SFS 2007:1105 Förordning om ändring i förordningen (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät

071105.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:62) om stöd till
kommuner för anläggande av anslutning till
rikstäckande telenät;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2003:62) om stöd till kom-

muner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät ska ha följande
lydelse.

6 § Som ytterligare villkor för stöd gäller att kommunen upphandlar till-
handahållandet av anslutning till telenät. Vid upphandlingen ska principerna
i 1 kap. 9 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling tillämpas. Om upp-
handlingen inte medfört skäliga anbud, får nätet dock tillhandahållas av
kommunen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2007:1105

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007