SFS 2007:1113 Förordning om ändring i förordningen (1988:346) med instruktion för Patentbesvärsrätten

071113.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:346) med
instruktion för Patentbesvärsrätten;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver att 1�6, 8�15, 17, 18 och 18 a §§ samt rubrikerna

närmast före 2 och 18 §§ förordningen (1988:346) med instruktion för
Patentbesvärsrätten ska ha följande lydelse.

Förordningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag

då denna förordning träder i kraft.

Uppgifter

1 § Särskilda bestämmelser om anhängiggörande och handläggning av mål
och om organisationen i Patentbesvärsrätten finns i lagen (1977:729) om Pa-
tentbesvärsrätten. Förordning (2007:1113).

Myndighetsförordningens tillämpning

2 §

1 Följande föreskrifter i myndighetsförordningen (2007:515) ska tilläm-

pas på Patentbesvärsrätten:

4 § 4 om myndighetens interna styrning och kontroll,
6 § om allmänna uppgifter,
8 § om arbetsgivarpolitik,
19 § om kostnadsmässiga konsekvenser,
21 § om myndighetens beslut, och
29 § om ärendeförteckning.
Bestämmelserna i 19 och 21 §§ gäller dock endast i fråga om administra-

tiva ärenden. Förordning (2007:1113).

Domstolens ledning

3 § Patentbesvärsrättens ordförande är administrativ chef för domstolen.

Domstolens ordförande ansvarar för verksamheten och ska se till att den

bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av
Sveriges medlemskap i Europeiska unionen samt att domstolen hushållar väl
med statens medel.

När ordföranden är förhindrad att utöva sin anställning, fullgörs hans eller

hennes uppgifter av den i tjänst äldste ordföranden på avdelning eller av det

1 Senaste lydelse 1996:63.

SFS 2007:1113

Utkom från trycket
den 7 december 2007
Omtryck

background image

2

SFS 2007:1113

i tjänsten äldsta patenträttsråd som tjänstgör som ordförande på avdelning.
Förordning (2007:1113).

Organisation

4 §

2 I Patentbesvärsrätten får det finnas högst tre avdelningar och ett

kansli. Domstolen delar in ledamöter och annan personal till tjänstgöring på
avdelningarna och på kansliet.

Patentbesvärsrätten får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i

ett enskilt fall besluta om domstolens organisation och formerna för domsto-
lens verksamhet. Förordning (2007:1113).

5 § Ordföranden på en avdelning leder och övervakar arbetet på sin avdel-
ning. Den som är vice ordförande på en avdelning är ställföreträdare för ord-
föranden och biträder ordföranden.

Vice ordföranden ska också särskilt följa rättstillämpningen på de olika

avdelningarna och verka för en enhetlig rättstillämpning. Förordning
(2007:1113).

Fördelningen av målen på rotlar

6 § Varje ledamot på en avdelning, med undantag för Patentbesvärsrättens
ordförande, ska ha en rotel. Patentbesvärsrätten får, om det finns särskilda
skäl för det, besluta att en viss ledamot under en bestämd tid inte ska ha nå-
gon rotel. Patentbesvärsrätten fördelar rotlarna mellan ledamöterna. Förord-
ning (2007:1113).

7 § Målen fördelas på rotlar. Till grund för fördelningen läggs målens tek-
niska klassificering och rättsliga beskaffenhet.

8 § Patentbesvärsrätten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs
om fördelningen av målen på rotlar. Förordning (2007:1113).

Personalansvarsnämnden

9 § Patentbesvärsrättens personalansvarsnämnd består � förutom av Pa-
tentbesvärsrättens ordförande � av de övriga ordförandena.

Patentbesvärsrättens ordförande är nämndens ordförande.
Följande frågor ska prövas av personalansvarsnämnden:
1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, när an-

ställningen inte är en provanställning,

2. disciplinansvar,
3. åtalsanmälan, och
4. avstängning. Förordning (2007:1113).

2 Senaste lydelse 1991:1402.

background image

3

SFS 2007:1113

Handläggningen av målen m.m.

10 § Rotelinnehavaren ska svara för beredningen av målen på roteln och,
om inte särskilda skäl föranleder annat, i egenskap av referent delta i hand-
läggningen och avgörandet av målen. Förordning (2007:1113).

11 § Målen avgörs efter föredragning. I handläggningen får muntlig för-
handling ingå enligt bestämmelserna i lagen (1977:729) om Patentbesvärs-
rätten.

Ett mål ska avgöras så snart det kan ske. Ett mål eller en fråga som har

kommit upp i ett mål ska handläggas med förtur, om målet eller frågan av
någon särskild anledning bör avgöras skyndsamt. Vilka mål som är förturs-
mål bestäms i arbetsordningen. Förordning (2007:1113).

12 § Ordföranden på avdelningen bestämmer vilka ledamöter som utöver
rotelinnehavaren ska delta i handläggningen av ett mål.

Ordföranden får bestämma att ledamot från en annan avdelning ska delta i

handläggningen om det behövs med hänsyn till målets beskaffenhet eller an-
dra särskilda omständigheter. Förordning (2007:1113).

12 a §

3 Vid handläggning av mål med flera ledamöter ska ordföranden

vara ordinarie patenträttsråd. Ytterligare en ledamot bör inneha eller ha inne-
haft anställning som patenträttsråd. Förordning (2007:1113).

13 § Dom eller beslut i ett mål eller i en fråga som har kommit upp i ett
mål ska meddelas så snart det kan ske. Förordning (2007:1113).

14 § En remiss från Regeringsrätten som har samband med en dom eller
ett beslut som Patentbesvärsrätten har meddelat, ska i den utsträckning som
det är möjligt handläggas av de ledamöter som har deltagit i domen eller be-
slutet. Förordning (2007:1113).

Handläggningen av administrativa ärenden

15 § Administrativa ärenden avgörs av Patentbesvärsrätten i plenum, av
Patentbesvärsrättens ordförande eller av den tjänsteman som anges i arbets-
ordningen eller i särskilda beslut.

�rendena ska avgöras efter föredragning om inte annat bestämts i arbets-

ordningen eller beslut i enskilda fall. Patentbesvärsrättens ordförande får
dessutom utan föredragning fatta beslut som inte kan skjutas upp till dess att
ärendet hunnit föredras. Förordning (2007:1113).

16 § Plenum består av Patentbesvärsrättens ordförande och patenträttsrå-
den.

I plenum beslutas
1. arbetsordningen och andra viktiga frågor om organisation och arbets-

former,

3 Senaste lydelse 1991:1402.

background image

4

SFS 2007:1113

2. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
3. yttranden i viktigare lagstiftningsfrågor.

17 § I ärenden som handläggs i plenum är Patentbesvärsrätten beslutför
när minst hälften av ledamöterna är närvarande. När ärenden av större vikt
handläggs, ska om möjligt samtliga ledamöter närvara. I frånvaro av Patent-
besvärsrättens ordförande får sådana ärenden inte avgöras som kan anstå
utan olägenhet. Förordning (2007:1113).

Anställningar och uppdrag m.m.

18 § Enligt lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten anställs patenträtts-
råd av regeringen, som förordnar ett av de lagfarna patenträttsråden att vara
domstolens ordförande. �vriga ordförande och vice ordförande på en avdel-
ning förordnas av regeringen efter anmälan av Patentbesvärsrätten.

�vriga patenträttsråd anställs efter förslag av tjänsteförslagsnämnden för

Patentbesvärsrätten.

Annan personal anställs av Patentbesvärsrätten. Förordning (2007:1113).

18 a §

4 Patentbesvärsrätten får som adjungerad ledamot anställa sådan tek-

niskt kunnig eller lagfaren person som sägs nedan.

Som adjungerad tekniskt kunnig ledamot får anställas
1. den som varit anställd som tekniskt kunnigt patenträttsråd,
2. den som under sammanlagt minst sex månader tjänstgjort som tekniskt

kunnig föredragande i patentmål i Regeringsrätten eller i Patentbesvärsrät-
ten, eller

3. den som är professor eller docent inom sådant tekniskt område som

visst mål avser.

Som adjungerad lagfaren ledamot får anställas
1. den som varit anställd som lagfaret patenträttsråd,
2. den som innehar eller har innehaft anställning som ordinarie domare

vid allmän domstol eller vid allmän förvaltningsdomstol,

3. den som anställts som assessor vid hovrätt eller kammarrätt, eller
4. den som under sammanlagt minst sex månader tjänstgjort som lagfaren

föredragande i Patentbesvärsrätten. Förordning (2007:1113).

19 § Tjänsteförslagsnämnden för Patentbesvärsrätten består av en ordfö-
rande, en vice ordförande och högst sex andra ledamöter. För varje annan le-
damot än ordföranden finns en ersättare. Ordföranden, vice ordföranden, öv-
riga ledamöter samt ersättare utses av regeringen för en tid av högst tre år.

Nämnden sammanträder när nämndens ordförande finner anledning till

det. Den är beslutför när minst hälften av ledamöterna, bland dem ordföran-
den eller vice ordföranden, är närvarande. När ett ärende av principiell bety-
delse eller större vikt handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter närvara.

20 § Har upphävts genom förordning (1996:63).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

4 Senaste lydelse 1991:1402.

background image

5

SFS 2007:1113

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007