SFS 2007:1111 Förordning med instruktion för Patent- och registreringsverket

071111.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Patent- och
registreringsverket;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Patent- och registreringsverket ansvarar för ärenden om patent, varu-
märken, mönster, efternamn och förnamn. Verket för register över perio-
diska skrifter med utgivningsbevis.

Verket är internationell myndighet enligt konventionen om patentsamar-

bete samt handlägger ärenden om registrering av kommunala vapen och om
utgivning av periodisk skrift.

Verket prövar frågor om tillstånd och dispens enligt vad som är särskilt

föreskrivet.

2 § Patent- och registreringsverket ger ut publikationer såsom patentdoku-
ment, årsregister till patent, tidning för kungörelser om patentansökningar
och patent, registreringstidning för varumärken, registreringstidning för
mönster och tidning för kungörelser av efternamn.

Verket utfärdar bevis och utdrag ur verkets register.

3 § Patent- och registreringsverket får bedriva uppdragsverksamhet, såsom
att tillhandahålla konsulttjänster för granskning och annan rådgivning, om-
besörja bevakning av avgifter för patent, varumärken och mönsterskydd, be-
driva kurs- och utbildningsverksamhet samt tillhandahålla tjänster avseende
verkets dokumentation.

Verket får också bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde på de

villkor som föreskrivs i tjänsteexportförordningen (1992:192).

4 § Patent- och registreringsverket får till en stat som inte ingår i Europe-
iska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
föra över personuppgifter i den utsträckning uppgifterna ingår i patent-, va-
rumärkes- eller mönsterdokumentation som utgör allmän handling hos ver-
ket eller som ingår i verkets

1. patentregister, diarium enligt 7 § patentkungörelsen (1967:838),
2. varumärkesregister,

SFS 2007:1111

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1111

3. mönsterregister eller diarium enligt 6 § mönsterskyddsförordningen

(1970:486), eller

4. register över periodiska skrifter.

Ledning

5 § Patent- och registreringsverket leds av en myndighetschef.

6 § Vid Patent- och registreringsverket ska det finnas ett insynsråd som
består av högst tio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

7 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 § Vid Patent- och registreringsverket ska det finnas en personalansvars-
nämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

9 § Patent- och registreringsverket ska tillämpa personalföreträdarförord-
ningen (1987:1101).

�rendenas handläggning

10 § Avdelningscheferna på patent- och varumärkesavdelningarna eller av
dem särskilt förordnade tjänstemän får förordna om muntlig förhandling, om
det behövs för att utreda ett ärende.

Begäran av sökande eller behörig invändare om muntlig förhandling i pa-

tent-, varumärkes-, mönster- eller namnärende får inte avslås om vederbö-
rande inte förut beretts tillfälle att yttra sig vid sådan förhandling.

Avgifter

11 § Utan hinder av vad som anges i 16 § och 21 § första stycket avgifts-
förordningen (1992:191) får Patent- och registreringsverket

� ta ut avgift för kopia av allmän handling och för utskrift av upptagning

för automatisk databehandling även om en beställning inte omfattar tio si-
dor, samt

� ta ut avgift av staten för kopia eller avskrift av allmän handling, utskrift

av upptagning för automatisk databehandling, kopia av video- eller ljud-
bandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning samt för bevis och
registerutdrag.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1995:1386) med instruktion för Patent- och registreringsverket ska upphöra
att gälla.

background image

3

SFS 2007:1111

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007