SFS 2007:1116 Förordning med instruktion för Institutet för tillväxtpolitiska studier

071116.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Institutet för tillväxtpolitiska
studier;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Institutet för tillväxtpolitiska studier har till uppgift att utveckla och
tillhandahålla kunskapsunderlag för tillväxtpolitiken genom att

1. genomföra analyser av den ekonomiska utvecklingen som underlag för

närings- och innovationspolitiken samt den regionala tillväxtpolitiken,

2. granska och förmedla kunskap om den internationella utvecklingen,
3. bidra till att utveckla processen med de regionala tillväxtprogrammen

med hjälp av analys-, metod- och kompetensstöd,

4. förmedla kunskap om genomförandet av EG:s strukturfonder ur ett ana-

lytiskt perspektiv,

5. initiera, beställa och genomföra utvärderingar av närings- och innova-

tionspolitiskt motiverade åtgärder samt åtgärder inom den regionala tillväxt-
politiken, och

6. tillhandahålla statistik för forskare och utredare.

2 § Institutet för tillväxtpolitiska studier svarar för officiell statistik enligt
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Institutet ska samråda om statistiken med myndigheter och andra som ar-

betar inom närliggande områden.

Vidare ska institutet verka för att statistiskt material av betydelse för ana-

lysen av den ekonomiska tillväxten samlas in, bearbetas och görs tillgäng-
ligt.

3 § Institutet för tillväxtpolitiska studier ska ansvara för utlandsbaserad
omvärldsbevakning i samråd med berörda aktörer.

4 § Institutet för tillväxtpolitiska studier ska årligen följa upp och till re-
geringen rapportera förekomsten av stöd till näringslivet i enlighet med de
återrapporteringskrav som följer av Europeiska gemenskapernas och Världs-
handelsorganisationens bestämmelser om statligt stöd.

Institutet ska utveckla och effektivisera rapporteringen.

SFS 2007:1116

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1116

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

5 § Institutet för tillväxtpolitiska studier ska beakta dels regioners, dels
kvinnors och mäns villkor i sitt utvärderings- och analysarbete. Om det inte
finns särskilda skäl mot det, ska institutet med kön som övergripande indel-
ningsgrund redovisa statistik, uppföljningar och analyser uppdelat på ålder
samt på inrikes respektive utrikes födda.

Samverkan

6 § Institutet för tillväxtpolitiska studier ska sprida kunskap, erfarenheter
och resultat från sina studier, analyser och utvärderingar till myndigheter
och andra som arbetar inom närliggande områden. Institutet ska särskilt
samverka med Verket för näringslivsutveckling och Verket för innovations-
system.

Ledning

7 § Institutet för tillväxtpolitiska studier leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

8 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

9 § Vid Institutet för tillväxtpolitiska studier ska det finnas en personalan-
svarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

10 § Institutet för tillväxtpolitiska studier ska tillämpa personalföreträdar-
förordningen (1987:1101).

Avgifter

11 § Institutet för tillväxtpolitiska studier får utföra uppdrag åt andra. För
uppdrag åt andra än regeringen ska ersättning enligt avgiftsförordningen
(1992:191) tas ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2000:1133) med instruktion för Institutet för tillväxtpolitiska studier ska
upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)