SFS 2007:1125 Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

071125.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter;

utfärdad den 29 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2001:1227) om själv-

deklarationer och kontrolluppgifter ska införas två nya paragrafer, 3 kap.
26 § och 11 kap. 9 §, samt närmast före 3 kap. 26 § och 11 kap. 9 § nya rub-
riker av följande lydelse.

3 kap.

Skattereduktion för förmån av hushållsarbete

26 § Den som begär skattereduktion för förmån av hushållsarbete enligt la-
gen (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete ska lämna uppgift om
underlaget för skattereduktionen.

11 kap.

Skattereduktion för förmån av hushållsarbete

9 §

2 Kontrolluppgift ska lämnas om underlag för skattereduktion avseende

sådan förmån som avses i 4 § lagen (2007:346) om skattereduktion för hus-
hållsarbete om arbetet utförs av innehavare av F-skattsedel eller motsva-
rande handling enligt 5 § 2 samma lag.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som

utgett förmånen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången vid

2009 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2007/08:13, bet. 2007/08:SkU7, rskr. 2007/08:43.

2 Tidigare 11 kap. 9 § upphävd genom 2006:1349.

SFS 2007:1125

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007