juryn har lämnat sitt yttrande eller meddelat sitt beslut.

Vid granskningen får endast de kriterier som angetts i annonsen om pro-

jekttävlingen beaktas.

9 § Juryn skall lämna ett av ledamöterna undertecknat protokoll i vilken
tävlingsbidragen rangordnas. Protokollet skall innehålla en motivering till
rangordningen samt de kommentarer och klargöranden som det kan finnas
behov av att göra.

background image

34

SFS 2007:1091

Tävlingsdeltagarna kan vid behov uppmanas av juryn att besvara frågor

som juryn har noterat i protokollet i syfte att klargöra projektets alla aspek-
ter.

Fullständiga protokoll skall upprättas över dialogen mellan ledamöterna i

juryn och tävlingsdeltagarna.

Tjänstekontrakt som följer på en projekttävling

10 § Av 4 kap. 9 § framgår att förhandlat förfarande utan föregående an-
nonsering får användas vid projekttävlingar i vissa fall.

15 kap. Upphandling som inte omfattas av direktivet

Tillämpningsområdet

1 § Detta kapitel gäller för sådan upphandling som avses i 1 kap. 2 § andra
stycket.

Tillämpliga bestämmelser

2 § Vid offentlig upphandling enligt detta kapitel tillämpas även 1 kap.,
2 kap., 5 kap., 11 kap. 6 §, 13 kap. och 16 kap.

Vid offentlig upphandling som avser tjänster som anges i bilaga 3 (B

tjänster) tillämpas även 6 kap. 1–8 §§, om värdet av kontraktet uppgår till
minst tillämpligt tröskelvärde i 3 kap.

En upphandlande myndighet får publicera annonser om upphandlingar på

det sätt som gäller för upphandlingar enligt 7 kap.

Upphandlingsförfaranden

3 § En offentlig upphandling enligt detta kapitel skall göras genom förenk-
lat förfarande eller urvalsförfarande.

Direktupphandling får dock användas om kontraktets värde är lågt eller

om det finns synnerliga skäl. Den upphandlande myndigheten skall vid be-
hov besluta riktlinjer för användning av sådant förfarande.

Annonsering vid förenklat förfarande

4 § Vid förenklat förfarande skall den upphandlande myndigheten begära
anbud genom annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig,
eller genom annons i annan form som möjliggör effektiv konkurrens.

Begäran om anbud utan föregående annonsering

5 § En upphandlande myndighet får utan föregående annonsering begära
anbud genom att skicka en skrivelse till endast en leverantör om

1. det vid ett annonserat förenklat förfarande inte lämnats några anbud

eller inte lämnats några lämpliga anbud och under förutsättning att
kontraktsvillkoren i förfrågningsunderlaget inte ändras väsentligt,

background image

35

SFS 2007:1091

2. det gäller varor som framställs enbart för forsknings-, utvecklings-, ex-

periment- eller studieändamål och under förutsättning att framställningen
inte sker i vinstsyfte eller för att täcka forsknings- och utvecklingskostnader,

3. det som skall upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl eller på

grund av ensamrätt kan levereras av endast en viss leverantör, eller

4. det gäller ytterligare leveranser från den ursprungliga leverantören, av-

sedda antingen som delersättning för eller tillägg till tidigare leveranser och
ett byte av leverantör skulle medföra oskäliga tekniska eller ekonomiska
olägenheter.

Annonsering vid urvalsförfarande

6 § Vid tillämpning av urvalsförfarande skall den upphandlande myndig-
heten publicera en ansökningsinbjudan genom annons i en elektronisk data-
bas, som är allmänt tillgänglig.

Av inbjudan skall det framgå
1. hur en anbudsansökan får lämnas och
2. den dag ansökan senast skall ha kommit in.
Myndigheten får i sin inbjudan ange det antal leverantörer som den avser

att bjuda in. Antalet skall bestämmas med hänsyn till arten av det som skall
upphandlas och vara tillräckligt stort för att effektiv konkurrens skall upp-
nås.

Förfrågningsunderlag

7 § Bestämmelserna i 6 kap. 4 och 7 §§ om uppgifter i de tekniska specifi-
kationerna respektive miljömärken gäller vid offentlig upphandling som
avses i detta kapitel.

Av förfrågningsunderlaget skall det framgå om ett anbud kan komma att

antas utan föregående förhandling.

En leverantör som inte särskilt tillfrågats har rätt att på begäran få förfråg-

ningsunderlaget på samma villkor som andra leverantörer.

Kommunikationsmedel vid offentlig upphandling

8 § Bestämmelserna i 9 kap. 1–6 §§ och 7 § första stycket gäller för an-
budsansökningar och anbud vid offentlig upphandling som avses i detta
kapitel.

Tidsfrister för att lämna anbudsansökningar och anbud

9 § Anbudssökande och anbudsgivare skall ges skälig tid att komma in
med ansökningar respektive anbud. Tiden för att komma in med anbudsan-
sökningar får dock aldrig vara kortare än tio dagar från den dag då ansök-
ningsinbjudan blev publicerad enligt 6 §.

Innehåll i annonser, m.m.

10 § I en annons enligt 4 §, en skrivelse enligt 5 § eller ett förfrågningsun-
derlag enligt 7 § skall det anges

background image

36

SFS 2007:1091

1. hur anbud får lämnas,
2. den dag då anbud senast skall ha kommit in, och
3. den dag till och med vilken anbudet skall vara bindande.

Mottagande och öppnande av anbud

11 § Försändelser med anbud skall, så snart som möjligt efter anbudsti-
dens utgång, öppnas vid en förrättning där minst två personer som utsetts av
den upphandlande myndigheten skall delta. Anbuden skall föras upp i en
förteckning, som skall bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. På begä-
ran av en anbudsgivare skall dessutom en person som utsetts av en handels-
kammare närvara. Kostnaderna för detta skall betalas av den som framställt
begäran.

Anbuden skall öppnas samtidigt.

Rättelse av fel, förtydligande och komplettering

12 § En upphandlande myndighet får tillåta att en anbudssökande eller an-
budsgivare rättar en uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat
uppenbart fel i anbudsansökan eller anbudet.

Myndigheten får begära att en ansökan eller ett anbud förtydligas eller

kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrens-
begränsning.

Kontroll och uteslutning av leverantörer

13 § En anbudssökande eller anbudsgivare skall uteslutas från deltagande i
en upphandling i enlighet med det som föreskrivs i 10 kap. 1 §.

En anbudssökande eller anbudsgivare får uteslutas från deltagande i en

upphandling enligt 10 kap. 2 och 3 §§.

En upphandlande myndighet som av leverantören begär upplysningar om

förhållanden som avses i första och andra styckena skall i förfrågningsun-
derlaget, annonsen eller skrivelsen ange på vilket sätt leverantören kan
lämna upplysningarna.

Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt

14 § En upphandlande myndighet får ställa särskilda sociala, miljömässiga
och andra villkor för hur kontrakt skall fullgöras. Dessa skall anges i annon-
sen om upphandling, i ansökningsinbjudan eller i förfrågningsunderlaget.

Prövning av anbudsansökningar och anbud

15 § En upphandlande myndighet skall pröva alla de anbudsansökningar
och anbud som har kommit in i rätt tid, om inte något annat följer av andra
stycket eller 13 §.

En upphandlande myndighet får förkasta en ansökan eller ett anbud av

samma skäl som en myndighet får utesluta en anbudssökande eller anbuds-
givare enligt 13 § första och andra styckena.

background image

37

SFS 2007:1091

Alternativa grunder för tilldelning av kontrakt

16 § En upphandlande myndighet skall anta antingen

1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den upphand-

lande myndigheten, eller

2. det anbud som har lägst pris.
Bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga

skall göras enligt 12 kap. 1 § andra stycket.

Den upphandlande myndigheten skall antingen ange hur de olika kriteri-

erna som avses i 12 kap. 1 § andra stycket viktas vid bedömningen av vilket
anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga eller ange kriterierna i
fallande prioritetsordning. Kriterieviktningen får anges som intervall med en
lämplig största tillåtna spridning.

Kriterieviktningen eller prioritetsordningen skall anges i annonsen om

upphandling, i ansökningsinbjudan eller i förfrågningsunderlaget.

Onormalt låga anbud

17 § Den upphandlande myndigheten får förkasta ett anbud om den finner
att priset är onormalt lågt. Anbudet får dock förkastas först sedan myndighe-
ten skriftligen begärt en förklaring till det låga anbudet och inte fått tillfreds-
ställande svar.

Dokumentation, underrättelse och förvaring av handlingar

18 § En upphandlande myndighet skall anteckna skälen för sina beslut och
annat av betydelse vid upphandlingen. Detta gäller dock inte vid tilldelning
av kontrakt som avser lågt värde.

19 § Vid förenklat förfarande och urvalsförfarande skall den upphand-
lande myndigheten till anbudssökande och anbudsgivare lämna underrät-
telse om de beslut som avses i 9 kap. 9 § och sådana upplysningar som avses
i 9 kap. 10 §.

Vid direktupphandling och vid tilldelning av kontrakt som avses i 1 kap.

2 § andra stycket 3 och 4 skall den upphandlande myndigheten, när beslut
om leverantör och anbud fattats, underrätta anbudsgivarna om beslutet
snarast möjligt.

En anbudsgivare är bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren har fått

sådan underrättelse eller sådana upplysningar som avses i första stycket.

20 § När en upphandling har avslutats skall en upphandlande myndighet
som inte omfattas av arkivlagen (1990:782) på betryggande sätt förvara an-
bud och anbudsansökningar med tillhörande beskrivningar, modeller och rit-
ningar samt anbudsförteckningar, sammanställningar, protokoll och lik-
nande.

Handlingarna skall bevaras minst fyra år från den dag då kontraktet till-

delades.

background image

38

SFS 2007:1091

Meddelande till kommissionen om resultatet av en upphandling
av B-tjänster

21 § Om ett kontrakt som avser tjänster enligt bilaga 3 (B-tjänster) uppgår
till minst tillämpligt tröskelvärde i 3 kap., skall den upphandlande myndig-
heten senast inom 48 dagar efter det att kontraktet tilldelats meddela Europe-
iska gemenskapernas kommission om det. I meddelandet skall den upphand-
lande myndigheten ange om den godkänner att meddelandet publiceras.

Upphandling som rör rikets säkerhet m.m.

22 § I fråga om upphandling som avses i 1 kap. 2 § andra stycket 3 och 4
får regeringen i enskilda fall besluta om

1. undantag från bestämmelserna om annonsering i detta kapitel, och
2. de undantag i övrigt från bestämmelserna i detta kapitel som är nödvän-

diga med hänsyn till försvars- och säkerhetspolitiska intressen.

Härutöver får regeringen överlåta till en upphandlande myndighet att själv

besluta om sådana undantag som avses i första stycket.

Försvarets materielverk får besluta om sådana undantag som avses i första

stycket om upphandlingen

1. avser tillägg till en upphandling där regeringen tidigare beslutat om un-

dantag med stöd av första stycket,

2. avser materiel eller tjänster inom ramen för en av Sverige träffad inter-

nationell överenskommelse om mellanstatlig samverkan i fråga om försörj-
ning av materiel eller tjänster, eller

3. har ett värde som understiger 25 000 000 kronor.
Försvarets radioanstalt och Säkerhetspolisen får besluta om sådana un-

dantag som avses i första stycket om upphandlingens värde understiger
5 000 000 kronor.

Projekttävlingar

23 § Bestämmelserna i 14 kap. 1 § första stycket, 4 och 6–9 §§ gäller även
för projekttävlingar som understiger tröskelvärdet i 14 kap. 2 §, om inte täv-
lingen avser lågt värde.

Vid anordnande av projekttävlingar skall 3 § tillämpas. En projekttävling

skall annonseras enligt 4 eller 6 §.

Om ett kontrakt enligt tävlingsreglerna skall tilldelas vinnaren eller en av

vinnarna, skall vinnaren respektive vinnarna inbjudas att delta i förhand-
lingar.

16 kap. Överprövning, skadestånd m.m.

Överprövning

1 § En leverantör som anser sig ha lidit eller kan komma att lida skada en-
ligt 2 § får i en framställning till allmän förvaltningsdomstol ansöka om åt-
gärder enligt den paragrafen.

Vid direktupphandling får en ansökan enligt första stycket inte prövas

efter den tidpunkt då det finns ett avtal om upphandlingen.

background image

39

SFS 2007:1091

Vid tillämpning av ett annat förfarande än som avses i andra stycket får en

ansökan inte prövas efter den tidpunkt då det finns ett kontrakt. Den får dock
prövas till dess att tio dagar gått från det att

1. den upphandlande myndigheten lämnat underrättelse enligt 9 kap. 9 §

till anbudssökandena eller anbudsgivarna, eller

2. rätten, om den har fattat ett interimistiskt beslut, upphävt det beslutet.
Det som sägs i tredje stycket andra meningen gäller inte vid tilldelning av

kontrakt som

1. avses i 1 kap. 2 § andra stycket 3 eller 4 om det har gjorts ett undantag

från bestämmelsen med stöd av 15 kap. 22 §, eller

2. det är absolut nödvändigt att genomföra upphandlingen med sådan syn-

nerlig brådska som är orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses
av den upphandlande myndigheten och inte heller kan hänföras till denna.

Felaktig upphandling

2 § Om den upphandlande myndigheten har brutit mot de grundläggande
principerna i 1 kap. 9 § eller någon annan bestämmelse i denna lag och detta
har medfört att leverantören lidit eller kan komma att lida skada, skall rätten
besluta att upphandlingen skall göras om eller att den får avslutas först sedan
rättelse gjorts.

Rätten får omedelbart besluta att upphandlingen inte får avslutas innan

något annat har beslutats. Rätten får dock låta bli att fatta ett sådant interi-
mistiskt beslut, om den skada eller olägenhet som åtgärden skulle medföra
kan bedömas vara större än skadan för leverantören.

Behörig domstol

3 § En ansökan enligt 1 § skall göras hos den länsrätt i vars domkrets den
upphandlande myndigheten har sitt hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Förbud mot överklagande

4 § Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte överklagas med stöd
av 10 kap. kommunallagen (1991:900).

Skadestånd

5 § En upphandlande myndighet som inte följt bestämmelserna i denna lag
skall ersätta därigenom uppkommen skada för leverantör.

6 § Talan om skadestånd skall väckas vid allmän domstol inom ett år från
den tidpunkt som följer av 1 § andra–fjärde styckena. Väcks inte talan i tid,
är rätten till skadestånd förlorad.

Tillsyn

7 § Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som utövar
tillsyn över den offentliga upphandlingen enligt denna lag.

background image

40

SFS 2007:1091

Vid sin tillsyn får myndigheten inhämta alla nödvändiga upplysningar

från upphandlande myndigheter. Upplysningarna skall i första hand inhäm-
tas genom skriftligt förfarande. Om det på grund av materialets omfång,
brådska eller något annat förhållande är lämpligare, får upplysningarna in-
hämtas genom besök hos den upphandlande myndigheten.

8 § En upphandlande myndighet är skyldig att tillhandahålla de upplys-
ningar som tillsynsmyndigheten begär för sin tillsyn.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Bestämmelserna i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling skall

tillämpas på upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MATS ODELL
(Finansdepartementet)

background image

41

SFS 2007:1091

Bilaga 1

Förteckning över byggentreprenadkontrakt

NACE

Avdel-
ning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp Under-

grupp

Benämning

Anm.

CPV-kod

45

Byggverksamhet

Omfattar:
– nybyggnad, renovering
och normal reparation

45000000

45.1

Mark- och grund-
arbeten

45100000

45.11

Rivning av hus;
markarbeten

Omfattar:
– rivning och rasering av
byggnader och andra an-
läggningar
– röjning av byggplatser
– markarbeten: schakt-
ning, deponering, nivelle-
ring av byggplatser,
dikesgrävning, bergrens-
ning, sprängning etc.
– iordningställande av
gruvarbetsplatser: avtäck-
ning samt annat iordning-
ställande av ägor och
platser som innehåller mi-
neraler
Omfattar även:
– dränering av byggplat-
ser
– dränering av jordbruks-
eller skogsbruksmark

45110000

45.12

Markundersökning Omfattar:

– provborrning och tag-
ning av kärnprov för byg-
gande, för geofysiska,
geologiska eller liknande
ändamål
Omfattar inte:
– borrning av källor för
produktion av råpetro-
leum eller naturgas jfr
11.20
– brunnsborrning jfr
45.25
– schaktsänkning jfr
45.25
– spårning av olje- och
naturgasfält, utförande av
geofysiska, geologiska
och seismiska undersök-
ningar jfr 74.20

45120000

background image

42

SFS 2007:1091

45.2

Bygg- och anlägg-
ningsarbeten

45200000

45.21

Uppförande av hus
och andra byggnads-
verk

Omfattar:
– byggande av alla slags
byggnader
– byggande av anlägg-
ningar inom väg- och vat-
tenbyggnad o.d.:
– broar, inklusive sådana
för upphöjda vägar, via-
dukter, tunnlar och tun-
nelbanor
– rörledningar för fjärr-
rtransport, fjärrnät för el
och telekommunikation
– rörledningar i tätort, tät-
ortsnät för el och tele-
kommunikation samt
därmed förknippade arbe-
ten
– montering och uppfö-
rande på plats av monte-
ringsfärdiga byggnader

45210000

Omfattar inte:
– tjänster i anslutning till
råpetroleum- och natur-
gasutvinning jfr 11.20
– uppförande av kom-
pletta monteringsfärdiga
byggnader av egentillver-
kade delar av annat mate-
rial än betong jfr
huvudgrupperna 20, 26
och 28
– anläggning av stadion,
simbassänger, idrottshal-
lar, tennisbanor, golfba-
nor eller andra
idrottsanläggningar, ex-
klusive uppförande av
byggnader jfr 45.23
– bygginstallationer jfr
45.3
– slutbehandling av bygg-
nader jfr 45.4
– arkitektverksamhet och
teknisk konsultverksam-
het jfr 74.20
– projektledning för byg-
gande jfr 74.20

NACE

Avdel-
ning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp Under-

grupp

Benämning

Anm.

CPV-kod

background image

43

SFS 2007:1091

45.22

Takarbeten

Omfattar:
– byggande av tak
– taktäckning
– impregnering

45220000

45.23

Anläggning av
vägar, flygfält och
idrottsanläggningar

Omfattar:
– anläggning av vägar,
gator samt andra kör- och
gångvägar
– anläggning av järnvägar
– anläggning av start- och
landningsbanor på flyg-
fält
– anläggning av stadion,
simbassänger, idrottshal-
lar, tennisbanor, golfba-
nor eller andra
idrottsanläggningar, ex-
klusive uppförande av
byggnader
– målning av vägmarke-
ringar och markeringar på
parkeringsplatser
Omfattar inte:
– förberedande markarbe-
ten jfr 45.11

45230000

45.24

Vattenbyggnad

Omfattar:
– anläggning av:
– vattenleder, hamn- och
flodarbeten, småbåtsham-
nar (marinor), slussar etc.
– dammar, diken o.d.
– muddring
– undervattensarbete

45240000

45.25

Andra bygg- och
anläggningsarbeten

Omfattar:
– bygg- eller anläggnings-
verksamhet som är spe-
cialiserad inom något för
olika slags konstruktio-
ner gemensamt område
och fordrar specialist-
kompetens eller specialut-
rustning:
– grundläggning inklusive
pålning
– borrning och byggande
av brunnar, schaktsänk-
ning
– uppförande av icke
egentillverkade stålele-
ment

45250000

NACE

Avdel-
ning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp Under-

grupp

Benämning

Anm.

CPV-kod

background image

44

SFS 2007:1091

– bockning av stål
– murning och stenlägg-
ning
– resning och nedmonte-
ring av byggnadsställ-
ningar och
arbetsplattformar, inklu-
sive uthyrning av bygg-
nadsställningar och
arbetsplattformar
– uppförande av skorste-
nar och industriugnar
Omfattar inte:
– uthyrning av byggnads-
ställningar utan resning
och nedmontering jfr
71.32

45.3

Bygginstallationer

45300000

45.31

Elinstallationer

Omfattar:
– installation i byggnader
och andra anläggningar
av: elkablar och elarmatur
telekommunikations-
system
elvärmesystem
antenner
brandlarm
tjuvlarm
hissar och rulltrappor
åskledare etc.

45310000

45.32

Isoleringsarbeten

Omfattar:
– installation i byggnader
och andra anläggningar
av värme-, ljud- eller vi-
brationsisolering
Omfattar inte:
– impregnering jfr 45.22

45320000

45.33

VVS-arbeten Omfattar:

– installation i byggnader
och andra anläggningar
av: vattensystem samt sa-
nitetsutrustning
gasarmaturer
värme-, ventilations-, kyl-
och luftkonditioneringsut-
rustning inklusive led-
ningar
sprinklersystem
Omfattar inte:
– installation av elvärme-
system jfr 45.31

45330000

NACE

Avdel-
ning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp Under-

grupp

Benämning

Anm.

CPV-kod

background image

45

SFS 2007:1091

45.34

Andra bygginstalla-
tioner

Omfattar:
– installation av belys-
nings- och signalsystem
till vägar, järnvägar, flyg-
fält och hamnar
– installation i byggnader
och andra anläggningar
av andra armaturer och
anordningar

45340000

45.4

Slutbehandling av
byggnader

45400000

45.41

Puts-, fasad- och
stuckaturarbeten

Omfattar:
– anbringande på byggna-
der och andra anlägg-
ningar av invändig eller
utvändig puts och stuck
inklusive närstående bas-
material för putsning

45410000

45.42

Byggnadssnickeri-
arbeten

Omfattar:
– installation av icke
egentillverkade dörrar,
fönster, dörr- och fönster-
karmar, kök med fast in-
redning, trappor
butiksinredning o.d., av
trä eller andra material
– invändig slutbehand-
ling såsom arbete med
tak, väggbeklädnader av
trä och flyttbara skilje-
väggar
Omfattar inte:
– läggning av parkett och
andra golvbeläggningar
av trä jfr 45.43

45420000

45.43

Golv- och vägg-
beläggningsarbeten

Omfattar:
– läggning, uppsättning
eller fastsättning i bygg-
nader och andra anlägg-
ningar av: vägg- eller
golvplattor av keramiskt
material, betong eller
huggen sten
parkett och andra golvbe-
läggningar av trä
mattor samt golvbelägg-
ningar av linoleum, inklu-
sive av gummi eller plast
terrazzo-, marmor-, gra-
nit- eller skiffergolv eller
väggar
tapeter

45430000

NACE

Avdel-
ning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp Under-

grupp

Benämning

Anm.

CPV-kod

background image

46

SFS 2007:1091

45.44

Måleri- och glas-
mästeriarbeten

Omfattar:
– invändig och utvändig
målning av byggnader
– målning av anlägg-
ningar inom väg- och vat-
tenbyggnad o.d.
– installation av glas,
speglar etc.
Omfattar inte:
– installation av fönster
jfr 45.42

45440000

45.45

Annan slutbehand-
ling av byggnader

Omfattar:
– installation av privata
simbassänger
– rengöring med ånga,
blästring och liknande be-
handling av fasader
– annan slutbehandling av
byggnader
Omfattar inte:
– invändig rengöring av
byggnader och andra kon-
struktioner jfr 74.70

45450000

45.5

Uthyrning av bygg-
och anläggningsma-
skiner med förare

45500000

45.50

Uthyrning av bygg-
och anläggningsma-
skiner med förare

Omfattar inte:
– uthyrning av bygg- och
anläggningsmaskiner
samt -utrustning utan fö-
rare jfr 71.32

NACE

Avdel-
ning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp Under-

grupp

Benämning

Anm.

CPV-kod

background image

47

SFS 2007:1091

Bilaga 2

Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster)

Kategori

Beskrivning

CPC-
referensnummer

CPV-
referensnummer

1

Underhålls- och reparations-
tjänster

6112, 6122, 633,
886

Från 50100000 till
50982000 (utom
50310000 till 50324200
och 50116510-9,
50190000-3, 50229000-6,
50243000-0)

2

Landtransport, med undan-
tag av järnvägstransport
som omfattas av kategori 18,
även säkerhets- och kurir-
transporter, med undantag av
postbefordran

712
(utom 71235),
7512, 87304

Från 60112000-6 till
60129300-1 (utom
60121000 till 60121600,
60122200-1,
60122230-0) och från
64120000-3 till
64121200-2

3

Flygtransport av passagerare
och gods, med undantag av
postbefordran

73 (utom 7321)

Från 62100000-3 till
62300000-5
(utom 62121000-6,
62221000-7)

4

Postbefordran på land, med
undantag av järnvägstran-
sport som omfattas av kate-
gori 18, och i luften.

71235, 7321

60122200-1, 60122230-0
62121000-6, 62221000-7

5

Telekommunikationstjänster 752

Från 64200000-8 till
64228200-2, 72318000-7
och från 72530000-9 till
72532000-3

6

Finansiella tjänster:
a) Försäkringstjänster
b) Bank- och investerings-
tjänster. Med undantag av fi-
nansiella tjänster i samband
med utfärdande, förvärv, för-
säljning eller överföring av
värdepapper eller andra fi-
nansiella instrument samt
riksbankstjänster. Dessutom
undantas tjänster som avser
förvärv eller hyra, oavsett fi-
nansieringsvillkor, av mark,
befintliga byggnader eller an-
nan fast egendom eller som
avser rättigheter till sådan
egendom. Finansiella tjänster
som tillhandahålls samtidigt
med, före eller efter köpe- el-
ler hyreskontraktet, obero-
ende av form, skall dock
omfattas av detta direktiv.

ex 81, 812, 814

Från 66100000-1 till
66430000-3 och från
67110000-1 till
67262000-1

background image

48

SFS 2007:1091

7

Databehandlingstjänster och
därmed sammanhängande
tjänster

84

Från 50300000-8 till
50324200-4 Från
72100000-6 till
72591000-4 (utom
72318000-7 och från
72530000-9 till
72532000-3)

8

Forsknings- och utvecklings-
tjänster. Med undantag av
forsknings- och utvecklings-
tjänster som inte uteslutande
är till förmån för den upp-
handlande myndigheten i
dess egen verksamhet, under
förutsättning att dessa tjänster
helt finansieras av den upp-
handlande myndigheten.

85

Från 73000000-2 till
73300000-5
(utom 73200000-4,
73210000-7,
7322000-0)

9

Redovisnings-, revisions-
och bokföringstjänster

862

Från 74121000-3 till
74121250-0

10

Marknads- och opinions-
undersökningar

864

Från 74130000-9 till
74133000-0 och
74423100-1, 74423110-4

11

Organisationskonsulttjänster,
med undantag av medlings-
och förlikningstjänster, och
därmed sammanhängande
tjänster

865, 866

Från 73200000-4 till
73220000-0 Från
74140000-2 till
74150000-5 (utom
74142200-8) och
74420000-9, 74421000-6,
74423000-0, 74423200-2,
74423210-5, 74871000-5,
93620000-0

12

Arkitekttjänster, tekniska
konsulttjänster och integre-
rade tekniska tjänster, stads-
planering och
landskapsarkitektur, därmed
sammanhängande vetenskap-
liga och tekniska konsult-
tjänster, teknisk provning och
analys

867

Från 74200000-1 till
74276400-8 och från
74310000-5 till
74323100-0, och
74874000-6

13

Reklamtjänster

871

Från 74400000-3 till
74422000-3 (utom
74420000-9 och
74421000-6)

14

Fastighetsstädning och
fastighetsförvaltning

874,
82201-82206

Från 70300000-4 till
70340000-6 och från
74710000-9 till
74760000-4

15

Förlags- och tryckeritjänster
mot arvode eller på kontrakt

88442

Från 78000000-7 till
78400000-1

16

Avlopps- och renhållnings-
tjänster, sanering och lik-
nande tjänster

94

Från 90100000-8 till
90320000-6 och
50190000-3, 50229000-6,
50243000-0

Kategori

Beskrivning

CPC-
referensnummer

CPV-
referensnummer

background image

49

SFS 2007:1091

Bilaga 3

Förteckning över tjänstekontrakt (B-tjänster)

Kategori

Beskrivning

CPC-
referensnummer

CPV-
referensnummer

17

Hotell- och restaurang-
tjänster

64

Från 55000000-0 till
55524000-9 och från
93400000-2 till
93411000-2

18

Järnvägstransport

711

60111000-9 och från
60121000-2 till
60121600-8

19

Sjötransport

72

Från 61000000-5 till
61530000-9 och från
63370000-3 till
63372000-7

20

Hjälptjänster och tjänster i
anslutning till transporter

74

62400000-6, 62440000-8,
62441000-5, 62450000-1
Från 63000000-9 till
63600000-5 (utom
63370000-3, 63371000-0,
63372000-7) och
74322000-2, 93610000-7

21

Juridiska tjänster

861

Från 74110000-3 till
74114000-1

22

Rekrytering och urval av per-
sonal. Med undantag av an-
ställningskontrakt

872

Från 74500000-4 till
74540000-6 (utom
74511000-4) och från
95000000-2 till
95140000-5

23

Spanings- och säkerhets-
tjänster, med undantag av
säkerhetstransporter

873
(utom 87304)

Från 74600000-5 till
74620000-1

24

Undervisning och yrkesut-
bildning

92

Från 80100000-5 till
80430000-7

25

Hälsovård och socialtjänster 93

74511000-4, och från
85000000-9 till
85323000-9 (utom
85321000-5 och
85322000-2)

26

Fritids- och idrottsverksam-
het samt kulturverksamhet

96

Från 74875000-3 till
74875200-5 och från
92000000-1 till
92622000-7 (utom
92230000-2)

27

Övriga tjänster, med undan-
tag av kontrakt som avser för-
värv, utveckling, produktion
eller samproduktion av pro-
gram som utförs av radio-
och TV-bolag samt kontrakt
om sändningstider.

background image

50

SFS 2007:1091

Bilaga 4

Definitioner av vissa tekniska specifikationer

I lagen används följande beteckningar med de betydelser som här anges.

1. a) tekniska specifikationer: i fråga om byggentreprenadkontrakt, samt-

liga tekniska föreskrifter, vilka bland annat skall upptas i de allmänna speci-
fikationerna, med angivande av de egenskaper som krävs av ett material, en
produkt eller en vara för att materialet, produkten eller varan skall kunna be-
skrivas på ett sådant sätt att detta lämpar sig för den upphandlande myndig-
hetens planerade användning. Dessa egenskaper skall omfatta nivå på miljö-
prestanda, projektering för alla användningsområden (inklusive tillgänglig-
het för funktionshindrade) och bedömning av överensstämmelse, prestanda,
säkerhet och mått, samt förfarandena vid bedömning av kvalitetssäkring, ter-
minologi, symboler, provning och provningsmetoder, förpackning och
märkning samt produktionsprocesser och -metoder. De skall även innefatta
bestämmelser om projektering och kostnad, provnings- och kontrollregler,
villkoren för att entreprenaden skall antas, tekniken eller metoderna för
byggnadsverksamheten samt samtliga övriga tekniska villkor som den upp-
handlande myndigheten enligt lag eller annan författning kan ange i fråga
om den fullbordade entreprenaden samt om ingående material eller delar.

b) teknisk specifikation: i fråga om tjänste- eller varukontrakt, en specifi-

kation i ett dokument med angivande av kraven på en produkts eller en
tjänsts egenskaper, som kvalitetsnivåer, nivå på miljöprestanda, projektering
för alla användningsområden (inklusive tillgänglighet för funktionshin-
drade) och bedömning av överensstämmelse, prestanda, produktens använd-
ningsområde, säkerhet eller mått, samt krav på produkten angående den be-
teckning under vilken den saluförs, terminologi, symboler, provning och
provningsmetoder, förpackning, märkning, bruksanvisningar, produktions-
processer och -metoder samt förfaranden vid bedömning av överensstäm-
melse.

2. standard: en teknisk specifikation som godkänts av ett erkänt standar-

diseringsorgan för upprepad och kontinuerlig tillämpning, med vilken över-
ensstämmelse inte är obligatorisk och som faller under en av följande kate-
gorier:

Internationell standard: en standard som antagits av ett internationellt

standardiseringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten.

– Europeisk standard: en standard som antagits av ett europeiskt standar-

diseringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten.

– Nationell standard: en standard som antagits av ett nationellt standardi-

seringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten.

3. europeiskt tekniskt godkännande: en positiv teknisk bedömning av en

produkts lämplighet för att användas för ett bestämt ändamål, grundad på att
de grundläggande kraven på byggentreprenaden är uppfyllda genom produk-
tens konstitutiva egenskaper tillsammans med de villkor som fastställts för
användningen och utnyttjandet. Ett europeiskt tekniskt godkännande skall
utfärdas av ett organ för godkännande som för detta ändamål utsetts av med-
lemsstaten.

background image

51

SFS 2007:1091

4. gemensam teknisk specifikation: en teknisk specifikation som har utar-

betats i enlighet med ett förfarande som erkänts av medlemsstaterna och som
har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

5. teknisk referens: en produkt, med undantag för officiella standarder,

som framställs av ett europeiskt standardiseringsorgan i enlighet med förfa-
randen som anpassats till utvecklingen av marknadens behov.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007