SFS 2007:1136 Förordning om ändring i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter

071136.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:765) om
statsbidrag för nationella minoriteter;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2005:765) om statsbi-

drag för nationella minoriteter

dels att 1�3, 9, 10, 12 och 13 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 8 a, 12 a och

15 §§, samt närmast före 15 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till organi-
sationer som företräder nationella minoriteter. Förordningen gäller inte i
fråga om Sametinget och organisationer som företräder den nationella mino-
riteten samer.

2 § Syftet med statsbidraget är att stödja och underlätta verksamheten för
de organisationer som företräder nationella minoriteter.

3 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas under de förutsättningar
som anges i 7�8 a §§ med en lika stor fast del per nationell minoritet och en
rörlig del som grundas på antalet lokalföreningar eller avdelningar.

8 a § Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för
svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i lik-
vidation eller försatt i konkurs.

9 § Ansökningar om bidrag enligt denna förordning prövas av Ungdoms-
styrelsen.

Ett beslut om bidrag får förenas med villkor.

10 § En ansökan om statsbidrag ska göras skriftligen på blankett som Ung-
domsstyrelsen tillhandahåller. Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad
av behörig företrädare för organisationen och ha kommit in till Ungdoms-
styrelsen senast den 1 oktober året före bidragsåret.

Tillsammans med ansökan ska organisationen lämna sina stadgar och en

verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt uppgifter om
sammansättningen i styrelsen eller motsvarande organ.

Organisationen är skyldig att lämna Ungdomsstyrelsen också andra hand-

lingar och uppgifter som krävs för prövning av ansökan.

SFS 2007:1136

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1136

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

12 § En organisation som har beviljats bidrag enligt denna förordning är
skyldig att lämna de redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och an-
dra uppgifter som Ungdomsstyrelsen bestämmer. En ekonomisk redovisning
ska vara bestyrkt av revisor och, om det bidrag som har beviljats uppgår till
250 000 kronor eller mer, av auktoriserad eller godkänd revisor.

12 a § Ungdomsstyrelsen ska i sin årsredovisning lämna en samlad redo-
visning av vilka som har fått bidrag, med vilka belopp och för vilka ända-
mål. Ungdomsstyrelsen ska dessutom senast den 1 juni varje år till reger-
ingen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts
till och, om möjligt, en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande
till syftet med bidragen.

13 § Ungdomsstyrelsen får besluta att ett bidrag helt eller delvis ska beta-
las tillbaka

1. om bidraget har lämnats på felaktiga grunder,
2. om organisationen inte lämnar sådana handlingar och uppgifter som av-

ses i 12 §, eller

3. om villkor i beslutet inte har följts.

Bemyndigande

15 § Ungdomsstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verk-
ställigheten av denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Bestämmelsen i 12 a § tillämpas i fråga om årsredovisningen första

gången 2009.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)