SFS 2007:1138 Förordning om ändring i förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering

071138.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:1089) om
statsbidrag för kvinnors organisering;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2005:1089) om statsbi-

drag för kvinnors organisering

dels att 2, 3, 10�12, 16, 18, 19, 21�23 och 25 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 9 a och 27 §§,

samt närmast före 27 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 § Med en kvinnoorganisation avses i denna förordning:

1. en ideell förening där tre fjärdedelar av medlemmarna är kvinnor och

som har som ändamål att stärka kvinnors ställning i samhället,

2. en ideell förening som huvudsakligen har som medlemmar sådana ide-

ella föreningar som avses i 1 och som har som ändamål att stärka kvinnors
ställning i samhället, eller

3. en sammanslutning av kvinnor inom en ideell förening, som arbetar för

att stärka kvinnors ställning i samhället.

3 § Med en medlem i en sådan kvinnoorganisation som anges i 2 § 1 och 2
avses den som har stadgeenliga möjligheter att påverka beslut om organisa-
tionens verksamhet och inriktning och som året före bidragsåret aktivt tagit
ställning till ett medlemskap genom att ha betalat medlemsavgift eller ansökt
om medlemskap. För att räknas som en sådan medlem som avses i 2 § 1
krävs dessutom att han eller hon har fyllt 15 år.

För en sådan kvinnoorganisation som anges i 2 § 3 krävs att föreningen

för en förteckning över vilka kvinnor som aktivt valt att ingå i sammanslut-
ningen och att dessa är medlemmar i den ideella föreningen och har fyllt
15 år. Med en medlem i föreningen avses detsamma som enligt första
stycket.

9 a § Bidrag får inte lämnas till en förening eller stiftelse som har skulder
för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i
likvidation eller försatt i konkurs.

10 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av Ungdoms-
styrelsen.

SFS 2007:1138

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1138

11 § En ansökan om organisationsbidrag eller etableringsbidrag ska ha
kommit in senast den 1 oktober året före bidragsåret eller den senare tid-
punkt som Ungdomsstyrelsen beslutat.

12 § Ansökan om bidrag ska göras skriftligen på blankett som Ungdoms-
styrelsen tillhandahåller.

I ansökan ska intygas att de i ansökan lämnade uppgifterna är riktiga samt

att ansökan inte avser bidrag för verksamhet som avses i 9 §.

Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av behörig företrädare för

den förening eller stiftelse som ansöker om bidrag. En ansökan om bidrag
för verksamhet som bedrivs eller ska bedrivas av en sådan sammanslutning
som avses i 2 § 3, ska dessutom vara skriftligen godkänd av minst två av de
kvinnor som ingår i sammanslutningen.

16 § Sökanden är skyldig att lämna Ungdomsstyrelsen också andra hand-
lingar och uppgifter som Ungdomsstyrelsen begär för prövning av ansökan.

18 § Beslut om bidrag ska avse ett visst bidragsår. Ett bidragsår för organi-
sationsbidrag och etableringsbidrag avser ett kalenderår. För verksamhetsbi-
drag avser ett bidragsår en tolvmånadersperiod.

Ungdomsstyrelsen fattar beslut om bidrag vid de tidpunkter som Ung-

domsstyrelsen bestämmer.

19 § Vid bedömningen av organisationsbidragets storlek ska Ungdomssty-
relsen ta hänsyn till antalet medlemmar eller, när det gäller en sådan kvinno-
organisation som anges i 2 § 3, antalet kvinnor i sammanslutningen, och till
verksamhetens omfattning. Hänsyn ska dessutom tas till om kvinnoorganisa-
tionen får annat statligt organisationsbidrag för sin verksamhet.

När antalet medlemmar eller kvinnor och verksamhetens omfattning be-

döms, ska hänsyn tas till förhållandena den dag då den ansökande förening-
ens senaste verksamhetsår upphörde.

21 § En förening som har tagit emot organisationsbidrag eller etablerings-
bidrag är skyldig att vid den tidpunkt som angivits i beslutet, eller senast den
1 april året efter det år då beviljat bidrag betalats ut, lämna Ungdomsstyrel-
sen en ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen och en redovisning av
vad medlen har använts till. En förening eller stiftelse som har tagit emot
verksamhetsbidrag enligt denna förordning är skyldig att lämna en slutredo-
visning till Ungdomsstyrelsen vid den tidpunkt som angivits i beslutet eller
senast tre månader efter att aktiviteterna har slutförts. Redovisningen ska
lämnas på en särskild blankett som Ungdomsstyrelsen tillhandahåller. Redo-
visningen ska innehålla en ekonomisk redovisning och en redogörelse för
vad medlen använts till.

En förening eller stiftelse som har tagit emot etableringsbidrag eller verk-

samhetsbidrag ska även inom samma tid som anges i första stycket lämna
Ungdomsstyrelsen en redogörelse för de resultat som uppnåtts och hur de
förhåller sig till det ändamål som bidraget beviljats för.

Föreningens eller stiftelsens revisor ska intyga att den ekonomiska redo-

visningen är tillförlitlig, räkenskaperna rättvisande samt att tillämpliga före-
skrifter och villkor m.m. har följts. Om det bidrag som har tagits emot upp-

background image

3

SFS 2007:1138

gått till minst fem prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäk-
ring ska detta göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

22 § En förening eller stiftelse som har tagit emot bidrag enligt denna för-
ordning är även skyldig att, på begäran av Ungdomsstyrelsen, lämna Ung-
domsstyrelsen det underlag som behövs för granskningen av redovisningen.

23 § Ungdomsstyrelsen ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovis-
ning av vilka som har fått bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål.
Ungdomsstyrelsen ska dessutom senast den 1 juni varje år till regeringen
lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till och,
om möjligt, en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftena
med bidraget.

25 § Ungdomsstyrelsen får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bi-
drag

1. om mottagaren av bidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på

annat sätt har förorsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt
belopp eller att bidraget av annat skäl lämnats felaktigt eller med för högt
belopp och mottagaren borde ha insett detta,

2. om bidraget inte används för det ändamål det har beviljats för,
3. om föreningen eller stiftelsen inte lämnar sådana handlingar och under-

lag som avses i 21 och 22 §§, eller

4. om villkor i beslutet inte har följts.

Bemyndigande

27 § Ungdomsstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verk-
ställigheten av denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008.
2. Bestämmelsen i 23 § tillämpas i fråga om årsredovisningen första

gången 2009.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007