SFS 2007:1096 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

071096.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8

kap. 8

§ sekretesslagen

(1980:100)

2

skall ha följande lydelse.

8 kap.

8 §

3

Sekretess gäller i Riksbankens kassarörelse, valutahandel, in- och

utlåningsrörelse, betalningsutjämning samt handel med värdepapper eller
rättigheter och skyldigheter som anknyter till sådana tillgångar. Sekretess
gäller också i Riksgäldskontorets upplåningsverksamhet för uppgift om en-
skilds ekonomiska förhållanden.

Sekretess gäller i affärsverksamhet hos en bank, ett kreditmarknadsföre-

tag eller ett värdepappersbolag som samverkande kommuner eller landsting
utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över, för uppgift om enskilds
ekonomiska eller personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften
kan lämnas ut utan att den enskilde lider skada eller men. I ett ärende enligt
lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092) om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster gäl-
ler dock sekretess för sådana uppgifter endast om det kan antas att den en-
skilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

I annan av myndighet bedriven upplåningsverksamhet eller affärsmässig

utlåningsverksamhet än som avses i första eller andra stycket gäller sekre-
tess för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas
att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

Har uppgift, för vilken sekretess gäller enligt andra eller tredje stycket,

lämnats till annan myndighet, gäller sekretessen också där. Sekretessen gäl-
ler dock inte, om uppgiften ingår i ett beslut av den mottagande myndighe-
ten.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter i ärenden

enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.

1

Prop. 2006/07:128, bet. 2007/08:FiU7, rskr. 2007/08:31.

2

Lagen omtryckt 1992:1474.

3

Senaste lydelse 2004:303.

SFS 2007:1096

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1096

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)