SFS 2007:1107 Förordning om ändring i förordningen (2007:6) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

071107.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:6) om ändring i
förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver att 3 a § förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

i stället för dess lydelse enligt förordningen (2007:6) om ändring i nämnda
förordning ska ha följande lydelse.

3 a § Sjöfartstöd får även lämnas till fysiska och juridiska personer samt
till partrederier som har eller har haft sjömän anställda för arbete ombord på
last- och passagerarfartyg som används i inrikestrafik om trafiken är upp-
handlad av staten. Fartygen får inte vara registrerade i något annat register
än det svenska.

Sjöfartsstöd lämnas endast till den som har tillräckliga försäkringar för

fartyget och dess drift.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2007:1107

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007