SFS 2007:1126 Förordning om ändring i förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

071126.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:1244) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 2 § förordningen (2001:1244) om själv-

deklarationer och kontrolluppgifter ska ha följande lydelse.

3 kap.

2 §

1 Skatteverket ska på den blankett för den allmänna självdeklarationen

som sänds till den skattskyldige förtrycka följande uppgifter, grundade på
innehållet i inkomna kontrolluppgifter och övriga av verket kända uppgifter:

1. sådana identifikationsuppgifter som anges i 2 kap. 1 §,
2. uppgifter som behövs för att bestämma om den skattskyldige ska sam-

beskattas eller inte,

3. intäkter i inkomstslaget tjänst samt intäkter och kostnader i inkomstsla-

get kapital,

4. avdrag för avgift för pensionsförsäkring och för inbetalning på pen-

sionssparkonto,

5. uppgifter som behövs för beräkning av fastighetsskatt enligt lagen

(1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

6.

skattepliktiga tillgångar och avdragsgilla skulder enligt lagen

(1997:323) om statlig förmögenhetsskatt om beskattningsbar förmögenhet
kan antas uppkomma, samt

7. uppgift om underlag för skattereduktion för förmån av sådant hushålls-

arbete som avses i 4 § lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållsar-
bete.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första

gången vid 2009 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2003:1034.

SFS 2007:1126

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007