SFS 2007:1120 Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

071120.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i patentkungörelsen (1967:838);

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen (1967:838)

1

dels att 8 och 55 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 17 b, 38, 38 b, 38 c, 38 e, 52 a och 56 §§ ska ha följande lydelse.

17 b §

2 Har en deposition gjorts, ska sökanden inom sexton månader från

den dag då ansökningen gjordes eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken
prioritet begärs lämna Patentverket skriftlig uppgift om den institution hos
vilken depositionen har gjorts och det nummer som institutionen har åsatt
depositionen. I fråga om internationella patentansökningar får uppgifterna
inom samma frist lämnas till världsorganisationens för den intellektuella
äganderätten internationella byrå.

Gör sökanden framställning om att handlingarna rörande patentansök-

ningen ska hållas tillgängliga tidigare än som följer av 22 § första och andra
styckena patentlagen, ska de uppgifter som avses i första stycket lämnas se-
nast tillsammans med framställningen. Gör sökanden beträffande internatio-
nell patentansökan framställning om tidigare publicering av ansökningen en-
ligt artikel 21.2.b i konventionen om patentsamarbete, ska uppgifterna läm-
nas senast tillsammans med framställningen om publicering.

Har en deposition överförts från en internationell depositionsmyndighet

till en annan enligt regel 5.1 i tillämpningsföreskrifterna till Budapestöver-
enskommelsen, ska sökanden underrätta Patentverket om detta och om det
nya nummer som depositionen har åsatts.

Patentverket får som bevis om att de uppgifter som avses i första och

tredje styckena är riktiga infordra kopia av det kvitto som institutionen har
utfärdat på depositionen.

38 §

3 Patentregistret och det diarium som avses i 7 § förs med hjälp av au-

tomatiserad behandling. Registren ska hållas tillgängliga hos Patentverket.

38 b §

4 De register som avses i 38 § ska ge offentlighet åt den information

som ingår i registren.

I fråga om personuppgifter ska registren ha till ändamål att tillhandahålla

uppgifter för

1 Kungörelsen omtryckt 1991:1331.

2 Senaste lydelse 1993:197.

3 Senaste lydelse 2001:774.

4 Senaste lydelse 2001:774.

SFS 2007:1120

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1120

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

1. affärsverksamhet, kreditgivning, försäkringsgivning eller annan allmän

eller enskild verksamhet där den registrerade informationen utgör underlag
för prövningar eller beslut,

2. förvärv, upplåtelse eller avyttring av egendom som registreras eller av

verksamhet som har anknytning till sådan egendom,

3. aktualisering, komplettering eller kontroll av information som finns i

kund- eller medlemsregister eller liknande register,

4. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande in-

ternationellt åtagande, eller

5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller

annan författning och

a) som avser verksamhet som har anknytning till egendom som registre-

ras,

b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till registrerad informa-

tion, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.

38 c §

5 Patentverket är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen

(1998:204) för de register som avses i 38 §.

38 e §

6 Patentverket får för de ändamål som anges i 38 b § medge direktåt-

komst till de register som avses i 38 §.

52 a §

7 Patentverket ser till att bevis om tidigare patentansökan hos verket,

i enlighet med regel 17.1.b i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om
patentsamarbete, överförs till den internationella byrå som nämns i 17 b §.

56 §

8 Patentverket ska i enlighet med konventionen om patentsamarbete

och tillämpningsföreskrifterna till denna vidarebefordra en mottagen inter-
nationell patentansökan till den internationella byrå som nämns i 17 b §, om
inte något annat följer av lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2001:774.

6 Senaste lydelse 2001:774.

7 Senaste lydelse 1999:139.

8 Senaste lydelse 2007:519.