SFS 2007:1109 Lag om upphävande av lagen (2005:1247) om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus

071109.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (2005:1247) om
kreditering på skattekonto av stöd för konvertering
från oljeuppvärmningssystem i bostadshus;

utfärdad den 29 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (2005:1247) om kreditering

på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bo-
stadshus ska upphöra att gälla vid utgången av år 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU1, rskr. 2007/08:30.

SFS 2007:1109

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007