SFS 2007:1099 Förordning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

071099.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om offentlig upphandling och upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver

1 följande.

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om annonsering vid upphand-
ling och säkerhetsanordningar för utrustning för elektronisk mottagning av
vissa handlingar enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och la-
gen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter
och posttjänster. Förordningen innehåller även föreskrifter om innehållet i
protokoll enligt lagen om offentlig upphandling.

Föreskrifter om annonsering

Obligatorisk och icke-obligatorisk annonsering av upphandlingar

2 § En annons om upphandling enligt 7 kap., 13 kap. 2 och 5 §§ och 14 kap.
5 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller 7 kap. och 13 kap. 5 §
lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transpor-
ter och posttjänster ska på snabbast lämpliga sätt sändas till Europeiska
gemenskapernas kommission för publicering. En upphandlande myndighet
respektive upphandlande enhet får även offentliggöra upphandlingen på
något annat sätt under förutsättning att bestämmelserna i 7�9 §§ följs.

Information om planerade upphandlingar (förhandsannonsering)

3 § I en förhandsannons enligt 7 kap. 2 § lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling eller 7 kap. 3 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områ-
dena vatten, energi, transporter och posttjänster ska en upphandlande myn-
dighet respektive upphandlande enhet vid upphandling av varor ange det

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om
samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor
och tjänster (EUT L 134, 30/04/2004 s. 1, Celex 32004L0018), senast ändrat genom
kommissionens förordning (EG) nr 2083/2005 (EUT L 333, 20.12.2005, s. 28, Celex
32005R2083) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31
mars 2004 om samordning av förfaranden vid upphandling på områdena vatten, en-
ergi, transporter och posttjänster (EUT L 134, 30.04.2004, s. 1�113, Celex
32004L0017), senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 2083/2005
(EUT L 333, 20.12.2005, s. 28, Celex 32005R2083).

SFS 2007:1099

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1099

varuområde som avses genom en hänvisning till den CPV-nomenklatur som
avses i 2 kap. 5 § lagen om offentlig upphandling och 2 kap. 5 § lagen om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Vid
upphandling av tjänster avses med tjänstekategorier de kategorier som anges
i bilaga 2 (A-tjänster) till respektive lag.

4 § En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet ska sna-
rast möjligt efter varje budgetårs början skicka en förhandsannons enligt
7 kap. 2 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller 7 kap. 3 § lagen
(2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster som avser varor eller tjänster till Europeiska gemenskapernas
kommission för publicering.

En förhandsannons som avser byggentreprenader ska snarast möjligt

skickas till kommissionen för publicering.

Förhandsannonsering på upphandlarprofil

5 § En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet får i
stället för åtgärderna enligt 4 § offentliggöra förhandsannonsen på myndig-
hetens respektive enhetens upphandlarprofil. I sådant fall ska den upphand-
lande myndigheten respektive upphandlande enheten med elektroniska
medel skicka ett meddelande om att offentliggörandet i stället görs på upp-
handlarprofilen till Europeiska gemenskapernas kommission. Förhandsan-
nonsen får inte offentliggöras på upphandlarprofilen innan meddelandet har
skickats till kommissionen och den ska innehålla uppgift om vilken dag
meddelandet skickades.

Utformning och offentliggörande av annonser

6 § En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet får välja
på vilket av Europeiska gemenskapernas språk en annons ska publiceras.
Endast texten i den publicerade språkversionen ska gälla.

7 § En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet får inte på
egen hand publicera eller på något annat sätt offentliggöra innehållet i en
annons innan den har skickats till Europeiska gemenskapernas kommission.

Första stycket gäller inte efterannonsering enligt 7 kap. 3 § första stycket

lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller 7 kap. 6 § första stycket
lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transpor-
ter och posttjänster.

En annons eller en förhandsannons som publiceras av den upphandlande

myndigheten respektive upphandlande enheten på egen hand får inte inne-
hålla någon ytterligare information än den som skickats till kommissionen
eller offentliggjorts på upphandlarprofilen. Annonsen eller förhandsannon-
sen ska innehålla uppgift om vilken dag den skickades till kommissionen
eller förhandsannonsen offenliggjorts på upphandlarprofilen.

8 § En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet ska kunna
visa vilken dag en annons enligt 7 § första stycket har skickats för publice-

background image

3

SFS 2007:1099

ring eller ett meddelande enligt 5 § har skickats till Europeiska gemenska-
pernas kommission.

9 § En annons eller ett meddelande som en upphandlande myndighet res-
pektive upphandlande enhet ska sända till Europeiska gemenskapernas kom-
mission ska ha det format som framgår av kommissionens förordning (EG)
nr 1564/2005 av den 7 september 2005 om fastställande av standardformu-
lär för offentliggörande av meddelanden inom ramen för anbudsförfaranden
i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG och
2004/18/EG

2. �ven en förhandsannons som en upphandlande myndighet

respektive upphandlande enhet offentliggör på upphandlarprofilen och ett
meddelande enligt 5 § om sådant offentliggörande ska ha detta format.

Vid förfarande enligt 8 kap. 8 § lagen (2007:1091) om offentlig upphand-

ling ska en annons eller ett meddelande översändas antingen per telefax eller
med elektroniska medel.

En annons eller ett meddelande enligt lagen om offentlig upphandling

som skickas på något annat sätt utan hjälp av elektroniska medel ska begrän-
sas till omkring 650 ord.

Särskilda bestämmelser om annonsering enligt lagen (2007:1092) om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Tilläggsannonsering

10 § För större projekt får förhandsannonsering ske utan att information
som har tagits in i en tidigare förhandsannons upprepas, om det tydligt anges
att den nya annonsen är en tilläggsannons.

Uppgifter om kontrakt som avser forskning och utveckling vid annonsering
om resultatet av en upphandling (efterannonsering)

11 § Vid efterannonsering enligt 7 kap. 6 § första stycket lagen (2007:1092)
om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster i
fråga om tilldelning av ett tjänstekontrakt avseende forskning och utveckling
och som enligt 4 kap. 2 § 2 samma lag görs utan föregående annonsering, får
den upphandlande enheten i stället för uppgifter om tjänsternas art och mängd
ange att kontraktet avser forsknings- och utvecklingstjänster.

Om den upphandlande enheten har tilldelat ett tjänstekontrakt som avser

forskning och utveckling efter ett förhandlat förfarande med föregående
annonsering och behöver begränsa uppgifterna om tjänsternas art och mängd
med hänsyn till skyddet av affärshemligheter, ska uppgifterna vid efter-
annonsering dock vara minst lika utförliga som uppgifterna i annonsen om
upphandlingen.

Om den upphandlande enheten använder ett kvalificeringssystem enligt

11 kap. 2 § lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter
och posttjänster ska de uppgifter som lämnas om tilldelning av kontrakt som
avser forskning och utveckling vara minst lika utförliga som beskrivningen
av den kategori det hänvisas till i den förteckning över leverantörer som ska
upprättas enligt 11 kap. 6 § samma lag.

2 EUT L 257, 1.10.2005, s. 1�126, (Celex (32005R1564).

background image

4

SFS 2007:1099

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Offentliggörande av annonser

12 § En upphandlande enhet får begära att en annons som har skickats
med telefax och som avser upphandling genom öppet, selektivt eller för-
handlat förfarande, ska publiceras inom fem dagar efter det att annonsen
skickades.

Föreskrifter om säkerhetsanordningar för utrustning för
elektronisk mottagning av handlingar

13 § Säkerhetsanordningarna enligt 9 kap. 3 § lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling och 9 kap. 3 § lagen (2007:1092) om upphandling
inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ska, utöver be-
stämmelserna i dessa paragrafer,

1. göra det möjligt att få fram en exakt tidpunkt när handlingarna togs

emot,

2. inom rimliga gränser säkerställa att ingen har tillgång till de uppgifter

som överförts elektroniskt innan angivna tidsfrister för olika åtgärder har
löpt ut,

3. säkerställa att det finns system som innebär att det går att få del av

samtliga eller en del av de insända uppgifterna i en upphandling eller pro-
jekttävling bara om de personer som är behöriga agerar samtidigt, och

4. säkerställa att insända uppgifter inte är tillgängliga förrän efter bestämt

datum för att ta del av uppgifterna.

Föreskrifter om innehåll i protokoll enligt lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling

14 § Protokoll ska utöver det som anges i 9 kap. 12 § lagen (2007:1091)
om offentlig upphandling innehålla uppgifter om

1. den upphandlande myndighetens namn och adress samt föremålet för

och värdet av kontraktet eller ramavtalet,

2. namnen på de utvalda anbudssökandena eller anbudsgivarna och skälen

till att de valts,

3. namnen på de anbudssökande eller anbudsgivare som inte godtagits

och skälen till det,

4. namnet på den anbudsgivare som tilldelats kontraktet, skälen till att

hans eller hennes anbud valts och, om det är känt, uppgift om hur stor del av
kontraktet eller ramavtalet som den utvalda anbudsgivaren avser att lägga ut
på tredje man, och

5. i förekommande fall, skälen till att den upphandlande myndigheten har

beslutat att inte tilldela något kontrakt eller ramavtal.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)