SFS 2007:1119 Förordning med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

071119.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) har till uppgift att på
ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, drift-
säkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem, sälja överföringskapacitet
samt i övrigt bedriva verksamheter som är anknutna till kraftöverföringssys-
temet.

2 § Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet enligt 8 kap. 1 § ellagen
(1997:857) och 1 § förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el samt
enligt 7 kap. 1 § naturgaslagen (2005:403) och 21 § naturgasförordningen
(2006:1043). Svenska kraftnät är även elberedskapsmyndighet enligt el-
beredskapslagen (1997:288).

3 § Svenska kraftnät ska också

1. bygga ut stamnätet för el baserat på samhällsekonomiska lönsamhets-

bedömningar,

2. svara för tillsyn i frågor om driftsäkerhet hos det nationella elsystemet

enligt ellagen (1997:857) och förordningen (1994:1806) om systemansvaret
för el,

3. främja konkurrensen på el- och naturgasmarknaderna,
4. främja forskning, utveckling och demonstration av ny teknik av bety-

delse för verksamheten,

5. svara för beredskapsplaneringen inom sitt verksamhetsområde under

kris- eller krigsförhållanden,

6. bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde,
7. främja dammsäkerheten i landet,
8. främja tele- och datakommunikation genom att installera och använda

teleledningar, främst på stamnätet, samt genom att upplåta nätkapacitet i
dessa,

9. svara för uppgifter som följer av att verket är kontoförande myndighet

enligt lagen (2003:113) om elcertifikat, och

10. handlägga frågor om ursprungsgarantier enligt lagen (2006:329) om

ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el.

SFS 2007:1119

Utkom från trycket
den 7 december 2007

2 SFS 2007:1110�1168

background image

2

SFS 2007:1119

4 § I krig eller när regeringen annars bestämmer är det Svenska kraftnäts
uppgift att i samverkan med övriga totalförsvarsmyndigheter tillgodose sam-
hällets behov av elkraft genom att planera, leda och samordna elförsörjning-
ens resurser.

När förbrukningsreglering av el införts har Svenska kraftnät till uppgift

att, i den utsträckning regeringen föreskriver, svara för långsiktig planering
och inriktning av elproduktionen.

5 § Svenska kraftnät ska i fråga om dammsäkerhet

1. följa och medverka i utvecklingen i landet,
2. verka för att möjligheterna att minska skador till följd av höga flöden

utvecklas och tas till vara,

3. regelbundet rapportera till regeringen om utvecklingen och vid behov

föreslå åtgärder,

4. uppmärksamma behovet av forskning,
5. svara för tillsynsvägledning enligt förordningen (1998:900) om tillsyn

enligt miljöbalken, och

6. vid behov samråda med berörda myndigheter och organisationer.

Affärsverkskoncernen

6 § Svenska kraftnät och de företag där staten genom Svenska kraftnät
direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande bildar tillsammans en
affärsverkskoncern.

Ledning

7 § Myndigheten leds av en styrelse.

8 § Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter. I styrelsen ingår dessutom
myndighetschefen och personalföreträdarna vid verket.

9 § Styrelsen ansvarar för att statens intressen som ägare tas till vara i
affärsverkskoncernens företag och i andra företag där Svenska kraftnät för-
valtar statens aktier eller andelar.

10 § Styrelsen ska särskilt

1. ägna sig åt den långsiktiga planeringen inom koncernen,
2. bestämma hur rapportering och samordning mellan Svenska kraftnät

och koncernens företag ska ske,

3. svara för att de krav beaktas som ställs på verksamheten med hänsyn

till totalförsvaret, energipolitiken, regionalpolitiken och miljöpolitiken, och

4. se till att regeringen får det underlag som den behöver för att ta ställ-

ning till omfattningen och inriktningen av verksamhetens olika delar.

Organisation

11 § Det ingår i generaldirektörens uppgifter att inom verksamheten El-
beredskap själv avgöra ärenden om föreskrifter, ålägganden och övriga ären-
den som rör delfunktionen Elförsörjning.

background image

3

SFS 2007:1119

12 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sam-
manträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mel-
lan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt får generaldirektören ensam avgöra

ärendet. Ett sådant beslut ska anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Särskilda organ

13 § Vid Svenska kraftnät ska det finnas ett råd som har insyn i verksam-
heten med elberedskap (insynsråd). Rådet har till uppgift att bevaka det öv-
riga totalförsvarets och elföretagens intressen i frågor om elberedskap. Rådet
ska ges tillfälle att yttra sig i frågor av principiell eller större betydelse som
rör inriktning på beredskapsåtgärder, föreskrifter och ålägganden om bered-
skapsåtgärder.

Rådet ska bestå av högst tolv ledamöter.

14 § Vid Svenska kraftnät ska det finnas ett råd som ska biträda affärs-
verket i arbetet med dammsäkerhetsfrågor (Dammsäkerhetsrådet).

Medelsförvaltning

15 § Svenska kraftnäts medel får användas för de ändamål som regeringen
har fastställt i investeringsplanen och de övriga föreskrifter som avser
Svenska kraftnäts verksamhet.

16 § Svenska kraftnäts medel får inte lånas ut till företag i affärsverkskon-
cernen utan regeringens medgivande i varje särskilt fall.

Extern revision

17 § Styrelsen ska se till att Riksrevisionen får de uppgifter som behövs
för revisionen av affärsverkskoncernen.

Anställningar och uppdrag

18 § Generaldirektören är myndighetschef.

19 § Regeringen utser ordförande och vice ordförande i styrelsen.

20 § Svenska kraftnät ska bestämma antalet ledamöter samt utse ledamö-
terna och ordföranden i Dammsäkerhetsrådet.

Personalansvarsnämnd

21 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

22 §

Svenska kraftnät ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

background image

4

SFS 2007:1119

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

23 § När Svenska kraftnät avser att söka personal från företag inom affärs-
verkskoncernen tillämpas inte förordningen (1984:819) om statliga plats-
anmälningar.

Avgifter

24 § Svenska kraftnät får i affärsverksamheten ta ut avgifter, besluta om
avgifternas storlek och disponera inkomsterna. Verket får även disponera in-
komster från offentligrättsliga avgifter.

Undantag från myndighetsförordningen

25 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

12 § om vem som ska avgöra brådskande ärenden,
29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1991:2013) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät ska upphöra
att gälla.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)