SFS 2007:1141 Förordning med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

071141.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden är en myndighet som ansva-
rar för de uppgifter som framgår av 1 § lagen (2007:980) om tillsyn över
viss brottsbekämpande verksamhet och av 2 och 3 §§ denna förordning.

2 § Myndigheten har till uppgift att i ärenden om registerkontroll enligt
säkerhetsskyddslagen (1996:627) pröva frågor om utlämnande av

1. uppgifter från register som omfattas av lagen (1998:620) om belast-

ningsregister,

2. uppgifter från register som omfattas av lagen (1998:621) om misstan-

keregister,

3. uppgifter från register som omfattas av polisdatalagen (1998:622), och
4. övriga uppgifter som Rikspolisstyrelsen eller Säkerhetspolisen behand-

lar enligt polisdatalagen, om de inte ingår i en förundersökning eller särskild
undersökning i kriminalunderrättelseverksamhet.

Myndigheten ska pröva frågor om utlämnande av uppgifter även i sådana

fall som avses i 10 § förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

3 § Myndigheten fattar beslut om kvalificerad skyddsidentitet i de fall som
avses i 2 § 1 och 2 lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter.
Myndigheten prövar också andra frågor som hör till ärenden om kvalifice-
rade skyddsidentiteter.

Ledning

4 § Myndigheten leds av en nämnd och en kanslichef.

5 § Nämnden beslutar om arbetsordning och årsberättelse samt i andra
ärenden av principiell karaktär eller större betydelse. Nämnden och kansli-
chefen beslutar gemensamt om verksamhetsplan, budget och årsredovisning.

Nämnden beslutar i ärenden om tillsyn enligt 1 § lagen (2007:980) om

tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet.

SFS 2007:1141

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1141

I arbetsordningen beslutas de närmare föreskrifter som behövs för myn-

dighetens organisation, arbetsfördelningen mellan nämnden och kansliche-
fen, delegering av beslutanderätt inom myndigheten, handläggningen av
ärendena och formerna i övrigt för verksamheten.

6 § Kanslichefen ansvarar för

� att verksamheten bedrivs effektivt och författningsenligt,
� att verksamheten redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt,
� att myndigheten hushållar väl med statens medel, och
� att redovisningen av de åtgärder som myndigheten har vidtagit eller pla-

nerar att vidta med anledning av en invändning i Riksrevisionens revisions-
berättelse över myndigheten lämnas till regeringen.

Kanslichefen ansvarar även för myndighetens kansli och dess anställda

samt myndighetens verksamhet i övrigt i de delar som inte nämnden ansva-
rar för.

Kanslichefen ska hålla nämnden informerad om den verksamhet som han

eller hon ansvarar för.

7 § Antalet ledamöter i nämnden och dess sammansättning framgår av 5 §
lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet.

8 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Delegering

9 § I arbetsordningen får anges att andra ärenden än de som avses i 5 § och
6 § första stycket får avgöras av den som nämnden bestämmer. Beträffande
de ärenden som avgörs av Registerkontrolldelegationen och Skyddsregistre-
ringsdelegationen finns dock särskilda bestämmelser om delegering i 24 §
tredje stycket och 28 §.

Särskilda beslutsorgan

10 § Inom myndigheten ska det finnas två särskilda beslutsorgan, som be-
nämns Registerkontrolldelegationen och Skyddsregistreringsdelegationen.
Registerkontrolldelegationen har till uppgift att besluta i frågor som avses i
2 §. Skyddsregistreringsdelegationen har till uppgift att besluta i frågor som
avses i 3 §.

Varje delegation består av en ordförande, en vice ordförande samt högst

tre andra ledamöter.

11 § Delegationerna som anges i 10 § ansvarar för sina beslut.

Organisation

12 § Vid myndigheten ska det finnas ett kansli.

13 § Säkerhetspolisen ska tillhandahålla Registerkontrolldelegationen
sammanträdes- och kontorslokaler, kanslistöd och föredragande.

background image

3

SFS 2007:1141

Anställningar och uppdrag

14 § Bestämmelser om hur ledamöterna i myndighetens nämnd ska utses
finns i 5 § lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verk-
samhet.

15 § Ledamöterna i Registerkontrolldelegationen och Skyddsregistrerings-
delegationen utses av regeringen för en bestämd tid. Ordföranden och vice
ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare eller ha annan motsva-
rande juridisk erfarenhet.

Av de övriga ledamöterna i Skyddsregistreringsdelegationen ska en av

dem ha särskild erfarenhet av verksamhet som avser folkbokföring.

16 § Anställning som kanslichef beslutas av regeringen.

17 § Myndigheten förordnar efter samråd med Säkerhetspolisen föredra-
gande eller annan handläggare som ska tjänstgöra vid Registerkontrolldele-
gationen. Dessa förordnas av myndigheten för en bestämd tid.

Handläggning av tillsyns- och kontrollärenden i myndighetens
nämnd

18 § Bestämmelser om handläggning av tillsyns- och kontrollärenden i
myndighetens nämnd finns i 2�4 §§ lagen (2007:980) om tillsyn över viss
brottsbekämpande verksamhet och i 19�22 §§ denna förordning.

19 § Nämnden sammanträder efter kallelse av ordföranden. Om en leda-
mot begär att nämnden ska sammankallas, ska en sådan begäran följas om
ordföranden anser att det finns skäl för det.

20 § Vid handläggningen av ett ärende som kräver särskild kompetens får
nämnden förordna en sakkunnig person till att biträda nämnden.

21 § Nämnden får ge den som kan lämna upplysningar i ett ärende tillfälle
att närvara vid ett sammanträde.

Den som har varit närvarande får av nämnden tillerkännas skälig ersätt-

ning av allmänna medel för sina inställelsekostnader.

22 § Om nämnden i sin verksamhet uppmärksammar förhållanden som
kan utgöra brott, ska nämnden anmäla det till �&klagarmyndigheten (Riks-
åklagarens kansli) eller annan behörig myndighet.

Om nämnden uppmärksammar felaktigheter som kan medföra skade-

ståndsansvar för staten gentemot en fysisk eller en juridisk person, ska
nämnden anmäla det till Justitiekanslern.

Om nämnden finner omständigheter som Datainspektionen bör uppmärk-

sammas på, ska nämnden anmäla det till inspektionen.

Nämnden ska samråda med den berörda myndigheten innan en sådan an-

mälan som avses i första�tredje styckena lämnas. Till anmälan ska nämnden
foga sin utredning. Efter det att anmälan har gjorts ska nämnden lämna myn-
digheten det biträde som behövs.

4 SFS 2007:1110�1168

background image

4

SFS 2007:1141

Handläggning av ärenden i Registerkontrolldelegationen

23 § Registerkontrolldelegationen sammanträder efter kallelse av ordfö-
randen. Delegationen ska vidare sammanträda om någon av ledamöterna be-
gär det och ordföranden anser att det finns skäl för det.

24 § Registerkontrolldelegationen är beslutför när ordföranden och minst
två andra ledamöter är närvarande.

Om både ordföranden och vice ordföranden i delegationen har förhinder

får nämndens ordförande träda in som delegationens ordförande.

I arbetsordningen eller i särskilda beslut får myndigheten lämna över till

Registerkontrolldelegationens ordförande, vice ordförande, föredragande
eller annan handläggare att avgöra ärenden som är av enkel beskaffenhet.

25 § En uppgift får lämnas ut endast om alla är ense om beslutet. Anser
någon av ledamöterna att uppgiften inte bör lämnas ut, får ordföranden
lämna över ärendet till regeringen för handläggning, om ordföranden anser
att uppgiften ändå bör lämnas ut.

Handläggning av ärenden i Skyddsregistreringsdelegationen

26 § När en ansökan om kvalificerad skyddsidentitet har kommit in ska
Skyddsregistreringsdelegationen, utom i fall som avses i 27 § andra stycket,
sammanträda så snart som möjligt.

27 § Skyddsregistreringsdelegationen är beslutför när ordföranden och
minst två andra ledamöter är närvarande.

I brådskande fall får ordföranden eller vice ordföranden i delegationen be-

sluta i ärenden om kvalificerad skyddsidentitet. Ett sådant beslut ska anmä-
las till delegationen vid nästa sammanträde.

Om både ordföranden och vice ordföranden i delegationen har förhinder

får nämndens ordförande träda in som delegationens ordförande.

28 § I arbetsordningen eller i särskilda beslut får myndigheten lämna över
till Skyddsregistreringsdelegationens ordförande eller vice ordförande att
avgöra ärenden som är av enkel beskaffenhet.

�verlämnande som avses i första stycket får inte avse beslut om kvalifice-

rad skyddsidentitet eller förordnande om att beslut om kvalificerad skydds-
identitet ska ändras eller inte längre gälla. Myndigheten får dock lämna över
till ordföranden eller vice ordföranden i Skyddsregistreringsdelegationen att
förordna att beslut om kvalificerad skyddsidentitet inte längre ska gälla om
anställningsmyndigheten har begärt detta.

�&rsberättelse till regeringen

29 § Myndigheten ska varje år före utgången av maj månad lämna en års-
berättelse till regeringen om sin verksamhet under det föregående kalender-
året.

background image

5

SFS 2007:1141

�verklagande

30 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-
klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 21 §
andra stycket denna förordning får dock inte överklagas.

Undantag från myndighetsförordningen

31 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

2 § om myndighetens ledning,
3 och 4 §§ om ledningens ansvar,
5 § om delegering, och
7 § om medverkan i EU-arbetet m.m.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2006:1076) med instruktion för Registernämnden ska upphöra att gälla.

2. Vad som i förordningen (2006:1076) med instruktion för Register-

nämnden föreskrivs om att Registernämnden ska avge en verksamhetsberät-
telse ska även efter utgången av år 2007 tillämpas på Registernämndens
verksamhetsberättelse för år 2007.

3. �renden som har kommit in till Registernämnden före utgången av år

2007, och som då ännu inte har slutbehandlats av nämnden, ska överlämnas
till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. �ven Registernämndens dia-
rier och arkiv ska övertas av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

4. Vad som vid utgången av december månad 2007 gäller för Register-

nämnden om delegering av beslutanderätt samt om föredragande och annan
handläggare får tillämpas av Registerkontrolldelegationen under januari och
februari 2008, dock längst till dess att en arbetsordning har beslutats för
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007