SFS 2007:1139 Förordning med instruktion för Konsumentverket

071139.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Konsumentverket;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Konsumentverket är förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor.

2 § Myndigheten ska särskilt svara för att

1. de konsumentskyddande regler som ligger inom myndighetens tillsyns-

ansvar följs,

2. konsumenter har tillgång till information i den mån ingen annan myn-

dighet har den uppgiften.

Myndigheten ska även stödja och vara pådrivande i integreringen av kon-

sumentaspekter i annan statlig verksamhet.

3 § Myndigheten ska fullgöra de uppgifter som följer av bl.a.

� konsumentkreditlagen (1992:830),
� marknadsföringslagen (1995:450),
� lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,
� lagen (1992:1672) om paketresor,
� produktsäkerhetslagen (2004:451),
� lagen (1992:1327) om leksakers säkerhet,
� lagen (1992:1326) om personlig skyddsutrustning för privat bruk,
� lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende,
� lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter,
� prisinformationslagen (2004:347),
� skuldsaneringslagen (2006:548),
� förordningen (2005:893) om marknadskontroll av varor,
� förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning,
� förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service,
� socialtjänstförordningen (2001:937), och
� förordningen (2007:954) om statligt stöd till organisationer på konsu-

mentområdet.

4 § Myndigheten ska därutöver

1. följa och analysera utvecklingen inom sitt verksamhetsområde av kon-

sumenternas förhållande och ställning på olika marknader,

SFS 2007:1139

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1139

2. ha ett samlat ansvar för konsumentrelaterade miljö- och hållbarhets-

frågor samt ett särskilt ansvar för miljömålsarbetet inom sitt verksamhets-
område,

3. ha ett särskilt ansvar för handikappfrågor inom sitt verksamhetsområde

och inom ramen för detta ansvar stödja samt vara samlande och pådrivande i
förhållande till övriga berörda parter,

4. med utbildning och information stödja kommunernas konsumentverk-

samhet i frågor som rör konsumentskydd och konsumentlagstiftning, och

5. inom sitt verksamhetsområde, då det är möjligt, med kön som övergri-

pande indelningsgrund redovisa statistik, uppföljningar och analyser uppde-
lade på ålder, inrikes respektive utrikes födda samt bostadsort.

5 § Myndigheten får

1. meddela föreskrifter dels om skyldigheten att lämna prisinformation

och om beräkningen av pris och jämförpris enligt prisinformationslagen
(2004:347), dels om verkställighet av lag enligt särskilda bemyndiganden,

2. genom sådana allmänna råd som avses i 1 § författningssamlingsför-

ordningen (1976:725) och uttalanden verka för lagenligheten, följdriktighe-
ten och enhetligheten vid rättstillämpningen inom verksamhetsområdet, och

3. mot ersättning utföra undersökningar på uppdrag av myndigheter, orga-

nisationer eller enskilda.

Konsumentombudsmannen får
1. göra anmälan om grupptalan till Allmänna reklamationsnämnden under

de förutsättningar som närmare anges i författning, och

2. väcka offentlig grupptalan enligt lagen (2002:599) om grupprättegång i

tvister mellan konsumenter och näringsidkare som rör varor, tjänster eller
andra nyttigheter som tillhandahålls huvudsakligen för enskilt bruk, när om-
budsmannen anser att det är motiverat från allmän synpunkt.

6 § Myndigheten ska

1. vara kontaktmyndighet för svenska myndigheters samarbete med myn-

digheter inom EES och med Europeiska gemenskapernas kommission i kon-
sumentrelaterade frågor som rör informationssamhällets tjänster enligt lagen
(2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjäns-
ter,

2. vara kontaktmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de na-
tionella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstift-
ningen

1, och

3. fullgöra de uppgifter som behörig myndighet har enligt samma förord-

ning, i fråga om efterlevnaden av sådana regler som verket har tillsyn över.

Samverkan

7 § Myndigheten ska löpande samråda med Finansinspektionen och Läke-
medelsverket på de områden där myndigheterna har ett gemensamt tillsyns-
ansvar.

1 EUT L 364, 9.12.2004, s. 1, (Celex 32004R2006).

background image

3

SFS 2007:1139

Myndigheten ska samråda med Socialstyrelsen i arbetet med att ta fram

underlag till regeringens beslut om riksnorm enligt 2 kap. 1 § första stycket
socialtjänstförordning (2001:937).

Rapportering

8 § Myndigheten ska

1. årligen den 1 juni till regeringen i en rapport redovisa resultatet av sitt

analysarbete enligt 4 § 1, och

2. i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 4 § 2 rapportera till det miljö-

målsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken
rapportering som behövs.

Ledning

9 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

10 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tolv
ledamöter.

Anställningar och uppdrag

11 § Generaldirektören är myndighetschef och konsumentombudsman
(KO).

Personalansvarsnämnd

12 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

13 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1995:868) med instruktion för Konsumentverket ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007