SFS 2007:1112 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

071112.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver att 8 kap. 14 §, 9 kap. 3 § och 14 kap. 5 § förord-

ningen (2001:650) om vägtrafikregister ska ha följande lydelse.

8 kap.

14 § När fordonet ställs på ska Vägverket utfärda ett bevis om påställning,
med uppgift om den tid som fordonet får brukas utan att fordonsskatt eller
vägtrafikregisteravgift har betalats.

Beviset ska medföras vid färd med fordonet och på tillsägelse visas upp

för en polisman eller en bilinspektör.

9 kap.

3 §

1 En fråga om utfärdande av ett ordinarie kontrollmärke för ett fordon

prövas när föreskriven fordonsskatt och vägtrafikregisteravgift har betalats.

Om det för fordonet har meddelats ett föreläggande enligt 9 kap. 14 eller

17 § eller 10 kap. 5 § fordonsförordningen (2002:925), eller om någon av de
i 2 § första stycket angivna förutsättningarna inte är uppfyllda, kan pröv-
ningen ske även efter det att fordonet har godkänts vid besiktning eller att
förutsättningarna annars har uppfyllts.

14 kap.

5 § En saluvagnsskylt som har lämnats ut under ett visst kalenderår får an-
vändas även efter det årets utgång, så länge saluvagnslicensen gäller, om
innehavaren årligen under december månad för det följande året betalar väg-
trafikregisteravgift enligt förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtra-
fikområdet samt betalar saluvagnsskatt och håller fordonen trafikförsäkrade.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

1 Senaste lydelse 2002:945.

SFS 2007:1112

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1112

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)