SFS 2007:1115 Förordning med instruktion för Rymdstyrelsen

071115.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Rymdstyrelsen;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Rymdstyrelsen ansvarar för frågor som gäller den svenska rymd- och
fjärranalysverksamheten, särskilt för forskning och utveckling.

2 § Rymdstyrelsen ska särskilt

1. ta initiativ till forskning, utvecklingsarbete och annan verksamhet med

anknytning till den svenska rymd- och fjärranalysverksamheten,

2. verka för att olika intressenters verksamhet på rymd- och fjärranalys-

området samordnas,

3. fördela statligt stöd till rymdforskning, rymdtekniskt utvecklingsarbete

och fjärranalysverksamhet,

4. verka internationellt genom att
� bereda ärenden om internationellt rymd- och fjärranalyssamarbete,
� vara kontaktorgan för samarbete med internationella organisationer och

utländska institutioner på rymd- och fjärranalysområdet, samt

� sluta för verksamheten nödvändiga överenskommelser med motsva-

rande utländska organ och internationella organisationer under förutsättning
att överenskommelserna inte kräver riksdagens eller Utrikesnämndens med-
verkan,

5. bereda ärenden om tillstånd till rymdverksamhet samt utöva kontroll av

sådan verksamhet,

6. föra register över rymdföremål i den utsträckning som framgår av för-

ordningen (1982:1069) om rymdverksamhet,

7. främja ändamålsenlig informations- och dokumentationsverksamhet på

rymd- och fjärranalysområdet.

Ledning

3 § Rymdstyrelsen leds av en styrelse.

4 § Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter.

SFS 2007:1115

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1115

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Anställningar och uppdrag

5 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Undantag från myndighetsförordningen

6 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på Rymdstyrelsen:

29 § om ärendeförteckning.

�verklagande

7 § Rymdstyrelsens beslut i ärenden om stöd till forskning och utveckling
får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1996:80) med instruktion för Rymdstyrelsen ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)