SFS 2007:1102 Förordning om ändring i förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m.

071102.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1190) om
överlåtelse av statens fasta egendom, m.m.;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver att 21 § förordningen (1996:1190) om överlåtelse

av statens fasta egendom, m.m. ska ha följande lydelse.

21 § Försäljning ska i andra fall än som anges i 18�20 §§ ske på offentlig
auktion eller genom anbudsförfarande. Annonsering om detta ska få en till-
räcklig spridning.

Om myndigheten inte kan få ett tillfredsställande pris på en offentlig auk-

tion eller efter ett anbudsförfarande, får försäljning ske efter förhandlingar
med olika spekulanter eller på något annat lämpligt sätt. Detsamma gäller
om försäljning i någon av dessa former bedöms som mindre ändamålsenlig
med hänsyn till det ändamål för vilket egendomen är avsedd att användas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

SFS 2007:1102

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007