SFS 2007:1106 Förordning om ändring i förordningen (2004:619) om stöd till kommuner för etablering av telenät m.m. på orter och i områden där telenätet är eftersatt

071106.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:619) om stöd till
kommuner för etablering av telenät m.m. på orter
och i områden där telenätet är eftersatt;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2004:619) om stöd till kom-

muner för etablering av telenät m.m. på orter och i områden där telenätet är
eftersatt ska ha följande lydelse.

7 § Som ytterligare villkor för stöd gäller att kommunen upphandlar till-
handahållandet av telenät. Vid upphandlingen ska principerna i 1 kap. 9 §
lagen (2007:1091) om offentlig upphandling tillämpas. Om upphandlingen
inte medfört skäliga anbud, får nätet dock tillhandahållas av kommunen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2007:1106

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007