SFS 2007:1135 Förordning om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

071135.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om årliga avgifter för finansiering av
Finansinspektionens verksamhet;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om årliga avgifter som ska
betalas för Finansinspektionens verksamhet. Avgifterna ska finansiera den
verksamhet som drivs av inspektionen med undantag för

1. sådan verksamhet som finansieras med stöd av
a) avgiftsförordningen (1992:191), eller
b) förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos

Finansinspektionen, och

2. sådan verksamhet som fullgörs enligt förordningen (2006:942) om kris-

beredskap och höjd beredskap.

2 § Avgifterna enligt denna förordning ska uppgå till ett belopp som mot-
svarar Finansinspektionens årliga kostnader för den verksamhet som enligt
1 § ska finansieras med avgifterna.

Avgifterna ska redovisas mot inkomsttitel på det sätt som beslutas i regle-

ringsbrev för Finansinspektionen.

3 § Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i

� 31 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
� 73 § lagen (1972:262) om understödsföreningar,
� 39 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,
� 19 kap. 15 § försäkringsrörelselagen (1982:713),
� 6 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
� 15 § lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank,
� 13 § lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell

verksamhet,

� 10 kap. 9 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjäns-

tepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

� 10 § lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensions-

myndigheten,

� 9 kap. 1 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
� 5 kap. 8 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),

SFS 2007:1135

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1135

� 26 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av

finansiella instrument,

� 6 kap. 19 § lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,
� 5 kap. 7 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
� 10 kap. 1 § andra stycket lagen (2004:46) om investeringsfonder,
� 13 kap. 16 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� 22 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� 20 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med

finansiella instrument,

� 7 kap. 7 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
� 7 kap. 13 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på ak-

tiemarknaden,

� 6 kap. 10 § första stycket lagen (2006:531) om särskild tillsyn över fi-

nansiella konglomerat,

� 10 kap. 20 § första stycket lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och

stora exponeringar, och

� 23 kap. 12 och 13 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Beräkning och uttag av avgifter

4 § Avgifterna från de fysiska personer, företag och myndigheter som
anges i 6�18 §§ ska ge Finansinspektionen full kostnadstäckning för respek-
tive avgiftsgrupp, om inte något annat anges i denna förordning. Med full
kostnadstäckning avses att varje avgiftsgrupp ska svara för både direkta
kostnader och den andel av indirekta kostnader som går att hänföra till grup-
pen. Med avgiftsgrupp avses en sådan grupp av fysiska personer, företag el-
ler myndigheter som anges i 6�18 §§.

5 § För varje avgiftsgrupp som anges i 6�10 §§ ska Finansinspektionen
beräkna ett sammanlagt avgiftsbelopp som baseras på dels gruppens andel
av inspektionens kostnader det närmast föregående kalenderåret, dels de
kostnader som inspektionen har beräknat för det aktuella kalenderåret.

Finansinspektionen ska fördela det sammanlagda avgiftsbeloppet för res-

pektive avgiftsgrupp på de företag som ingår i gruppen. Balansomslutningen
vid utgången av det närmast föregående räkenskapsåret ska utgöra grund för
fördelningen. Varje företag i gruppen ska betala en avgift som är proportio-
nell i förhållande till företagets storlek.

Den lägsta avgiften är 20 000 kr, om inte något annat anges i denna för-

ordning.

Avgiftsgrupper

Huvudgrupper

Avgiftsgrupp 1 � Banker och värdepappersbolag

6 § Avgift beräknad enligt 5 § ska betalas av svenska företag, om de har
tillstånd att driva

1. bankrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

eller

background image

3

SFS 2007:1135

2. värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarkna-

den och är värdepappersbolag.

Avgiftsgrupp 2 � Kreditmarknadsföretag m.fl.

7 § Avgift beräknad enligt 5 § ska betalas av svenska företag, om de har
tillstånd att driva

1. verksamhet enligt lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskas-

san,

2. verksamhet enligt lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteks-

bank,

3. verksamhet enligt lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska

pengar, eller

4. finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansie-

ringsrörelse.

Lägsta avgift ska betalas av
1. Svenska skeppshypotekskassan,
2. Sveriges allmänna hypoteksbank, och
3. institut för elektroniska pengar.

Avgiftsgrupp 3 � Försäkringsföretag, understödsföreningar m.fl.

8 § Avgift beräknad enligt 5 § ska betalas av svenska företag, om de har
tillstånd att driva

1. verksamhet enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar, eller
2. verksamhet enligt försäkringsrörelselagen (1982:713).
Den lägsta avgiften är 5 000 kr för
1. understödsföreningar som inte är tjänstepensionsinstitut, och
2. lokala försäkringsbolag som tillhör kategorin mindre, lokala bolag.
Understödsföreningar som har undantag enligt 2 § andra stycket lagen om

understödsföreningar (begränsad tillsyn), ska inte betala någon avgift.

Avgiftsgrupp 4 � Centrala värdepappersförvarare, börser och
clearingorganisationer

9 § Avgift beräknad enligt 5 § ska betalas av svenska företag, om de har
tillstånd att driva

1. verksamhet enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella in-

strument,

2. reglerad marknad enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

eller

3. clearingverksamhet enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Avgiftsgrupp 5 � Fondbolag

10 § Avgift enligt 5 § ska betalas av svenska företag, om de har tillstånd
att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och
är fondbolag.

background image

4

SFS 2007:1135

I stället för balansomslutningen ska det sammanlagda värdet av de fonder

som fondbolagen förvaltar vid utgången av det närmast föregående räken-
skapsåret utgöra grund för fördelningen enligt 5 § andra stycket.

Försäkringsförmedlare

11 § Försäkringsförmedlare som är en fysisk person och registrerad enligt
2 kap. 3 eller 4 § eller 5 kap. 2 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling
ska betala en avgift på 1 000 kr.

Försäkringsförmedlare som är en juridisk person och registrerad enligt

2 kap. 3 eller 4 § eller 5 kap. 2 § lagen om försäkringsförmedling ska betala
en avgift på 1 000 kr för varje anställd som den 31 december närmast före-
gående år utövade försäkringsförmedling eller sådan sidoverksamhet som
avses i 2 kap. 5 § första stycket 15 lagen (2007:528) om värdepappersmark-
naden för den juridiska personens räkning. Lägsta avgift för den juridiska
personen är 1 000 kr.

Andra stycket gäller inte, om den juridiska personen ska betala avgift en-

ligt någon annan bestämmelse i denna förordning.

12 § Försäkringsföretag som avses i 2 kap. 4 § lagen (2005:405) om för-
säkringsförmedling ska betala en avgift på 3 000 kr.

Första stycket gäller inte, om försäkringsföretaget ska betala avgift enligt

någon annan bestämmelse i denna förordning.

Vissa pensionsstiftelser

13 § Pensionsstiftelse som avses i 9 a § lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m. ska betala en avgift på 5 000 kr.

Valutaväxling, betalningsöverföring och annan finansiell verksamhet

14 § Fysiska och juridiska personer som är anmälda enligt lagen
(1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet ska
betala en avgift på 1 000 kr för fysiska personer och 10 000 kr för juridiska
personer.

Inlåningsverksamhet

15 § Företag som är registrerade enligt lagen (2004:299) om inlånings-
verksamhet ska betala en avgift på 20 000 kr.

Vissa emittenter

16 §

Emittenter som ska tillämpa bestämmelserna i 16 kap. lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden ska betala en avgift på 10 000 kr,
om deras överlåtbara värdepapper inte är upptagna till handel på en reglerad
marknad i Sverige efter ansökan av emittenten själv.

background image

5

SFS 2007:1135

Vissa statliga myndigheter

17 § Avgift som baseras på dels myndighetens andel av Finansinspektio-
nens kostnader det närmast föregående kalenderåret, dels de kostnader som
inspektionen har beräknat för det aktuella kalenderåret, ska betalas av

1. Premiepensionsmyndigheten, och
2. Sjunde AP-fonden.
Lägsta avgift är 20 000 kr.

Utländska företag

18 § Utländska företag ska betala avgift enligt följande:

1. Försäkringsgivare från tredjeland som avses i 1 kap. 5 § första stycket 2

lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinsti-
tuts verksamhet i Sverige, som driver försäkringsrörelse i Sverige genom ge-
neralagent eller filial, ska betala 20 000 kr.

2. Företag för elektroniska pengar från ett annat land inom EES, med filial

i Sverige, som avses i 6 kap. 8 § lagen (2002:149) om utgivning av elektro-
niska pengar ska betala 20 000 kr.

3. Förvaltningsbolag som avses i 1 kap. 6 § lagen (2004:46) om investe-

ringsfonder ska betala 5 000 kr.

4. Fondföretag som avses i 1 kap. 7 § lagen om investeringsfonder ska be-

tala 5 000 kr.

5. Förvaltningsbolag som avses i 1 kap. 8 § lagen om investeringsfonder

ska betala 10 000 kr.

6. Fondföretag som avses i 1 kap. 9 § lagen om investeringsfonder ska be-

tala 10 000 kr.

7. Kreditinstitut från ett annat land inom EES, med filial i Sverige, som

avses i 4 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska
betala 20 000 kr.

8. Försäkringsförmedlare från ett annat land inom EES, med filial i

Sverige, som avses i 3 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2005:405) om försäk-
ringsförmedling ska betala 3 000 kr.

9. Försäkringsförmedlare från tredjeland som avses i 3 kap. 2 § lagen om

försäkringsförmedling ska betala 5 000 kr.

10. Utländskt värdepappersföretag från ett annat land inom EES, med fi-

lial i Sverige, som avses i 4 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden och utländskt företag, med filial i Sverige, som av-
ses i 4 kap. 4 § samma lag, ska betala 20 000 kr.

11. Utländskt företag som avses i 12 kap. 9 § lagen om värdepappers-

marknaden, som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i
Sverige, ska betala 20 000 kr.

12. Utländskt företag som avses i 19 kap. 12 § lagen om värdepappers-

marknaden, som har tillstånd att driva clearingverksamhet från filial i
Sverige, ska betala 20 000 kr.

background image

6

SFS 2007:1135

Avgift i vissa fall

Uttag av avgift när någon tidigare inte har stått under tillsyn av
Finansinspektionen

19 § Ett företag som ska betala avgift enligt någon av bestämmelserna i 6�
10 §§ det första året som det står under tillsyn av Finansinspektionen, ska
betala den lägsta avgiften.

20 § Om en fysisk person, ett företag eller en myndighet ska betala avgift
enligt någon av bestämmelserna i 11�18 §§ det första året som det står under
tillsyn av Finansinspektionen, och det inte har stått under tillsyn från början
av året, ska avgiften minskas med hänsyn till den tid som personen, företaget
eller myndigheten inte har stått under tillsyn.

Uttag av avgift när någon upphör att stå under tillsyn av
Finansinspektionen

21 § Om en fysisk person, ett företag eller en myndighet som ska betala
avgift enligt någon av bestämmelserna i 6�18 §§ upphör att stå under tillsyn
av Finansinspektionen under året, ska avgiften minskas med hänsyn till den
tid som personen, företaget eller myndigheten därefter inte har stått under
tillsyn.

Uttag av avgift när någon byter avgiftsgrupp

22 § Om tillsynen av en fysisk person eller ett företag omfattar ett helt år
men grunden för uttag av avgift enligt 6�18 §§ ändrats under året, ska beräk-
ningen av avgiften baseras på den tid som personen eller företaget har till-
hört respektive avgiftsgrupp.

Uttag av avgift som uppgår till mindre än 300 kr

23 § Om den avgift som beräknas enligt 20 eller 21 § uppgår till mindre än
300 kr, får Finansinspektionen i ett enskilt fall besluta att någon avgift inte
ska tas ut.

Betalning och slutavräkning

24 § Finansinspektionen ska varje år besluta avgiftens storlek och senast
den 30 november till varje fysisk person, företag och myndighet som ska be-
tala avgift skicka en faktura på det belopp som ska betalas samt ange när av-
giften senast ska vara betald.

Avgiften ska betalas genom insättning på Finansinspektionens plus- eller

bankgirokonto.

Dröjsmålsränta tas ut på avgifter som inte betalas i rätt tid, om det inte

finns särskilda skäl mot det. Dröjsmålsränta ska beräknas för år enligt en
räntefot som motsvarar den av Sveriges riksbank fastställda vid varje tid gäl-
lande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett tillägg av åtta
procentenheter.

background image

7

SFS 2007:1135

Finansinspektionen ska i slutet av varje år göra en jämförelse mellan inbe-

talda avgifter under året och slutliga kostnader för varje avgiftsgrupp. Resul-
tatet av denna jämförelse ska beaktas när avgift för nästföljande år beräknas
för avgiftsgruppen.

Minskning av avgift

25 § Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen i ett enskilt fall
besluta att minska avgiften.

�verklagande

26 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-
klagande hos allmän förvaltningsdomstol.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2002:1042) om årliga av-

gifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet. Den upphävda
förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter som hänför sig till
tiden före den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007