SFS 2007:1137 Förordning om ändring i förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt

071137.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:390) om
statsbidrag till jämställdhetsprojekt;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:390) om statsbi-

drag till jämställdhetsprojekt

dels att 12 § ska upphöra att gälla,
dels att 2, 7�11, 14�16 och 18 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 20 §, samt närmast

före 20 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av Ungdomsstyrel-
sen.

7 § Bidrag får inte lämnas till en förening eller stiftelse som har skulder för
svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i lik-
vidation eller försatt i konkurs.

8 § Ansökan görs skriftligen på blankett som Ungdomsstyrelsen tillhanda-
håller. Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av behörig företrädare
för sökanden. Företrädaren ska intyga att de uppgifter som lämnas i ansökan
är riktiga.

9 § Ansökan ska innehålla

1. sökandens stadgar,
2. handlingar som visar vem eller vilka som får företräda sökanden,
3. en verksamhetsberättelse eller en annan redovisning av den verksamhet

som sökanden bedrivit under det senaste verksamhetsåret,

4. en budget för projektet,
5. uppgifter om sökanden ansökt om eller beviljats annat projektbidrag av

liknande slag och i sådant fall för vilket ändamål och med vilket belopp,
samt

6. om sökanden är en förening, uppgift om antalet medlemmar.
Sökanden är även skyldig att lämna Ungdomsstyrelsen andra handlingar

och uppgifter som Ungdomsstyrelsen anser sig behöva för att ansökan ska
kunna prövas.

10 § Om sökanden inte lämnar de handlingar och uppgifter som följer av
8 och 9 §§, ska Ungdomsstyrelsen ge sökanden möjlighet att komplettera
ansökan inom en viss tid.

SFS 2007:1137

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1137

11 § Ungdomsstyrelsen fattar beslut om bidrag vid de tidpunkter som
Ungdomsstyrelsen bestämmer.

I ett beslut om bidrag ska det anges för vilket ändamål bidraget beviljas. I

beslutet ska vidare sista dag för redovisning enligt 14 § bestämmas.

Ett beslut om bidrag får förenas med villkor.

14 § En förening eller stiftelse som har tagit emot bidrag är skyldig att vid
den tidpunkt som angivits i beslutet lämna en ekonomisk redovisning av de
mottagna medlen till Ungdomsstyrelsen. Bidragsmottagaren ska samtidigt
redovisa vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till
det ändamål som bidraget har beviljats för. Redovisningen ska lämnas på
den särskilda blankett som Ungdomsstyrelsen tillhandahåller.

Föreningens eller stiftelsens revisor ska intyga att den ekonomiska redo-

visningen är tillförlitlig, räkenskaperna rättvisande samt att villkoren för bi-
draget och tillämpliga föreskrifter m.m. har följts. Om det bidrag som har ta-
gits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring ska detta göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

15 § En förening eller stiftelse som har tagit emot bidrag är skyldig att på
begäran av Ungdomsstyrelsen lämna det underlag som Ungdomsstyrelsen
begär för granskning av redovisningen.

16 § Ungdomsstyrelsen ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovis-
ning av vilka som har fått bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål.
Ungdomsstyrelsen ska dessutom senast den 1 juni varje år till regeringen
lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till och,
om möjligt, en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet
med bidragen.

18 § Ungdomsstyrelsen får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bi-
drag om

1. mottagaren av bidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på an-

nat sätt har förorsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt be-
lopp eller om bidraget av annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt
belopp och mottagaren borde ha insett detta,

2. bidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats för,
3. föreningen eller stiftelsen inte lämnar sådana handlingar och underlag

som avses i 14 eller 15 §, eller

4. villkor i beslutet inte har uppfyllts.

Bemyndigande

20 § Ungdomsstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verk-
ställigheten av denna förordning.

background image

3

SFS 2007:1137

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008.
2. Bestämmelsen i 16 § tillämpas i fråga om årsredovisningen första

gången 2009.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007