SFS 2007:1122 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

071122.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 29 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

dels att 3 kap. 19 §, 8 kap. 14 §, 24 kap. 14 §, 42 kap. 15 a §, 48 kap. 15

och 18 §§ och 53 kap. 2 och 6 §§ samt rubriken närmast före 53 kap. 2 § ska
ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 44 kap. 40 §, samt närmast

före 44 kap. 40 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

19 §

2 Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för kapitalvinst på

sådana tillgångar och förpliktelser som avses i andra stycket, om han vid nå-
got tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregå-
ende tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats
här. Skattskyldigheten gäller oavsett i vilket inkomstslag kapitalvinsten ska
tas upp. Skattskyldigheten gäller också belopp som motsvarar en kapital-
vinst och som enligt 51 kap. 3 och 4 §§ ska tas upp i inkomstslaget närings-
verksamhet.

Skattskyldigheten enligt första stycket omfattar delägarrätter enligt

48 kap. 2 §, andelar i svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade
juridiska personer. Andelar i investeringsfonder omfattas dock inte.

Vid tillämpningen av denna paragraf gäller att
1. delägarrätter som getts ut av ett utländskt företag eller andelar i en i ut-

landet delägarbeskattad juridisk person bara omfattas om de förvärvats un-
der tiden som den skattskyldige har varit obegränsat skattskyldig i Sverige,
och

2. delägarrätter och andelar som har ersatt delägarrätter eller andelar som

avses i 1 ska anses förvärvade vid samma tidpunkt som det ursprungliga för-
värvet.

Vad som sägs i tredje stycket tillämpas inte i fråga om delägarrätter som

getts ut av ett utländskt företag eller andelar i en i utlandet delägarbeskattad
juridisk person som har ersatt svenska delägarrätter och andelar i svenska
handelsbolag.

1 Prop. 2007/08:12, bet. 2007/08:SkU6, rskr. 2007/08:42.

2 Senaste lydelse 2006:619.

SFS 2007:1122

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1122

8 kap.

14 § Ersättningar som betalas ut på grund av kapitalförsäkring är skatte-
fria.

Av 44 kap. 40 § framgår att en kapitalvinst vid avyttring av en kapitalför-

säkring inte ska tas upp.

24 kap.

14 §

3 Andelen ska vara en kapitaltillgång och uppfylla någon av följande

förutsättningar:

1. Andelen är inte marknadsnoterad.
2. Det sammanlagda röstetalet för ägarföretagets samtliga andelar i det

ägda företaget motsvarar tio procent eller mer av röstetalet för samtliga an-
delar i företaget.

3. Innehavet av andelen betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget

eller av ett företag som med hänsyn till äganderättsförhållanden eller organi-
satoriska förhållanden kan anses stå det nära.

Andelen ska anses vara marknadsnoterad även om marknadsnoteringen

har upphört i anslutning till inledandet av ett förfarande om inlösen, fusion,
fission, likvidation eller konkurs.

En andel i ett privatbostadsföretag anses inte näringsbetingad.

42 kap.

15 a §

4 Utdelning och kapitalvinst på följande aktier och andelar tas upp

till fem sjättedelar:

� aktier i svenska aktiebolag,
� andelar i svenska ekonomiska föreningar som inte är kooperativa, och
� andelar i utländska juridiska personer, om inkomstbeskattningen av den

utländska juridiska personen är jämförlig med inkomstbeskattningen enligt
denna lag av ett svenskt företag, som inte är en kooperativ förening, med
motsvarande inkomster.

Första stycket tillämpas inte om
� företaget är marknadsnoterat,
� företaget har varit marknadsnoterat men marknadsnoteringen har upp-

hört i anslutning till inledandet av ett förfarande om inlösen, fusion, fission,
likvidation eller konkurs,

� företaget under det räkenskapsår som beslutet om utdelning avser eller

under något av de fyra föregående räkenskapsåren, direkt eller genom dot-
terföretag, har ägt aktier med en röst- eller kapitalandel på tio procent eller
mer i ett svenskt marknadsnoterat aktiebolag eller en marknadsnoterad ut-
ländsk juridisk person,

� företaget är ett privatbostadsföretag,
� andelarna är kvalificerade, eller
� en kapitalvinst ska tas upp som överskott av passiv näringsverksamhet

enligt 49 a kap.

3 Senaste lydelse 2003:224.

4 Senaste lydelse 2006:619.

background image

3

SFS 2007:1122

Ett företag anses marknadsnoterat om någon andel i företaget är mark-

nadsnoterad.

44 kap.

Undantag från skatteplikt för kapitalförsäkringar

40 § En kapitalvinst som uppkommer vid avyttring av en kapitalförsäkring
ska inte tas upp.

48 kap.

15 §

5 För marknadsnoterade delägarrätter får omkostnadsbeloppet bestäm-

mas till 20 procent av ersättningen vid avyttringen sedan utgifter i samband
med denna dragits av. Detta gäller dock inte terminer och optioner och inte
heller sådana teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter och säljrätter som
avses i 13 §.

Första stycket tillämpas även på delägarrätter om de har varit marknads-

noterade men marknadsnoteringen har upphört i anslutning till inledandet av
ett förfarande om inlösen, fusion, fission, likvidation eller konkurs.

18 §

6 Sammanläggning eller delning av investeringsfonder enligt 8 kap.

1 § lagen (2004:46) om investeringsfonder ska inte leda till att kapitalvinster
tas upp hos delägarna.

Efter en sådan ombildning anses som anskaffningsutgift för de nya ande-

larna det sammanlagda omkostnadsbelopp som skulle ha använts om de
äldre andelarna hade avyttrats. Om en fond delas och den skattskyldige får
andelar i mer än en nybildad fond, ska det sammanlagda omkostnadsbelop-
pet fördelas på de nya andelarna i förhållande till dessa nybildade fonders
värde vid delningen.

Vad som sägs i första och andra styckena gäller även sådana utländska in-

vesteringsfonder som har bildats i enlighet med rådets direktiv 85/611/EEG
av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar
som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper
(fondföretag)

7, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv

2005/1/EG

8, och som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet om sammanläggningen eller delningen har skett i enlighet
med lagstiftningen i den berörda staten.

53 kap.

�verlåtelser till aktiebolag, ekonomiska föreningar, svenska handelsbolag
eller i utlandet delägarbeskattade juridiska personer

2 § Bestämmelserna i 3�5 §§ gäller om en fysisk person överlåter en till-
gång utan ersättning eller mot ersättning som understiger såväl tillgångens
marknadsvärde som omkostnadsbelopp om överlåtelsen sker till ett företag

5 Senaste lydelse 2005:1142.

6 Senaste lydelse 2004:66.

7 EGT L 375, 31.12.1985 s. 3 (Celex 31985L0611)

8 EUT L 79, 24.3.2005, s. 9 (Celex 32005L0001).

background image

4

SFS 2007:1122

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
och företaget är ett aktiebolag, en ekonomisk förening, ett svenskt handels-
bolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person, som överlåtaren
eller någon närstående till överlåtaren, direkt eller indirekt, äger andelar i.

Bestämmelserna i 3�5 §§ gäller också om ett svenskt handelsbolag som

har en fysisk person som delägare överlåter en näringsfastighet eller närings-
bostadsrätt utan ersättning eller mot ersättning som understiger såväl till-
gångens marknadsvärde som omkostnadsbelopp om överlåtelsen sker till ett
företag som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området, och företaget är ett aktiebolag, en ekonomisk förening, ett svenskt
handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person som den fy-
siska personen eller någon närstående till honom, direkt eller indirekt, äger
andelar i.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller dock inte överlåtelser som omfat-

tas av bestämmelserna i 6�8 §§.

6 § Bestämmelserna i 7 och 8 §§ gäller om en fysisk person överlåter en
tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger tillgångens
marknadsvärde till

1. en utländsk juridisk person som hör hemma i en stat utanför Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet och som överlåtaren eller någon närstående
till överlåtaren, direkt eller indirekt, äger andelar i, eller

2. ett sådant aktiebolag, en sådan ekonomisk förening, ett sådant svenskt

handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person som en ut-
ländsk juridisk person som avses i 1, direkt eller indirekt, äger andelar i.

Bestämmelserna i 7 och 8 §§ gäller också om ett svenskt handelsbolag

som har en fysisk person som delägare överlåter en näringsfastighet eller nä-
ringsbostadsrätt utan ersättning eller mot ersättning som understiger till-
gångens marknadsvärde till

1. en utländsk juridisk person som hör hemma i en stat utanför Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet och som den fysiska personen eller någon
närstående till honom, direkt eller indirekt, äger andelar i, eller

2. ett sådant aktiebolag, en sådan ekonomisk förening, ett sådant svenskt

handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person som en ut-
ländsk juridisk person som avses i 1, direkt eller indirekt, äger andelar i.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. De nya bestämmelserna tillämpas på avyttringar och överlåtelser samt

sammanläggningar och delningar som skett efter den 31 december 2007.

3. De nya bestämmelserna tillämpas på utdelning som lämnats efter den

31 december 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Christina Eng
(Finansdepartementet)