SFS 2007:1140 Förordning med instruktion för Ungdomsstyrelsen

071140.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Ungdomsstyrelsen;

utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Ungdomsstyrelsen har ett övergripande ansvar för att de nationella
ungdomspolitiska målen får genomslag inom olika samhällssektorer.

2 § Ungdomsstyrelsen ska särskilt

� ansvara för att det finns samlad kunskap om ungdomars levnadsvillkor

och sprida denna kunskap på nationell och lokal nivå,

� göra samordnade uppföljningar av statliga insatser för ungdomar och

verka för att ungdomsperspektivet utvecklas i statliga myndigheters verk-
samheter,

� verka för att kommunerna utvecklar en kunskapsbaserad ungdomspoli-

tik och stödja denna utveckling, och

� verka för förnyelse och utveckling av ungdomars fritids- och förenings-

verksamheter.

3 § Ungdomsstyrelsen fullgör uppgifter enligt förordningen (2000:216)
om statsbidrag till organisationer som främjar integration, förordningen
(2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer, förordningen
(2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar
diskriminering, förordningen (2002:1058) om statligt stöd för verksamhet
som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande gruppe-
ringar, förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter
och förordningen (2006:7) om statsbidrag för särskilda insatser för ungdo-
mar.

4 § Ungdomsstyrelsen fullgör även uppgifter enligt förordningen
(2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering och förordningen
(2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt.

5 § Utöver vad som följer av 3 och 4 §§ fördelar Ungdomsstyrelsen annat
stöd till ungdomsverksamhet som ställs till myndighetens förfogande.

Ungdomsstyrelsen är nationellt kontor för de EU-program inom ung-

domsområdet som regeringen beslutar och ansvarar för att programmen ge-
nomförs i Sverige.

SFS 2007:1140

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1140

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

6 § Ungdomsstyrelsen ska inom sitt verksamhetsområde, om det inte finns
särskilda skäl mot detta, med kön som övergripande indelningsgrund redo-
visa statistik, uppföljningar och analyser uppdelat på ålder, inrikes respek-
tive utrikes födda samt bostadsort, om möjligt på stadsdelsnivå.

Ledning

7 § Ungdomsstyrelsen leds av en myndighetschef.

8 § Vid Ungdomsstyrelsen ska det finnas ett insynsråd som består av högst
elva ledamöter, ordföranden inräknad.

Anställningar och uppdrag

9 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

10 § Vid Ungdomsstyrelsen ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

11 § Ungdomsstyrelsen ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 i fråga om 1�3 §§ samt

5�11 §§ och i övrigt den 1 februari 2008. Genom förordningen upphävs för-
ordningen (1994:1389) med instruktion för Ungdomsstyrelsen den 1 januari
2008.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)