SFS 2007:1093 Lag om upphävande av lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

071093.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1992:1528) om offentlig

upphandling skall upphöra att gälla den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2006/07:128, bet. 2007/08:FiU7, rskr. 2007/08:31.

SFS 2007:1093

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007