SFS 2007:1103 Förordning om ändring i förordningen (2000:1469) om stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät

071103.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:1469) om stöd till
kommuner för anläggande av lokala telenät;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:1469) om stöd till

kommuner för anläggande av lokala telenät

dels att i bilagan till förordningen ordet ⬝Malung⬝ ska bytas ut mot

⬝Malung-Sälen⬝,

dels att 6 § ska ha följande lydelse.

6 §

1 Som ytterligare villkor för stöd gäller att kommunen upphandlar till-

handahållandet av telenät för enskilda och myndigheter. Vid upphandlingen
ska principerna i 1 kap. 9 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling till-
lämpas. Om upphandlingen inte medfört skäliga anbud, får nätet dock till-
handahållas av kommunen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2002:648.

SFS 2007:1103

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007