SFS 2007:1100 Förordning om upphävande av vissa förordningar på upphandlingsområdet

071100.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av vissa förordningar på
upphandlingsområdet;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver att följande förordningar ska upphöra att gälla vid

utgången av år 2007:

1. förordningen (1998:78) om tekniska specifikationer vid offentlig upp-

handling,

2. förordningen (1998:1364) om bevis vid offentlig upphandling,
3. förordningen (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig upphandling,

och

4. förordningen (2001:870) om försvarsupphandling.

Förordningarna i 1, 2 och 4 gäller dock fortfarande för upphandlingar som

har påbörjats före utgången av år 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

SFS 2007:1100

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007