SFS 2007:1133 Förordning om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden

071133.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:484) om
Allmänna arvsfonden;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:484) om Allmänna

arvsfonden

dels att 5 § ska upphöra att gälla,
dels att 2 och 6 §§ ska ha följande lydelse.

2 §

Myndigheten leds av en nämnd.

Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och högst fem

andra ledamöter. Ledamöterna utses för högst två år med möjlighet till nytt
förordnande.

6 §

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på Arvsfondsdelegationen:

7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,
8 § om arbetsgivarpolitik,
15 § om beslutförhet, och
20 § tredje stycket om beslut utan föredragning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

SFS 2007:1133

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007