SFS 2007:1128 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)

071128.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i läkemedelslagen (1992:859);

utfärdad den 29 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i läkemedelslagen (1992:859)

ska införas en ny paragraf, 16 a §, av följande lydelse.

16 a §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Läkemedelsver-

ket får meddela föreskrifter om

1. framställning, förvaring, distribution och import av blod och blodkom-

ponenter avsedda att användas som råvara vid tillverkning av läkemedel, och

2. tillverkning och import av läkemedel som innehåller blod eller blod-

komponenter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2007/08:2, bet. 2007/08:SoU6, rskr. 2007/08:35.

2 Jfr kommissionens direktiv 2005/61/EG av den 30 september 2005 om genomför-
ande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/98/EG i fråga om krav på spår-
barhet och rapportering av allvarliga biverkningar och avvikande händelser (EUT L
256, 1.10.2005, s. 32, Celex 32005L0061).

SFS 2007:1128

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007