SFS 2007:1118 Förordning med instruktion för Energimarknadsinspektionen

071118.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Energimarknadsinspektionen;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Energimarknadsinspektionens uppgifter är att

1. ansvara för tillsynen, regelgivningen och tillståndsprövningen enligt el-

lagen (1997:857), naturgaslagen (2005:403) med undantag för frågor om
försörjningstrygghet enligt 8 a kap., och lagen (1978:160) om vissa rörled-
ningar,

2. besluta i ärenden som rör myndighetens uppgifter enligt de författ-

ningar som anges i punkt 1,

3. inom sitt verksamhetsområde verka för att el-, gas- och fjärrvärme-

marknadernas funktion och effektivitet förbättras,

4. följa och analysera utvecklingen på el-, gas- och fjärrvärmemarkna-

derna,

5. inom sitt område fullgöra uppgifter som följer av Europaparlamentets

och rådets direktiv 2003/54/EG om gemensamma regler för den inre mark-
naden för el och om upphävande av direktiv 96/92/EG

1, ändrat genom rådets

direktiv 2004/85/EG

2,

6. inom sitt område fullgöra uppgifter som följer av Europaparlamentets

och rådets direktiv 2003/55/EG om gemensamma regler för den inre mark-
naden för naturgas och om upphävande av direktiv 98/30/EG

3, och

7. för Sveriges räkning delta i utvecklingen av marknaderna för el och na-

turgas inom Norden och EU.

Samverkan

2 § Energimarknadsinspektionen ska särskilt samverka med Konkurrens-
verket i frågor som rör marknadsövervakning av de konkurrensutsatta ener-
gimarknaderna.

Ledning

3 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

1 EUT L 176, 15.7.2003, s. 37 (Celex 32003L0054).

2 EUT L 236, 7.7.2004, s. 10 (Celex 32004L0085).

3 EUT L 176, 15.7.2003, s 57 (Celex 32003L0055).

SFS 2007:1118

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1118

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

4 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta
ledamöter.

Anställningar

5 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

6 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

7 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

8 § Energimarknadsinspektionen får ta ut avgifter enligt naturgaslagen
(2005:403).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)