SFS 2007:1124 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

071124.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 29 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i skattebetalningslagen

(1997:483) ska införas en ny paragraf, 8 kap. 25 §, samt närmast före 8 kap.
25 § en ny rubrik av följande lydelse.

8 kap.

Förmån av hushållsarbete

25 §

2 Vid beräkningen av skatteavdrag ska hänsyn inte tas till sådan för-

mån av hushållsarbete som avses i 4 § lagen (2007:346) om skattereduktion
för hushållsarbete om arbetet har utförts av innehavare av F-skattsedel eller
motsvarande handling enligt 5 § 2 samma lag. Detta gäller dock endast för-
mån upp till ett värde av 100 000 kronor per inkomstår.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången för

skattepliktig förmån av hushållsarbete som kommit den skattskyldige till del
efter den 31 december 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2007/08:13, bet. 2007/08:SkU7, rskr. 2007/08:43.

2 Tidigare 8 kap. 25 § upphävd genom 2002:314.

SFS 2007:1124

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007