SFS 2007:1104 Förordning om ändring i förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m.

071104.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:350) om stöd till
kommuner för anläggande av
ortssammanbindande telenät m.m.;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:350) om stöd till

kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m.

dels att i bilagan till förordningen ordet ⬝Malung⬝ ska bytas ut mot

⬝Malung-Sälen⬝,

dels att 6 § ska ha följande lydelse.

6 §

1 Som ytterligare villkor för stöd gäller att kommunen upphandlar till-

handahållandet av telenät. Vid upphandlingen ska principerna i 1 kap. 9 §
lagen (2007:1091) om offentlig upphandling tillämpas. Om upphandlingen
inte medfört skäliga anbud, får nätet dock tillhandahållas av kommunen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2002:649.

SFS 2007:1104

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007