SFS 2007:1101 Förordning om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

071101.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:260) om
antidiskrimineringsvillkor i
upphandlingskontrakt;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:260) om anti-

diskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

dels att i bilagan till förordningen ordet ⬝Arbetsmarknadsstyrelsen⬝ ska

bytas ut mot ⬝Arbetsförmedlingen⬝,

dels att 1, 2 och 4 §§ ska ha följande lydelse.

1 § I 10 kap. 2 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och 10 kap.
3 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, trans-
porter och posttjänster finns bestämmelser om vilka krav som får ställas på
en leverantör vid en offentlig upphandling.

I 6 kap. 14 § och 15 kap. 14 § lagen om offentlig upphandling och 6 kap.

14 § och 15 kap. 14 § lagen om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster finns bestämmelser om särskilda kontrakts-
villkor.

2 § I denna förordning finns bestämmelser om vissa särskilda kontrakts-
villkor för fullgörande av kontrakt enligt 6 kap. 14 § och 15 kap. 14 § lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling eller 6 kap. 14 § och 15 kap. 14 § la-
gen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter
och posttjänster.

Syftet med förordningen är att öka medvetenheten om och efterlevnaden

av lagarna mot diskriminering, såsom jämställdhetslagen (1991:433), lagen
(1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen (1999:132) om för-
bud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder, lagen
(1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell
läggning, lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering och lagen
(2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan.

4 § I kontrakt som tilldelas en leverantör av en tjänst eller byggentreprenad
i Sverige enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen
(2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster ska myndigheten ställa upp villkor som ska ha till ändamål att
motverka diskriminering hos leverantören, om kontraktet

SFS 2007:1101

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1101

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

1. har en löptid på åtta månader eller längre och
2. har ett beräknat värde på minst 750 000 kr.
Första stycket gäller inte kontrakt vid upphandling av tjänster eller bygg-

entreprenader som avses i 1 kap. 2 § andra stycket 3 och 4 lagen om offent-
lig upphandling eller 1 kap. 2 § andra stycket 3 lagen om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

En upphandling får inte delas upp i syfte att löptid eller beräknat värde ska

underskridas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)