SFS 2007:1110 Förordning med instruktion för Bolagsverket

071110.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Bolagsverket;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter m.m.

1 § Bolagsverket ansvarar för

1. registreringsärenden som gäller aktiebolag, filialer, europeiska ekono-

miska intressegrupperingar, europabolag, europakooperativ och anknutna
ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

2. handels- och föreningsregisterärenden, och
3. bank- och försäkringsregisterärenden.

2 § Bolagsverket är inskrivningsmyndighet enligt 2

kap. 2

§ lagen

(2003:528) om företagsinteckning.

3 § Bolagsverket för register över

1. näringsförbud och tillfälliga näringsförbud,
2. fysiska personers och dödsbons konkurser, och
3. förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde.

4 § Bolagsverket prövar frågor om tillstånd och dispens enligt vad som är
särskilt föreskrivet samt utfärdar bevis och utdrag ur verkets register.

Bolagsverket prövar frågor om ersättning till likvidatorer.

5 § Bolagsverket framställer Post- och Inrikes Tidningar enligt bestäm-
melserna i förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar.

Bolagsverket ger även ut en tidning för kungörelser av insända årsredo-

visningar och revisionsberättelser samt meddelande av näringsförbud och
tillfälliga näringsförbud.

6 § Bolagsverket får bedriva uppdragsverksamhet såsom att tillhandahålla
konsulttjänster för granskning och annan rådgivning, tillhandahålla bevis
och kopior från utländska bolagsregister, bedriva kurser och utbildningar
samt tillhandahålla tjänster som gäller verkets dokumentation.

Bolagsverket får också bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsom-

råde på de villkor om föreskrivs i tjänsteexportförordningen (1992:192).

SFS 2007:1110

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1110

7 § Bolagsverket får till en stat som inte ingår i Europeiska unionen eller
är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över person-
uppgifter i den utsträckning uppgifterna ingår i verkets

1. aktiebolagsregister,
2. handelsregister,
3. föreningsregister,
4. filialregister,
5. EEIG-register,
6. företagsinteckningsregister,
7. europabolagsregister,
8. europakooperativsregister,
9. bankregister,
10. försäkringsregister, eller
11. register över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepap-

persmarknaden.

Ledning

8 § Bolagsverket leds av en myndighetschef.

9 § Vid Bolagsverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst sex
ledamöter.

Anställningar och uppdrag

10 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

11 § Vid Bolagsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

12 § Bolagsverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

13 § Utan hinder av vad som anges i 16 § och 21 § första stycket avgifts-
förordningen (1992:191) får Bolagsverket

� ta ut avgift för kopia av allmän handling och för utskrift av upptagning

för automatisk databehandling även om en beställning inte omfattar tio
sidor, samt

� ta ut avgift av staten för kopia av allmän handling, utskrift av upptag-

ning för automatisk databehandling, kopia av video- eller ljudbandsupptag-
ning eller utskrift av ljudbandsupptagning samt för bevis och registerutdrag.

background image

3

SFS 2007:1110

Undantag från myndighetsförordningen

14 § I fråga om beslut som fattas genom automatiserad behandling ska
21 § myndighetsförordningen (2007:515) tillämpas endast när det gäller
uppgift om dagen för beslutet och beslutets innehåll.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2004:368) med instruktion för Bolagsverket ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007