SFS 2007:1098 Lag om ändring i lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling

071098.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:615) om ingripande mot
otillbörligt beteende avseende offentlig
upphandling;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att rubriken till lagen (1994:615) om

ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling samt
1 och 2 §§ skall ha följande lydelse.

Lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende vid
upphandling

1 § Denna lag gäller otillbörliga beteenden vid upphandling som omfattas
av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092) om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

2 §

2 Med enhet avses i denna lag: upphandlande myndighet enligt 2 kap.

23 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och upphandlande enhet
enligt 2 kap. 22 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vat-
ten, energi, transporter och posttjänster.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om upphandlingar på

vilka lagen (1992:1528) om offentlig upphandling är tillämplig.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2006/07:128, bet. 2007/08:FiU7, rskr. 2007/08:31.

2 Senaste lydelse 1999:312.

SFS 2007:1098

Utkom från trycket
den 7 december 2007

8 SFS 2007:1073-1109

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007