SFS 2007:1132 Förordning med instruktion för Statens institutionsstyrelse

071132.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens institutionsstyrelse;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Statens institutionsstyrelse ansvarar för sådana hem som avses i 12 §

lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (särskilda
ungdomshem) samt 22 och 23 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare
i vissa fall (LVM-hem).

2 §

Myndigheten ska särskilt svara för

1. planering, ledning och drift av samt tillsyn över de särskilda ungdoms-

hemmen och LVM-hemmen,

2. anvisning av platser till hemmen,
3. ekonomisk styrning, resultatuppföljning och kontroll,
4. metodutveckling, forskning och utvecklingsarbete.

3 §

Myndigheten får mot avgift utföra uppdrag åt kommuner och landsting

i samband med avgiftning av missbrukare, utslussning, eftervård eller andra
insatser som anknyter till verksamheten vid sådana hem som anges i 1 §.
Myndigheten får också mot avgift tillhandahålla sådana varor och tjänster
som produceras huvudsakligen av intagna som ett led i verksamheten vid så-
dana hem som anges i 1 §.

4 §

Myndigheten ska utforma sin verksamhet så att den utgår från flickors

och pojkars samt kvinnors och mäns villkor och behov. Individbaserad sta-
tistik ska presenteras och analyseras med kön som övergripande indelnings-
grund, om det inte finns skäl mot detta.

5 §

Myndigheten ska inför beslut eller andra åtgärder som kan röra barn

bedöma konsekvenserna för barn och därvid ta särskild hänsyn till barns
bästa.

Ledning

6 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

SFS 2007:1132

Utkom från trycket
den 7 december 2007

3 SFS 2007:1110�1168

background image

2

SFS 2007:1132

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

7 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio

ledamöter.

Anställningar och uppdrag

8 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

9 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

11 §

Myndigheten får årligen fastställa avgifter enligt 6 kap. 3 § tredje

stycket socialtjänstlagen (2001:453).

Myndigheten får bestämma storleken på avgifterna enligt 3 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1996:610) med instruktion för Statens institutionsstyrelse ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)