SFS 2007:1114 Förordning med instruktion för Verket för innovationssystem

071114.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Verket för innovationssystem;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Verket för innovationssystem har till uppgift att främja utvecklingen

av effektiva svenska innovationssystem inom verksamhetsområdena teknik,
transport, kommunikation och arbetsliv. Med innovationssystem avses nät-
verk av offentliga och privata aktörer där ny teknik och kunskap produceras,
sprids och används.

Myndigheten har även till uppgift att kartlägga kunskapsbehov, initiera

och finansiera behovsmotiverade forsknings-, utvecklings- och demonstra-
tionsprojekt, samt att verka för att kunskaper sprids och nyttiggörs.

2 §

Verket för innovationssystem ska i Sverige svara för information och

rådgivning om samarbetet inom EU för forskning och teknisk utveckling.

Myndigheten ska vara nationellt kontaktorgan för samarbetet.

3 §

Verket för innovationssystem ska särskilt

1. fördela medel till forskning och utveckling och därmed sammanhäng-

ande verksamhet inom sitt ansvarsområde,

2. verka för att industriforskningsinstitutens roll i innovationssystemet ut-

vecklas,

3. med beaktande av kunskapsutvecklingen särskilt i små och medelstora

företag utveckla samarbetet mellan industriforskningsinstitut, universitet
och högskola samt aktörerna inom privat och offentlig verksamhet,

4. främja det svenska deltagandet i aktuella forskningsteman inom EG:s

ramprogram för forskning och utveckling, ramprogram för konkurrenskraft
och innovation, övriga internationella forskningsprogram samt utbytet med
EG:s strukturfonder i aktuella delar,

5. stimulera till kunskapsöverföring och rörlighet mellan olika grupper av

aktörer i innovationssystemet,

6. vara rådgivande organ åt regeringen i forsknings-, utvecklings- och

innovationsfrågor,

7. verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen, och
8. främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom sitt verksamhetsom-

råde.

SFS 2007:1114

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1114

4 §

Verket för innovationssystem ska, vid utförandet av de uppgifter som

anges i 2 §, särskilt

1. i samråd med Regeringskansliet och andra myndigheter främja svenskt

deltagande i EU-programmen för forskning och teknisk utveckling,

2. ansvara för information och rådgivning till forskare, myndigheter, före-

tag och övriga intressenter om programmen,

3. samordna och genomföra utvärderingar av det svenska deltagandet i

programmen,

4. ansvara för en databas om svensk medverkan i programmen, och
5. pröva sådana frågor om forskningssamarbetet inom EU som inte an-

kommer på regeringen eller någon annan myndighet.

5 §

Verket för innovationssystem får utföra uppdrag åt andra.

Myndigheten ska ta ut ersättning enligt avgiftsförordningen (1992:191)

för uppdrag åt andra än regeringen.

Samverkan

6 §

Verket för innovationssystem ska, i frågor som anges i 3 §, samverka

med berörda regionala, nationella och internationella aktörer. Myndigheten
ska särskilt samverka med Verket för näringslivsutveckling och Institutet för
tillväxtpolitiska studier.

Ledning

7 §

Verket för innovationssystem leds av en styrelse.

Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

Organisation

8 §

Inom Verket för innovationssystem ska det finnas en särskild funktion

för att utföra den uppgift som anges i 2 §.

I övrigt bestämmer verket sin organisation.

Anställningar och uppdrag

9 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

10 §

Vid Verket för innovationssystem ska det finnas en personalansvars-

nämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

11 §

Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på Verket

för innovationssystem.

background image

3

SFS 2007:1114

Rätt att ta ut ersättning

12 §

Verket för innovationssystem har för den verksamhet som anges i 2 §

rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första
stycket 2�4 avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som före-
skrivs i andra stycket samma paragraf.

�verklagande

13 §

Beslut om att bevilja eller avslå en ansökan om medel får inte över-

klagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2000:1132) med instruktion för Verket för innovationssystem ska upphöra
att gälla.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007