SFS 2007:1127 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

071127.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 29 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 1 c § sekretesslagen

(1980:100)

2 ska ha följande lydelse.

7 kap.

1 c §

3

Sekretess gäller, om inte annat följer av 2 §, inom hälso- och sjuk-

vården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhål-
landen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
eller någon närstående till den enskilde lider men. Detsamma gäller i annan
medicinsk verksamhet, såsom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk undersök-
ning, insemination, befruktning utanför kroppen, fastställande av könstillhö-
righet, abort, sterilisering, kastrering, omskärelse, åtgärder mot smittsamma
sjukdomar och ärenden hos nämnd med uppgift att bedriva patientnämnds-
verksamhet.

Sekretess enligt första stycket gäller också i sådan verksamhet hos myn-

dighet som innefattar omprövning av beslut i eller särskild tillsyn över all-
män eller enskild hälso- och sjukvård.

Sekretess gäller i verksamhet som avser omhändertagande av patientjour-

nal inom enskild hälso- och sjukvård för uppgift om enskilds hälsotillstånd
eller andra personliga förhållanden. Utan hinder av sekretessen får uppgift
lämnas till hälso- och sjukvårdspersonal om uppgiften behövs för vård eller
behandling och det är av synnerlig vikt att uppgiften lämnas.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
En landstingskommunal eller kommunal myndighet som bedriver verk-

samhet som avses i första stycket får lämna uppgift till annan sådan myndig-
het för forskning och framställning av statistik eller för administration på
verksamhetsområdet, om det inte kan antas att den enskilde eller någon när-
stående till den enskilde lider men om uppgiften röjs. Vidare får utan hinder
av sekretessen uppgift lämnas till enskild enligt vad som föreskrivs i lagen
(1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i
brottmål, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen
(2004:168), 6 och 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. samt
lagen (2006:496) om blodsäkerhet.

1 Prop. 2007/08:2, bet. 2007/08:SoU6, rskr. 2007/08:35.

2 Lagen omtryckt 1992:1474.

3 Senaste lydelse 2006:854.

SFS 2007:1127

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1127

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)