SFS 2007:1099 Förordning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

071099.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:MAMIKK+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:MAMILL+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:MAMILL+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:MAMIKK+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:MAMILL+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:MAMILL+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:MAMIKK+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:MAMIKK+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:MAMILL+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:MAMILL+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMIKK+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:MAMIKK+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:MAMIKK+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:16px;font-family:MAMIKK+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:MAMIKK+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:MAMILL+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:MAMILL+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMIKK+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:MAMIKK+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:MAMILL+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:MAMILL+Times;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:MAMIKK+Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:MAMIMM+Times;color:#000000;} .ft35{font-size:7px;font-family:MAMIKK+Times;color:#000000;} .ft36{font-size:12px;font-family:MAMIKK+Times;color:#000000;} .ft37{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMIKK+Times;color:#000000;} .ft38{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMILL+Times;color:#000000;} .ft39{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMIMM+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:MAMIKK+Times;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:MAMILL+Times;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:MAMIKK+Times;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:MAMIMM+Times;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:MAMILL+Times;color:#000000;} .ft45{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMIKK+Times;color:#000000;} .ft46{font-size:16px;line-height:17px;font-family:MAMILL+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om offentlig upphandling och upphandling inom <br/>omr�dena vatten, energi, transporter och <br/>posttj�nster;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>1 � </b>Denna f�rordning inneh�ller f�reskrifter om annonsering vid upphand-<br/>ling och s�kerhetsanordningar f�r utrustning f�r elektronisk mottagning av<br/>vissa handlingar enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och la-<br/>gen (2007:1092) om upphandling inom omr�dena vatten, energi, transporter<br/>och posttj�nster. F�rordningen inneh�ller �ven f�reskrifter om inneh�llet i<br/>protokoll enligt lagen om offentlig upphandling.</p> <p style="position:absolute;top:490px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�reskrifter om annonsering</b></p> <p style="position:absolute;top:516px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Obligatorisk och icke-obligatorisk annonsering av upphandlingar</b></p> <p style="position:absolute;top:542px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2 � </b>En annons om upphandling enligt 7 kap., 13 kap. 2 och 5 �� och 14 kap.<br/>5 � lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller 7 kap. och 13 kap. 5 �<br/>lagen (2007:1092) om upphandling inom omr�dena vatten, energi, transpor-<br/>ter och posttj�nster ska p� snabbast l�mpliga s�tt s�ndas till Europeiska<br/>gemenskapernas kommission f�r publicering. En upphandlande myndighet<br/>respektive upphandlande enhet f�r �ven offentligg�ra upphandlingen p�<br/>n�got annat s�tt under f�ruts�ttning att best�mmelserna i 79 �� f�ljs.</p> <p style="position:absolute;top:693px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Information om planerade upphandlingar (f�rhandsannonsering)</b></p> <p style="position:absolute;top:718px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>3 � </b>I en f�rhandsannons enligt 7 kap. 2 � lagen (2007:1091) om offentlig<br/>upphandling eller 7 kap. 3 � lagen (2007:1092) om upphandling inom omr�-<br/>dena vatten, energi, transporter och posttj�nster ska en upphandlande myn-<br/>dighet respektive upphandlande enhet vid upphandling av varor ange det</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112">1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om<br/>samordning av f�rfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor<br/>och tj�nster (EUT L 134, 30/04/2004 s. 1, Celex 32004L0018), senast �ndrat genom<br/>kommissionens f�rordning (EG) nr 2083/2005 (EUT L 333, 20.12.2005, s. 28, Celex<br/>32005R2083) samt Europaparlamentets och r�dets direktiv 2004/17/EG av den 31<br/>mars 2004 om samordning av f�rfaranden vid upphandling p� omr�dena vatten, en-<br/>ergi, transporter och posttj�nster (EUT L 134, 30.04.2004, s. 1113, Celex<br/>32004L0017), senast �ndrat genom kommissionens f�rordning (EG) nr 2083/2005<br/>(EUT L 333, 20.12.2005, s. 28, Celex 32005R2083).</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2007:1099</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:1099</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">varuomr�de som avses genom en h�nvisning till den CPV-nomenklatur som<br/>avses i 2 kap. 5 � lagen om offentlig upphandling och 2 kap. 5 � lagen om<br/>upphandling inom omr�dena vatten, energi, transporter och posttj�nster. Vid<br/>upphandling av tj�nster avses med tj�nstekategorier de kategorier som anges<br/>i bilaga 2 (A-tj�nster) till respektive lag.</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>4 � </b>En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet ska sna-<br/>rast m�jligt efter varje budget�rs b�rjan skicka en f�rhandsannons enligt<br/>7 kap. 2 � lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller 7 kap. 3 � lagen<br/>(2007:1092) om upphandling inom omr�dena vatten, energi, transporter och<br/>posttj�nster som avser varor eller tj�nster till Europeiska gemenskapernas<br/>kommission f�r publicering.</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En f�rhandsannons som avser byggentreprenader ska snarast m�jligt</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">skickas till kommissionen f�r publicering.</p> <p style="position:absolute;top:325px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>F�rhandsannonsering p� upphandlarprofil</b></p> <p style="position:absolute;top:351px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 � </b>En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet f�r i<br/>st�llet f�r �tg�rderna enligt 4 � offentligg�ra f�rhandsannonsen p� myndig-<br/>hetens respektive enhetens upphandlarprofil. I s�dant fall ska den upphand-<br/>lande myndigheten respektive upphandlande enheten med elektroniska<br/>medel skicka ett meddelande om att offentligg�randet i st�llet g�rs p� upp-<br/>handlarprofilen till Europeiska gemenskapernas kommission. F�rhandsan-<br/>nonsen f�r inte offentligg�ras p� upphandlarprofilen innan meddelandet har<br/>skickats till kommissionen och den ska inneh�lla uppgift om vilken dag<br/>meddelandet skickades.</p> <p style="position:absolute;top:537px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Utformning och offentligg�rande av annonser </b></p> <p style="position:absolute;top:563px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 � </b>En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet f�r v�lja<br/>p� vilket av Europeiska gemenskapernas spr�k en annons ska publiceras.<br/>Endast texten i den publicerade spr�kversionen ska g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 � </b>En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet f�r inte p�<br/>egen hand publicera eller p� n�got annat s�tt offentligg�ra inneh�llet i en<br/>annons innan den har skickats till Europeiska gemenskapernas kommission.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta stycket g�ller inte efterannonsering enligt 7 kap. 3 � f�rsta stycket</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller 7 kap. 6 � f�rsta stycket<br/>lagen (2007:1092) om upphandling inom omr�dena vatten, energi, transpor-<br/>ter och posttj�nster.</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En annons eller en f�rhandsannons som publiceras av den upphandlande</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">myndigheten respektive upphandlande enheten p� egen hand f�r inte inne-<br/>h�lla n�gon ytterligare information �n den som skickats till kommissionen<br/>eller offentliggjorts p� upphandlarprofilen. Annonsen eller f�rhandsannon-<br/>sen ska inneh�lla uppgift om vilken dag den skickades till kommissionen<br/>eller f�rhandsannonsen offenliggjorts p� upphandlarprofilen.</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 � </b>En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet ska kunna<br/>visa vilken dag en annons enligt 7 � f�rsta stycket har skickats f�r publice-</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2007:1099</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">ring eller ett meddelande enligt 5 � har skickats till Europeiska gemenska-<br/>pernas kommission.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>9 � </b>En annons eller ett meddelande som en upphandlande myndighet res-<br/>pektive upphandlande enhet ska s�nda till Europeiska gemenskapernas kom-<br/>mission ska ha det format som framg�r av kommissionens f�rordning (EG)<br/>nr 1564/2005 av den 7 september 2005 om fastst�llande av standardformu-<br/>l�r f�r offentligg�rande av meddelanden inom ramen f�r anbudsf�rfaranden<br/>i enlighet med Europaparlamentets och r�dets direktiv 2004/17/EG och<br/>2004/18/EG</p> <p style="position:absolute;top:208px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft33">2. �ven en f�rhandsannons som en upphandlande myndighet</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">respektive upphandlande enhet offentligg�r p� upphandlarprofilen och ett<br/>meddelande enligt 5 � om s�dant offentligg�rande ska ha detta format.</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid f�rfarande enligt 8 kap. 8 � lagen (2007:1091) om offentlig upphand-</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">ling ska en annons eller ett meddelande �vers�ndas antingen per telefax eller<br/>med elektroniska medel.</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">En annons eller ett meddelande enligt lagen om offentlig upphandling</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">som skickas p� n�got annat s�tt utan hj�lp av elektroniska medel ska begr�n-<br/>sas till omkring 650 ord.</p> <p style="position:absolute;top:396px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>S�rskilda best�mmelser om annonsering enligt lagen (2007:1092) om <br/>upphandling inom omr�dena vatten, energi, transporter och posttj�nster</b></p> <p style="position:absolute;top:439px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34"><i>Till�ggsannonsering</i></p> <p style="position:absolute;top:465px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>10 � </b>F�r st�rre projekt f�r f�rhandsannonsering ske utan att information<br/>som har tagits in i en tidigare f�rhandsannons upprepas, om det tydligt anges<br/>att den nya annonsen �r en till�ggsannons.</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft39"><i>Uppgifter om kontrakt som avser forskning och utveckling vid annonsering <br/>om resultatet av en upphandling (efterannonsering) </i></p> <p style="position:absolute;top:588px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>11 � </b>Vid efterannonsering enligt 7 kap. 6 � f�rsta stycket lagen (2007:1092)<br/>om upphandling inom omr�dena vatten, energi, transporter och posttj�nster i<br/>fr�ga om tilldelning av ett tj�nstekontrakt avseende forskning och utveckling<br/>och som enligt 4 kap. 2 � 2 samma lag g�rs utan f�reg�ende annonsering, f�r<br/>den upphandlande enheten i st�llet f�r uppgifter om tj�nsternas art och m�ngd<br/>ange att kontraktet avser forsknings- och utvecklingstj�nster.</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om den upphandlande enheten har tilldelat ett tj�nstekontrakt som avser</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">forskning och utveckling efter ett f�rhandlat f�rfarande med f�reg�ende<br/>annonsering och beh�ver begr�nsa uppgifterna om tj�nsternas art och m�ngd<br/>med h�nsyn till skyddet av aff�rshemligheter, ska uppgifterna vid efter-<br/>annonsering dock vara minst lika utf�rliga som uppgifterna i annonsen om<br/>upphandlingen.</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om den upphandlande enheten anv�nder ett kvalificeringssystem enligt</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">11 kap. 2 � lagen om upphandling inom omr�dena vatten, energi, transporter<br/>och posttj�nster ska de uppgifter som l�mnas om tilldelning av kontrakt som<br/>avser forskning och utveckling vara minst lika utf�rliga som beskrivningen<br/>av den kategori det h�nvisas till i den f�rteckning �ver leverant�rer som ska<br/>uppr�ttas enligt 11 kap. 6 � samma lag.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft35">2 EUT L 257, 1.10.2005, s. 1126, (Celex (32005R1564).</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2007:1099</b></p> <p style="position:absolute;top:942px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft42">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft42">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>Offentligg�rande av annonser</i></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>12 � </b>En upphandlande enhet f�r beg�ra att en annons som har skickats<br/>med telefax och som avser upphandling genom �ppet, selektivt eller f�r-<br/>handlat f�rfarande, ska publiceras inom fem dagar efter det att annonsen<br/>skickades.</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>F�reskrifter om s�kerhetsanordningar f�r utrustning f�r <br/>elektronisk mottagning av handlingar</b></p> <p style="position:absolute;top:217px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>13 � </b>S�kerhetsanordningarna enligt 9 kap. 3 � lagen (2007:1091) om<br/>offentlig upphandling och 9 kap. 3 � lagen (2007:1092) om upphandling<br/>inom omr�dena vatten, energi, transporter och posttj�nster ska, ut�ver be-<br/>st�mmelserna i dessa paragrafer,</p> <p style="position:absolute;top:288px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. g�ra det m�jligt att f� fram en exakt tidpunkt n�r handlingarna togs</p> <p style="position:absolute;top:306px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">emot,</p> <p style="position:absolute;top:323px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. inom rimliga gr�nser<i> </i>s�kerst�lla att ingen har tillg�ng till de uppgifter</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft45">som �verf�rts elektroniskt innan angivna tidsfrister f�r olika �tg�rder har<br/>l�pt ut,</p> <p style="position:absolute;top:376px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. s�kerst�lla att det finns system som inneb�r att det g�r att f� del av</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft45">samtliga eller en del av de ins�nda uppgifterna i en upphandling eller pro-<br/>jektt�vling bara om de personer som �r beh�riga agerar samtidigt, och </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">4. s�kerst�lla att ins�nda uppgifter inte �r tillg�ngliga f�rr�n efter best�mt</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">datum f�r att ta del av uppgifterna<i>.</i></p> <p style="position:absolute;top:492px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>F�reskrifter om inneh�ll i protokoll enligt lagen (2007:1091) om <br/>offentlig upphandling</b></p> <p style="position:absolute;top:535px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>14 � </b>Protokoll ska ut�ver det som anges i 9 kap. 12 � lagen (2007:1091)<br/>om offentlig upphandling inneh�lla uppgifter om</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. den upphandlande myndighetens namn och adress samt f�rem�let f�r</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">och v�rdet av kontraktet eller ramavtalet,</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. namnen p� de utvalda anbudss�kandena eller anbudsgivarna och sk�len</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">till att de valts,</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. namnen p� de anbudss�kande eller anbudsgivare som inte godtagits</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">och sk�len till det,</p> <p style="position:absolute;top:676px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">4. namnet p� den anbudsgivare som tilldelats kontraktet, sk�len till att</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft45">hans eller hennes anbud valts och, om det �r k�nt, uppgift om hur stor del av<br/>kontraktet eller ramavtalet som den utvalda anbudsgivaren avser att l�gga ut<br/>p� tredje man, och </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">5. i f�rekommande fall, sk�len till att den upphandlande myndigheten har</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">beslutat att inte tilldela n�got kontrakt eller ramavtal.</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">MATS ODELL</p> <p style="position:absolute;top:889px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft45">Lilian Wiklund<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om offentlig upphandling och upphandling inom
omr�dena vatten, energi, transporter och
posttj�nster;

utf�rdad den 22 november 2007.

Regeringen f�reskriver

1 f�ljande.

1 � Denna f�rordning inneh�ller f�reskrifter om annonsering vid upphand-
ling och s�kerhetsanordningar f�r utrustning f�r elektronisk mottagning av
vissa handlingar enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och la-
gen (2007:1092) om upphandling inom omr�dena vatten, energi, transporter
och posttj�nster. F�rordningen inneh�ller �ven f�reskrifter om inneh�llet i
protokoll enligt lagen om offentlig upphandling.

F�reskrifter om annonsering

Obligatorisk och icke-obligatorisk annonsering av upphandlingar

2 � En annons om upphandling enligt 7 kap., 13 kap. 2 och 5 �� och 14 kap.
5 � lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller 7 kap. och 13 kap. 5 �
lagen (2007:1092) om upphandling inom omr�dena vatten, energi, transpor-
ter och posttj�nster ska p� snabbast l�mpliga s�tt s�ndas till Europeiska
gemenskapernas kommission f�r publicering. En upphandlande myndighet
respektive upphandlande enhet f�r �ven offentligg�ra upphandlingen p�
n�got annat s�tt under f�ruts�ttning att best�mmelserna i 79 �� f�ljs.

Information om planerade upphandlingar (f�rhandsannonsering)

3 � I en f�rhandsannons enligt 7 kap. 2 � lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling eller 7 kap. 3 � lagen (2007:1092) om upphandling inom omr�-
dena vatten, energi, transporter och posttj�nster ska en upphandlande myn-
dighet respektive upphandlande enhet vid upphandling av varor ange det

1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om
samordning av f�rfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor
och tj�nster (EUT L 134, 30/04/2004 s. 1, Celex 32004L0018), senast �ndrat genom
kommissionens f�rordning (EG) nr 2083/2005 (EUT L 333, 20.12.2005, s. 28, Celex
32005R2083) samt Europaparlamentets och r�dets direktiv 2004/17/EG av den 31
mars 2004 om samordning av f�rfaranden vid upphandling p� omr�dena vatten, en-
ergi, transporter och posttj�nster (EUT L 134, 30.04.2004, s. 1113, Celex
32004L0017), senast �ndrat genom kommissionens f�rordning (EG) nr 2083/2005
(EUT L 333, 20.12.2005, s. 28, Celex 32005R2083).

SFS 2007:1099

Utkom fr�n trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1099

varuomr�de som avses genom en h�nvisning till den CPV-nomenklatur som
avses i 2 kap. 5 � lagen om offentlig upphandling och 2 kap. 5 � lagen om
upphandling inom omr�dena vatten, energi, transporter och posttj�nster. Vid
upphandling av tj�nster avses med tj�nstekategorier de kategorier som anges
i bilaga 2 (A-tj�nster) till respektive lag.

4 � En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet ska sna-
rast m�jligt efter varje budget�rs b�rjan skicka en f�rhandsannons enligt
7 kap. 2 � lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller 7 kap. 3 � lagen
(2007:1092) om upphandling inom omr�dena vatten, energi, transporter och
posttj�nster som avser varor eller tj�nster till Europeiska gemenskapernas
kommission f�r publicering.

En f�rhandsannons som avser byggentreprenader ska snarast m�jligt

skickas till kommissionen f�r publicering.

F�rhandsannonsering p� upphandlarprofil

5 � En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet f�r i
st�llet f�r �tg�rderna enligt 4 � offentligg�ra f�rhandsannonsen p� myndig-
hetens respektive enhetens upphandlarprofil. I s�dant fall ska den upphand-
lande myndigheten respektive upphandlande enheten med elektroniska
medel skicka ett meddelande om att offentligg�randet i st�llet g�rs p� upp-
handlarprofilen till Europeiska gemenskapernas kommission. F�rhandsan-
nonsen f�r inte offentligg�ras p� upphandlarprofilen innan meddelandet har
skickats till kommissionen och den ska inneh�lla uppgift om vilken dag
meddelandet skickades.

Utformning och offentligg�rande av annonser

6 � En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet f�r v�lja
p� vilket av Europeiska gemenskapernas spr�k en annons ska publiceras.
Endast texten i den publicerade spr�kversionen ska g�lla.

7 � En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet f�r inte p�
egen hand publicera eller p� n�got annat s�tt offentligg�ra inneh�llet i en
annons innan den har skickats till Europeiska gemenskapernas kommission.

F�rsta stycket g�ller inte efterannonsering enligt 7 kap. 3 � f�rsta stycket

lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller 7 kap. 6 � f�rsta stycket
lagen (2007:1092) om upphandling inom omr�dena vatten, energi, transpor-
ter och posttj�nster.

En annons eller en f�rhandsannons som publiceras av den upphandlande

myndigheten respektive upphandlande enheten p� egen hand f�r inte inne-
h�lla n�gon ytterligare information �n den som skickats till kommissionen
eller offentliggjorts p� upphandlarprofilen. Annonsen eller f�rhandsannon-
sen ska inneh�lla uppgift om vilken dag den skickades till kommissionen
eller f�rhandsannonsen offenliggjorts p� upphandlarprofilen.

8 � En upphandlande myndighet respektive upphandlande enhet ska kunna
visa vilken dag en annons enligt 7 � f�rsta stycket har skickats f�r publice-

background image

3

SFS 2007:1099

ring eller ett meddelande enligt 5 � har skickats till Europeiska gemenska-
pernas kommission.

9 � En annons eller ett meddelande som en upphandlande myndighet res-
pektive upphandlande enhet ska s�nda till Europeiska gemenskapernas kom-
mission ska ha det format som framg�r av kommissionens f�rordning (EG)
nr 1564/2005 av den 7 september 2005 om fastst�llande av standardformu-
l�r f�r offentligg�rande av meddelanden inom ramen f�r anbudsf�rfaranden
i enlighet med Europaparlamentets och r�dets direktiv 2004/17/EG och
2004/18/EG

2. �ven en f�rhandsannons som en upphandlande myndighet

respektive upphandlande enhet offentligg�r p� upphandlarprofilen och ett
meddelande enligt 5 � om s�dant offentligg�rande ska ha detta format.

Vid f�rfarande enligt 8 kap. 8 � lagen (2007:1091) om offentlig upphand-

ling ska en annons eller ett meddelande �vers�ndas antingen per telefax eller
med elektroniska medel.

En annons eller ett meddelande enligt lagen om offentlig upphandling

som skickas p� n�got annat s�tt utan hj�lp av elektroniska medel ska begr�n-
sas till omkring 650 ord.

S�rskilda best�mmelser om annonsering enligt lagen (2007:1092) om
upphandling inom omr�dena vatten, energi, transporter och posttj�nster

Till�ggsannonsering

10 � F�r st�rre projekt f�r f�rhandsannonsering ske utan att information
som har tagits in i en tidigare f�rhandsannons upprepas, om det tydligt anges
att den nya annonsen �r en till�ggsannons.

Uppgifter om kontrakt som avser forskning och utveckling vid annonsering
om resultatet av en upphandling (efterannonsering)

11 � Vid efterannonsering enligt 7 kap. 6 � f�rsta stycket lagen (2007:1092)
om upphandling inom omr�dena vatten, energi, transporter och posttj�nster i
fr�ga om tilldelning av ett tj�nstekontrakt avseende forskning och utveckling
och som enligt 4 kap. 2 � 2 samma lag g�rs utan f�reg�ende annonsering, f�r
den upphandlande enheten i st�llet f�r uppgifter om tj�nsternas art och m�ngd
ange att kontraktet avser forsknings- och utvecklingstj�nster.

Om den upphandlande enheten har tilldelat ett tj�nstekontrakt som avser

forskning och utveckling efter ett f�rhandlat f�rfarande med f�reg�ende
annonsering och beh�ver begr�nsa uppgifterna om tj�nsternas art och m�ngd
med h�nsyn till skyddet av aff�rshemligheter, ska uppgifterna vid efter-
annonsering dock vara minst lika utf�rliga som uppgifterna i annonsen om
upphandlingen.

Om den upphandlande enheten anv�nder ett kvalificeringssystem enligt

11 kap. 2 � lagen om upphandling inom omr�dena vatten, energi, transporter
och posttj�nster ska de uppgifter som l�mnas om tilldelning av kontrakt som
avser forskning och utveckling vara minst lika utf�rliga som beskrivningen
av den kategori det h�nvisas till i den f�rteckning �ver leverant�rer som ska
uppr�ttas enligt 11 kap. 6 � samma lag.

2 EUT L 257, 1.10.2005, s. 1126, (Celex (32005R1564).

background image

4

SFS 2007:1099

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

Offentligg�rande av annonser

12 � En upphandlande enhet f�r beg�ra att en annons som har skickats
med telefax och som avser upphandling genom �ppet, selektivt eller f�r-
handlat f�rfarande, ska publiceras inom fem dagar efter det att annonsen
skickades.

F�reskrifter om s�kerhetsanordningar f�r utrustning f�r
elektronisk mottagning av handlingar

13 � S�kerhetsanordningarna enligt 9 kap. 3 � lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling och 9 kap. 3 � lagen (2007:1092) om upphandling
inom omr�dena vatten, energi, transporter och posttj�nster ska, ut�ver be-
st�mmelserna i dessa paragrafer,

1. g�ra det m�jligt att f� fram en exakt tidpunkt n�r handlingarna togs

emot,

2. inom rimliga gr�nser s�kerst�lla att ingen har tillg�ng till de uppgifter

som �verf�rts elektroniskt innan angivna tidsfrister f�r olika �tg�rder har
l�pt ut,

3. s�kerst�lla att det finns system som inneb�r att det g�r att f� del av

samtliga eller en del av de ins�nda uppgifterna i en upphandling eller pro-
jektt�vling bara om de personer som �r beh�riga agerar samtidigt, och

4. s�kerst�lla att ins�nda uppgifter inte �r tillg�ngliga f�rr�n efter best�mt

datum f�r att ta del av uppgifterna.

F�reskrifter om inneh�ll i protokoll enligt lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling

14 � Protokoll ska ut�ver det som anges i 9 kap. 12 � lagen (2007:1091)
om offentlig upphandling inneh�lla uppgifter om

1. den upphandlande myndighetens namn och adress samt f�rem�let f�r

och v�rdet av kontraktet eller ramavtalet,

2. namnen p� de utvalda anbudss�kandena eller anbudsgivarna och sk�len

till att de valts,

3. namnen p� de anbudss�kande eller anbudsgivare som inte godtagits

och sk�len till det,

4. namnet p� den anbudsgivare som tilldelats kontraktet, sk�len till att

hans eller hennes anbud valts och, om det �r k�nt, uppgift om hur stor del av
kontraktet eller ramavtalet som den utvalda anbudsgivaren avser att l�gga ut
p� tredje man, och

5. i f�rekommande fall, sk�len till att den upphandlande myndigheten har

beslutat att inte tilldela n�got kontrakt eller ramavtal.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.

P� regeringens v�gnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

;