SFS 2007:1095 Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

071095.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 39 och 40 §§ lagen (1976:580) om

medbestämmande i arbetslivet skall ha följande lydelse.

39 §

2 Har förhandling enligt 38 § ägt rum och förklarar den centrala

arbetstagarorganisationen eller, om sådan inte finns, den arbetstagarorgani-
sation som har slutit kollektivavtalet, att den av arbetsgivaren tilltänkta
åtgärden kan antas medföra att lag eller kollektivavtal för arbetet åsidosätts
eller att åtgärden annars strider mot vad som är allmänt godtaget inom par-
ternas avtalsområde, får åtgärden inte beslutas eller verkställas av arbetsgi-
varen. Vid upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
eller lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster får en sådan förklaring göras endast om den
grundar sig på omständigheter som sägs i 10 kap. 2 § samt 15 kap. 13 §
lagen om offentlig upphandling eller 10 kap. 2 och 3 §§ samt 15 kap. 13 §
lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och post-
tjänster.

40 §

3 Förbud enligt 39 § inträder inte, om arbetstagarorganisationen sak-

nar fog för sin ståndpunkt. Förbud inträder inte heller, om arbetstagarorgani-
sationen vid offentlig upphandling har grundat sin förklaring på andra om-
ständigheter än som sägs i 10 kap. 2 § samt 15 kap. 13 § lagen (2007:1091)
om offentlig upphandling eller 10 kap. 2 och 3 §§ samt 15 kap. 13 § lagen
(2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster.

Har arbetsgivaren med stöd av 38 § tredje stycket verkställt beslut i den

fråga som förhandlingen avser, skall 39 § inte tillämpas.

1 Prop. 2006/07:128, bet. 2007/08:FiU7, rskr. 2007/08:31.

2 Senaste lydelse 1994:1686.

3 Senaste lydelse 1994:1686.

SFS 2007:1095

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1095

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om upphandlingar på

vilka lagen (1992:1528) om offentlig upphandling är tillämplig.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)