SFS 2007:1108 Tillkännagivande av de försvarsprodukter som avses i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

071108.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
av de försvarsprodukter som avses i lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen ger till känna följande.

Vid tillämpningen av 3 kap. 1 § 1 a lagen (2007:1091) om offentlig upp-

handling avses med produkter som upphandlas av en central statlig myndig-
het inom försvarsområdet följande produkter som anges i bilaga V till
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004
om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentrepre-
nader

1. I bilagan anges att motsvarande text finns i bilaga 1 punkt 3 i WTO-

avtalet om offentlig upphandling (Government Procurement Agreement).

Förteckning över produkter vid offentlig upphandling inom
försvarsområdet

Kapitel 25:

Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk och cement

Kapitel 26:

Malm, slagg och aska

Kapitel 27:

Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter
av dessa; bituminösa ämnen; mineralvaxer

utom:

ex 27.10: särskilda motorbränslen

Kapitel 28:

Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska föreningar
av ädla metaller, av sällsynta jordartsmetaller,
av radioaktiva grundämnen och av isotoper

utom:

ex 28.09: sprängämnen

ex 28.13: sprängämnen

ex 28.14: tårgas

ex 28.28: sprängämnen

ex 28.32: sprängämnen

ex 28.39: sprängämnen

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om
samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor
och tjänster (EUT L 134, 30/04/2004 s. 1, Celex 32004L0018), senast ändrat genom
kommissionens förordning (EG) nr 2083/2005 (EUT L 333, 20.12.2005, s. 28, Celex
32005R2083).

SFS 2007:1108

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1108

ex 28.50: giftiga ämnen

ex 28.51: giftiga ämnen

ex 28.54: sprängämnen

Kapitel 29:

Organiska kemikalier

utom:

ex 29.03: sprängämnen

ex 29.04: sprängämnen

ex 29.07: sprängämnen

ex 29.08: sprängämnen

ex 29.11: sprängämnen

ex 29.12: sprängämnen

ex 29.13: giftiga ämnen

ex 29.14: giftiga ämnen

ex 29.15: giftiga ämnen

ex 29.21: giftiga ämnen

ex 29.22: giftiga ämnen

ex 29.23: giftiga ämnen

ex 29.26: sprängämnen

ex 29.27: giftiga ämnen

ex 29.29: sprängämnen

Kapitel 30:

Farmaceutiska produkter

Kapitel 31:

Gödselmedel

Kapitel 32:

Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyra-
derivat; pigment och andra färgämnen; lacker och andra mål-
ningsfärger; kitt och andra tätnings- och utfyllningsmedel;
tryckfärger, bläck och tusch

Kapitel 33:

Eteriska oljor och resinoider; parfymerings-, skönhets- och
kroppsvårdsmedel

Kapitel 34:

Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörj-
medel, konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skur-
medel, ljus och liknande artiklar, modelleringspastor, s.k.
dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips

Kapitel 35:

Proteiner; modifierad stärkelse; lim och klister; enzymer

Kapitel 37:

Varor för foto- eller kinobruk

Kapitel 38:

Diverse kemiska produkter

utom:

ex 38.19: giftiga ämnen

Kapitel 39:

Plaster och plastvaror

utom:

ex 39.03: sprängämnen

Kapitel 40:

Gummi och gummivaror

utom:

ex 40.11: skottsäkra däck

background image

3

SFS 2007:1108

Kapitel 41:

Oberedda hudar och skinn samt läder

Kapitel 42:

Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och
liknande artiklar; varor av tarmar

Kapitel 43:

Pälsskinn och konstgjord päls; varor av dessa material

Kapitel 44:

Trä och varor av trä; träkol

Kapitel 45:

Kork och varor av kork

Kapitel 46:

Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korg-
makeriarbeten

Kapitel 47:

Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material;
avfall och förbrukade varor av papper eller papp

Kapitel 48:

Papper och papp; varor av pappersmassa, papper eller papp

Kapitel 49:

Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra produkter från
den grafiska industrin

Kapitel 65:

Huvudbonader och delar till huvudbonader

Kapitel 66:

Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor och
ridspön samt delar till sådana artiklar

Kapitel 67:

Bearbetade fjädrar och dun samt varor tillverkade av fjädrar
eller dun; konstgjorda blommor; varor av människohår

Kapitel 68:

Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande
material

Kapitel 69:

Keramiska produkter

Kapitel 70:

Glas och glasvaror

Kapitel 71:

Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar,
ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt
varor av sådana produkter; bijouterivaror

Kapitel 73:

Gjutjärn, järn och stål

Kapitel 74:

Koppar

Kapitel 75:

Nickel

Kapitel 76:

Aluminium

Kapitel 77:

Magnesium och beryllium

Kapitel 78:

Bly

Kapitel 79:

Zink

Kapitel 80:

Tenn

Kapitel 81:

Andra oädla metaller

background image

4

SFS 2007:1108

Kapitel 82:

Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av oädel metall

utom:

ex 82.05: verktyg

ex 82.07: verktyg, delar

Kapitel 83:

Diverse varor av oädel metall

Kapitel 84:

�&ngpannor, maskiner, apparater och mekaniska redskap

utom:

ex 84.06: motorer

ex 84.08: övriga motorer

ex 84.45: maskiner

ex 84.53: datorer

ex 84.55: delar av datorer under rubrik nr 84.53

ex 84.59: kärnreaktorer

Kapitel 85:

Elektriska maskiner och apparater, delar till sådana varor

utom:

ex 85.13: teleutrustning

ex 85.15: transmissionsapparater

Kapitel 86:

Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt
delar till sådan materiel; stationär järnvägs- och spårvägsma-
teriel samt delar till sådan materiel; mekanisk (inbegripet
elektromekanisk) trafiksignaleringsutrustning av alla slag

utom:

ex 86.02: pansarlok, elektriska

ex 86.03: övriga pansarlok

ex 86.05: pansarvagnar

ex 86.06: underhålls- och servicevagnar

ex 86.07: vagnar

Kapitel 87:

Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel
samt delar och tillbehör till fordon

utom:

ex 87.08: stridsvagnar och andra bepansrade fordon

ex 87.01: traktorer

ex 87.02: militära fordon

ex 87.03: bärgningsbilar

ex 87.09: motorcyklar

ex 87.14: släpfordon

Kapitel 89:

Fartyg och annan flytande materiel

utom:

ex 89.01A: krigsfartyg

Kapitel 90:

Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater,
instrument och apparater för mätning eller kontroll, medi-
cinska och kirurgiska instrument och apparater

utom:

ex 90.05: kikare

ex 90.13: diverse instrument, laser

ex 90.14: avståndsmätare

background image

5

SFS 2007:1108

ex 90.28: elektriska och elektroniska mätinstrument

ex 90.11: mikroskop

ex 90.17: medicinska instrument

ex 90.18: redskap för sjukgymnastik

ex 90.19: ortopediska redskap

ex 90.20: röntgenapparater

Kapitel 91:

Ur och delar till ur

Kapitel 92:

Musikinstrument; apparater för inspelning och återgivning av
ljud, apparater för inspelning och återgivning av bilder och
ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater

Kapitel 94:

Möbler; sängkläder, madrasser, resårbottnar till sängar, kud-
dar och liknande stoppade inredningsartiklar

utom:

ex 94.01A: flygplanssäten

Kapitel 95:

Varor och produkter av utskärnings- eller pressmaterial

Kapitel 96:

Borstar, penslar, kvastar, dammvippor och såll

Kapitel 98:

Diverse artiklar

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian

Wiklund

(Finansdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007