SFS 2007:1097 Lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

071097.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen
m.m.;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 11 och 13 §§ lagen

(1988:950) om kulturminnen m.m. skall ha följande lydelse.

2 kap.

11 §

2 Om det behövs en särskild utredning för att ta reda på om en fast

fornlämning berörs av ett planerat arbetsföretag som innebär att ett större
markområde tas i anspråk, skall kostnaden för utredningen betalas av företa-
garen. Som sådan exploatering räknas t.ex. anläggande av allmän väg, större
enskild väg, järnväg, flygfält, anläggning för energiförsörjning, större vat-
tenverksamhet och mer omfattande byggande för bostads-, industri- eller
handelsändamål.

Beslut om särskild utredning fattas av länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall i

beslutet ange vem som skall utföra utredningen. Då gäller inte lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling och lagen (2007:1092) om upphand-
ling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Länsstyrel-
sen skall beakta att utredningen skall vara av vetenskapligt god kvalitet och
genomföras till en kostnad som inte är högre än vad som är motiverat med
hänsyn till omständigheterna.

13 §

3 Som villkor för tillstånd enligt 12 § får länsstyrelsen ställa skäliga

krav på särskild undersökning för att dokumentera fornlämningen och ta till
vara fornfynd eller på särskilda åtgärder för att bevara fornlämningen. I be-
slutet om tillstånd skall såvitt möjligt anges den kostnad som åtgärderna be-
räknas medföra.

Innan länsstyrelsen prövar en ansökan enligt 12 §, får den besluta om en

arkeologisk förundersökning av fornlämningen, om det behövs för att få ett
tillfredsställande underlag för prövningen eller för att bedöma behovet av att
ställa krav på särskild undersökning.

Länsstyrelsen skall i beslutet om arkeologisk förundersökning eller sär-

skild undersökning ange vem som skall utföra undersökningen. Då gäller
inte lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och lagen (2007:1092) om

1 Prop. 2006/07:128, bet. 2007/08:FiU7, rskr. 2007/08:31.

2 Senaste lydelse 1998:843.

3 Senaste lydelse 1997:302.

SFS 2007:1097

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1097

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.
Länsstyrelsen skall beakta att undersökningen skall vara av vetenskapligt
god kvalitet och genomföras till en kostnad som inte är högre än vad som är
motiverat med hänsyn till omständigheterna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)