SFS 2007:1134 Förordning med instruktion för Myndigheten för handikappolitisk samordning

071134.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Myndigheten för
handikappolitisk samordning;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) har till

uppgift att samordna arbetet inom det handikappolitiska området.

Myndigheten har till uppgift att främja ett strategiskt och effektivt genom-

förande av den nationella handikappolitiken.

2 §

Myndigheten ska

� ansvara för att övergripande samordna genomförandet av handikappoli-

tiken samt stödja och aktivt stimulera och förmå aktörer på olika nivåer i
samhället att beakta de handikappolitiska målen i sin verksamhet,

� genom stöd och samordning bidra till att de myndigheter som har ett

särskilt ansvar för handikappfrågor utvecklar sitt arbete med att genomföra
handikappolitiken,

� följa de statliga myndigheterna i deras arbete enligt förordningen

(2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av
handikappolitiken,

� bistå regeringen med det underlag som behövs för att få till stånd en ef-

fektiv styrning av det handikappolitiska arbetet,

� analysera lämpliga åtgärder för att komma till rätta med problem inom

området och bedöma vilka åtgärder som är mest effektiva utifrån de mål som
ska uppnås,

� bevaka och rapportera om den internationella utvecklingen inom områ-

det och genom sitt samordningsarbete bidra till att Sverige uppfyller sina
åtaganden inom ramen för skyddet av mänskliga rättigheter,

� följa och bevaka Europeiska unionens insatser inom olika samhällsom-

råden och analysera och beskriva vilka konsekvenser dessa kan få för perso-
ner med funktionshinder.

3 §

Myndigheten ska särskilt

� integrera ett barnperspektiv och ett genusperspektiv i sitt utvärderings-

och analysarbete,

SFS 2007:1134

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1134

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

� bidra till kunskapsutveckling genom att initiera forskning, ansvara för

utbildningar och informationsinsatser samt förmedla erfarenheter och goda
exempel,

� stimulera och skapa forum för ökat erfarenhetsutbyte mellan olika aktö-

rer samt vidareutveckla metoder för att integrera handikapperspektivet i pro-
cesser och organisationer,

� samarbeta med andra myndigheter som ansvarar för central samordning

av andra tvärsektoriella politikområden.

Det ingår även i myndighetens uppgifter gentemot andra myndigheter att

upphandla vissa varor och tjänster på tillgänglighetsområdet.

Ledning

4 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

5 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sex

ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Undantag från myndighetsförordningen

7 §

Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2005:1073) med instruktion för Myndigheten för handikappolitisk samord-
ning (Handisam) ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)