SFS 2007:1131 Förordning om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

071131.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:562) med vissa
bemyndiganden för Försäkringskassan;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1998:562) med vissa bemyn-

diganden för Försäkringskassan ska ha följande lydelse.

4 §

1

Försäkringskassan får meddela föreskrifter om den procentsats som

sjukförsäkringsavgiften ska uppgå till

� enligt 3 kap. 17 § socialavgiftslagen (2000:980) när sjukpenningförsäk-

ringen, enligt 3 kap. 11 § lagen om allmän försäkring, gäller med karenstid,

� enligt 3 § lagen (2002:221) om konvention om social trygghet mellan

Sverige och Kanada, och

� enligt 2 § lagen (2004:1192) om konvention mellan Sverige och Ameri-

kas förenta stater om social trygghet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2004:902.

SFS 2007:1131

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007