SFS 2007:1121 Förordning med instruktion för Elsäkerhetsverket

071121.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Elsäkerhetsverket;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Elsäkerhetsverket är förvaltningsmyndighet för tekniska säkerhetsfrå-
gor på elområdet. De övergripande målen för verksamheten är att förebygga
skador orsakade av elektricitet på person och egendom samt störningar på
radiokommunikation och näringsverksamhet inom området elektromagne-
tisk kompatibilitet (EMC). Verket ska svara för att bygga upp, upprätthålla
och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och elektrisk
materiel samt medverka till en tillfredsställande elektromagnetisk kompati-
bilitet.

Verket ska också följa den internationella utvecklingen och främja

svenskt deltagande i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde.

2 § Med stöd av bestämmelser i lag eller annan författning meddelar El-
säkerhetsverket behörighet att utföra elinstallationsarbete samt är tillsyns-
myndighet för personer med sådan behörighet och för elektriska stark-
strömsanläggningar och elektriskt materiel.

3 § I fråga om det yrke som regleras i elinstallatörsförordningen
(1990:806) ska Elsäkerhetsverket vara behörig myndighet enligt Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer

1, ändrat genom rådets direktiv

2006/100/EG

2.

Samverkan

4 § Verket ska samverka med berörda myndigheter och med näringslivs-,
arbetstagar- och andra intresseorganisationer.

Ledning

5 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

1 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22 (Celex 32005L0036).

2 EUT L 363, 20.12.2006, s. 141 (Celex 32006L0100).

SFS 2007:1121

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1121

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

6 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd, Elsäkerhetsrådet, som
utöver generaldirektören, består av högst nio ledamöter.

7 § Elsäkerhetsrådet har till uppgift att biträda verket i frågor om elsäker-
het och ska ha insyn i myndighetens verksamhet. Elsäkerhetsrådet ska höras
över verkets förslag till föreskrifter.

Anställningar och uppdrag

8 § Generaldirektören är myndighetschef.

9 § Endast den som är svensk medborgare får inneha eller utöva anställ-
ning som chef inom verkets organisation för anläggningstillsyn.

Personalansvarsnämnd

10 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

11 § Elsäkerhetsverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1992:1139) med instruktion för Elsäkerhetsverket ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)