SFS 2007:1117 Förordning med instruktion för Konkurrensverket

071117.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Konkurrensverket;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Konkurrensverket är förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor och
den offentliga upphandlingen.

2 § Konkurrensverket ska verka för en effektiv konkurrens i privat och of-
fentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig
upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

3 § Konkurrensverket ska fullgöra de uppgifter som följer av

1. konkurrenslagen (1993:20),
2. 16 kap. 7 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och 16 kap.

9 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, trans-
porter och posttjänster,

3. lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende vid upphand-

ling,

4. lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas

konkurrens- och statsstödsregler,

5. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., och
6. 3 a och 3 b §§ konkurrensförordningen (1993:173).

4 § Konkurrensverket ska utöver vad som följer av 3 §

1. uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens i offentlig och pri-

vat verksamhet, lämna förslag till konkurrensutsättning och till regelrefor-
mering samt följa upp utvecklingen på konkurrensområdet,

2. avge yttranden enligt 23 § förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation,

3. inom sina tillsynsområden och i lämplig omfattning utfärda allmänna

råd,

4. samla in och bearbeta uppgifter för statistikändamål, och
5. när verket från allmän domstol eller Marknadsdomstolen får en kopia

av en dom eller ett slutligt beslut som gäller tillämpningen av artikel 81 eller
artikel 82 i EG-fördraget utan dröjsmål översända domen eller beslutet till
Europeiska gemenskapernas kommission.

SFS 2007:1117

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1117

5 § Konkurrensverket ska till Europeiska gemenskapernas kommission

1. senast den 31 mars varje år överlämna en förteckning över vilka offent-

liga företag inom tillverkningsindustrin och holdingföretag som omfattas av
rapporteringsskyldighet enligt 8 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finan-
siella förbindelser m.m., och

2. årligen, och senast inom nio månader efter det att företagets räken-

skapsår gått till ända, överlämna handlingar och annan ekonomisk informa-
tion om sådana företag som sägs i 1.

Konkurrensverket ska vidare, om kommissionen begär det, överlämna in-

formation från en öppen eller en separat redovisning enligt 3 och 4 §§
samma lag. Detsamma gäller annan information som behövs för att utvär-
dera dessa redovisningar.

6 § Konkurrensverket ska bidra till den internationella utvecklingen på
konkurrens- och upphandlingsområdena. Verket får vid behov samverka
med motsvarande myndigheter i andra länder.

På upphandlingsområdet ska Konkurrensverket bistå Regeringskansliet

inom ramen för det europeiska och nordiska samarbetet.

7 § Konkurrensverket får, när det är nödvändigt för genomförandet av av-
tal mellan Danmark, Island, Norge och Sverige om samarbete i konkurrens-
frågor, på eget initiativ eller efter förfrågan lämna ut uppgifter till konkur-
rensmyndigheterna i Danmark, Island och Norge utan hinder av sekretess
enligt sekretesslagen (1980:100).

Uppgifter som lämnas ut enligt första stycket får i det enskilda fallet för-

enas med villkor för användandet, om det krävs med hänsyn till den enskil-
des rätt eller från allmän synpunkt.

8 § Konkurrensverket ska i lämplig omfattning informera företag, upp-
handlande myndigheter, upphandlande enheter och andra berörda om

1. avgöranden i konkurrens- och upphandlingsärenden,
2. tillämpningen av konkurrenslagen (1993:20), lagen (2007:1091) om

offentlig upphandling och lagen (2007:1092) om upphandling inom om-
rådena vatten, energi, transporter och posttjänster, och

3. Europeiska gemenskapernas konkurrens- och upphandlingsregler.
Konkurrensverket ska främja ett konkurrensinriktat synsätt och verka för

en enhetlig tillämpning av de nationella upphandlingsreglerna.

Konkurrensverket ska ge länsstyrelserna sådant underlag som de behöver

för sina uppgifter på konkurrensområdet.

9 § Innan Konkurrensverket väcker talan om konkurrensskadeavgift enligt
26 § konkurrenslagen (1993:20) eller talan om en företagskoncentration en-
ligt 34 a eller 36 §§ samma lag, ska den som avses med talan få tillfälle att
yttra sig. Detta gäller dock inte i brådskande fall eller om det annars finns
särskilda skäl.

background image

3

SFS 2007:1117

Samverkan

10 § Konkurrensverket ska sträva efter en effektiv samverkan med myn-
digheter, länsstyrelser och andra berörda aktörer och bör vidare samråda
med de myndigheter som berörs av verkets förslag till åtgärder.

Ledning

11 § Konkurrensverket leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

Rådet för forskningsfrågor

12 § Till Konkurrensverket är ett råd för forskningsfrågor knutet. Rådet
har till uppgift att stimulera forskningen på konkurrens- och upphandlings-
området samt att tillföra verket sådana resultat från utvecklingen främst
inom de ekonomiska och juridiska vetenskaperna som kan ha betydelse för
verksamheten.

Rådet ska delta i beredningen av ärenden om fördelning av medel från an-

slaget för konkurrens- och upphandlingsforskning. Beslut i sådana frågor
fattas av Konkurrensverket efter förslag av rådet.

13 § Rådet för forskningsfrågor består av myndighetschefen, som är ord-
förande, och högst tio andra ledamöter, vilka utses av Konkurrensverket.

Rådet för upphandlingsfrågor

14 § Till Konkurrensverket är ett råd för upphandlingsfrågor knutet. Rå-
dets medlemmar utses av verket bland personer som har erfarenhet av of-
fentlig upphandling eller sakkunskap i upphandlingsfrågor.

Rådet ska utgöra ett forum för erfarenhetsutbyte i fråga om såväl all-

männa upphandlingsfrågor som frågor om behovet av åtgärder för att stödja
utvecklingen mot en effektiv offentlig upphandling.

Anställningar och uppdrag

15 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

16 § Vid Konkurrensverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

17 § I administrativa ärenden ska Konkurrensverket tillämpa personalföre-
trädarförordningen (1987:1101).

background image

4

SFS 2007:1117

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Avgifter

18 § Konkurrensverket får mot ersättning utföra uppdrag åt Regerings-
kansliet, andra myndigheter samt åt kommittéer och utredare.

Konkurrensverket får ta ut avgifter för varor och tjänster med stöd av 4 §

första stycket avgiftsförordningen (1992:191) utan hinder av den begräns-
ning som följer av andra stycket samma paragraf.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1996:353) med instruktion för Konkurrensverket ska upphöra att gälla.

2. Ledamot i Rådet för forskningsfrågor som har utsetts före ikraftträdan-

det kvarstår som sådan ledamot under den tid som han eller hon har utsetts
för.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)